Anslut dig till vårt nätverk!

Dataskydd

EU:s dataskyddsreform kan stödja företag och skydda medborgare

DELA MED SIG:

publicerade

on

binary_data_illustratio_450Reformen av EU:s regler för dataskydd kommer att stödja den återhämtande men fortfarande ömtåliga europeiska ekonomin, sade den europeiska datatillsynsmannen (EDPS) efter presentationen av sin årliga verksamhetsrapport för 2013 för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. (LIBE) i Europaparlamentet. 

De reformerade reglerna bör ge klarhet och konsekvens i hela Europa: samma regler kommer att gälla för alla företag som gör affärer i EU, oavsett var de är baserade, och medborgarna kommer att vara mer säkra på hur deras personliga information behandlas.

EDPS Peter Hustinx said: “The European Parliament has voted resoundingly in favour of the reform package which will offer a uniform set of rules that will make it simpler – and more economical – for online and traditional businesses to follow. The onus is now on the Council to support the package, guaranteeing citizens the right to control what their personal information is used for and the right to recourse if they are unfairly targeted or discriminated against.”

Giovanni Buttarelli, Assistant Supervisor, added: “The reformed EU rules on data protection should provide for clarity and consistency, such as in the conditions for data transfers, processing personal information for law enforcement purposes and conflicts in international law. The value of personal information has increased in line with the growth of the digital economy. The swift adoption of this package will go some way to restoring confidence in a digital environment that has been seriously undermined by various surveillance scandals.”

Under 2013, i samband med hans samrådsarbete med rådgivning om nya lagstiftningsåtgärder, fortsatte översynen av EU:s rättsliga ram för dataskydd att stå högst upp på datatillsynsmannens dagordning och kommer att förbli en prioritet under 2014. Den digitala agendan och integriteten risker med ny teknik var också viktiga inslag under 2013. Som framgår av hans årsredovisning för 2013 har dock genomförandet av Stockholmsprogrammet inom området frihet, säkerhet och rättvisa och frågor på den inre marknaden, såsom reform av finanssektorn, och i folkhälso- och konsumentfrågor, hade också en inverkan på dataskyddet. Datatillsynsmannen ökade också sitt samarbete med andra tillsynsmyndigheter, särskilt när det gäller storskaliga IT-system.

I tillsynen av EU:s institutioner och organ, vid behandling av personuppgifter, interagerade datatillsynsmannen med fler dataskyddsombud i fler institutioner och organ under 2013 än någonsin tidigare. Dessutom visade ett antal datatillsynsmannens undersökningar att de flesta EU-institutioner och -organ, inklusive många byråer, har lyckats progress in complying with the data protection Regulation, although there are still some which should increase their efforts. The main challenge for the EDPS in 2013 was that the organisation’s activities continued to grow both in scale and scope while budget restraints due to the financial crisis were still in place. Nevertheless, as they reflect on the final year of their shared mandate, Peter Hustinx and Giovanni Buttarelli note that the EDPS has developed into a mature organisation som kan hantera de många utmaningarna för en dataskyddsmyndighet i en mycket dynamisk miljö.

Några nyckeltal för datatillsynsmannen under 2013

Annons
  • 91 yttranden antagna förhandskontroller, 21 yttranden utan föregående kontroll
  • 78 klagomål mottogs, 30 godtagbara
  •  37 samråd inkom om administrativa åtgärder
  •  Åtta inspektioner på plats (inklusive 2 faktabesök) och tre besök genomfördes
  •  En uppsättning riktlinjer publicerade om behandling av personuppgifter inom upphandlingsområdet
  •  20 lagstiftningsutlåtanden avgivna
  •  13 uppsättningar formella kommentarer utfärdade
  •  33 uppsättningar informella kommentarer utfärdade

Bakgrundsinformation

Sekretess och dataskydd är grundläggande rättigheter i EU. Under dataskydd Förordning (EG) nr 45/2001, är en av datatillsynsmannens uppgifter att ge råd till Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet om förslag till ny lagstiftning och en lång rad andra frågor som påverkar dataskyddet. Dessutom, EU:s institutioner och organ behandling av personuppgifter som utgör specifika risker för individers rättigheter och friheter (registrerade) är föremål för förhandskontroll av datatillsynsmannen. Om datatillsynsmannen anser att den anmälda behandlingen kan innebära ett brott mot någon bestämmelse i förordningen, ska denne lägga fram förslag för att undvika ett sådant brott.

EU:s dataskyddsreformpaket: On Den 25 januari 2012 antog Europeiska kommissionen sitt reformpaket, bestående av två lagförslag: en allmän förordning om dataskydd (direkt tillämplig i alla medlemsländer) och ett särskilt direktiv (som ska införlivas i nationella lagar) om dataskydd på området av polis och rättsväsende. Förutom hans yttrande av den 7 mars 2012 skickade datatillsynsmannen vidare kommentarer den 15 mars 2013. De två förslagen har diskuterats flitigt i Europaparlamentet (EP) och rådet. Europaparlamentet röstade om paketet den 12 mars 2014. Resultatet av rådets diskussioner kommer att avgöra nästa steg. För mer information om reformen hänvisar vi till ett särskilt avsnitt om Datatillsynsmannens webbplats.

Personlig information eller data: Any information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk (levande) person. Exempel är namn, födelsedatum, fotografier, e-postadresser och telefonnummer. Andra detaljer såsom hälsodata, data som används för utvärderingsändamål och trafikdata om användning av telefon, e-post eller internet betraktas också som personuppgifter.

Sekretess: Rätten för en individ att vara ifred och kontroll över information om honom eller henne själv. Rätten till privatliv eller privatliv är inskriven i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (artikel 12), Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (artikel 8) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 7). Stadgan innehåller också en uttrycklig rätt till skydd av personuppgifter (artikel 8).

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend