Anslut dig till vårt nätverk!

Sysselsättning

Arbetsförhållanden: Undersökningen visar på försämringar och stora skillnader i arbetstillfredsställelse

DELA MED SIG:

publicerade

on

IMG_2144BMedan drygt hälften av de europeiska arbetstagarna upplever arbetsvillkoren i sitt land som goda (53 %), menar en majoritet (57 %) ändå att deras arbetsvillkor har försämrats under de senaste fem åren, enligt en Eurobarometerundersökning som publicerades idag, som tittar på hur kvaliteten på arbetet har påverkats av krisen. Även om de flesta arbetstagare är nöjda med sina egna arbetsvillkor (77 % i genomsnitt i EU) finns det en mycket stor skillnad mellan medlemsländerna, från 94 % i Danmark till 38 % i Grekland. Generellt uttrycker de flesta arbetstagare en hög nivå av tillfredsställelse med sin arbetstid (80 %) och hälsa och säkerhet på jobbet (85 %).

Resultaten av Eurobarometern kommer att ingå i diskussionerna om nuvarande och framtida utsikter för EU:s åtgärder på arbetsvillkorsområdet i Bryssel den 28 april. Konferensen kommer att ge ett tillfälle att diskutera hur man kan vidareutveckla ett konsekvent och framåtblickande förhållningssätt till arbetsförhållanden i EU, för att säkerställa höga nivåer av kvalitet, säkerhet och rättvisa i arbetet.

“Protecting and promoting working conditions in the EU is about taking care of our human capital. We have a remarkable heritage of law and policies to ensure good working conditions that allow for high levels of satisfaction among European workers. But there is a fear also, and a real risk, that working conditions will suffer in the wake of the economic crisis. Together with member states and employee and employer organisations, we need to renew our efforts to preserve and improve working conditions,” said Employment, Social Affairs and Inclusion Commissioner László Andor.

Eurobarometerundersökningen, som genomfördes i de 28 medlemsländerna, visar att:

  1. more than 80% of respondents in Denmark, Luxembourg, Finland and The Netherlands consider working conditions in their country to be good. At individual workers’ level, Denmark also comes first, with 94% of workers being satisfied of their own conditions at work – Austria and Belgium ranking second with 9 in 10 workers being satisfied, followed closely by Finland (89%), the UK and Estonia (both 88%);
  2. å den motsatta sidan har Grekland den lägsta graden av tillfredsställelse på landsnivå (16 %) och är det enda land där mindre än hälften av de arbetande respondenterna är nöjda med sina nuvarande villkor (38 %), och;
  3. i mindre utsträckning är nivåerna av tillfredsställelse lägre på landsnivå i Kroatien (18 %), Spanien (20 %), Italien (25 %), Bulgarien (31 %), Slovenien, Portugal och Rumänien (32 % för vardera). men även i Slovakien (36 %) och Polen (38 %).

En mängd olika faktorer kan förklara denna skillnad i tillfredsställelsenivåer: det sociala och ekonomiska sammanhanget som påverkats av krisen men också mer strukturella drag i termer av social dialog, socialpolitik och arbetsrätt, som kan vara starkare eller svagare beroende på nationella situationer i hela landet. EU.

Andra nyckelresultat från undersökningen tyder på att det finns utrymme för förbättringar, särskilt inom följande områden:

  1. Ett antal fynd tenderar att bekräfta en ökning av arbetsintensiteten. Stress framstår helt klart som den viktigaste upplevda risken på jobbet (för 53 % av de arbetande respondenterna). Dessutom är missnöje med arbetsbelastning, arbetstakt och långa arbetsdagar (mer än 13 timmar) mer utbrett än andra frågor som bristande intresse för uppgifterna eller otillräckliga viloperioder på vecko- eller årsbasis;
  2. När det gäller arbetsorganisation, i relation till balansen mellan arbete och privatliv, uppger 40 % av de tillfrågade att de inte erbjuds möjligheten att använda flexibla arbetsarrangemang, och;
  3. inom området hälsa och säkerhet på arbetsplatsen har mindre än en av tre arbetstagare deklarerat att det finns åtgärder på sin arbetsplats för att hantera nya risker (till exempel orsakade av nanoteknik eller bioteknik), eller riktade till äldre och kroniskt sjuka arbetstagare. Tillsammans med stress uppfattas dålig ergonomi som en av de viktigaste riskerna på jobbet, med 28 % av de tillfrågade som identifierar repetitiva rörelser och tröttande eller smärtsamma positioner som en huvudsaklig hälso- och säkerhetsrisk på sin arbetsplats, och 24 % lyfter, bär eller rör sig. laddar på en daglig basis.

Kommande EU-konferens om arbetsvillkor

Annons

Vid konferensen den 28 april kommer det att finnas omkring 300 intressenter. Fem workshops kommer att möjliggöra djupgående debatter om arbetarskydd och hälsa, omstrukturering, förening mellan arbete och privatliv, praktikplatser och den internationella dimensionen av EU:s åtgärder på arbetsvillkorsområdet.

Trade unions, employers’ organisations and policymakers, both at European and national level, are invited to reflect and take common initiatives to support working conditions and job quality, which is essential in order to meet the Europe 2020 objectives. Good working conditions, including a healthy and safe environment, are often associated with high worker motivation, creativity and commitment, leading ultimately, to high levels of productivity.

Bakgrund

Denna undersökning genomfördes i de 28 medlemsländerna mellan den 3:e och 5:e april 2014. 26,571 XNUMX respondenter från olika sociala och demografiska grupper intervjuades via telefon (fast telefon och mobiltelefon) på sitt modersmål.

Arbetsförhållanden i denna Eurobarometer definierades som arbetstid, arbetsorganisation, hälsa och säkerhet på arbetet, arbetstagarrepresentation och relation till arbetsgivaren.

Smakämnen Europa 2020-strategin sätter upp ambitiösa mål för att öka sysselsättningen och minska fattigdomen. De europeiska terminen, den sysselsättnings~~POS=TRUNC paketet~~POS=HEADCOMP och Social Investment Package alla bidrar till att ta itu med de föränderliga sysselsättnings- och sociala utmaningarna på ett systematiskt sätt och ur ett perspektiv av alleuropeiskt intresse.

EU förlitar sig på en omfattande uppsättning politik och lagstiftning som syftar till att stödja bättre arbetsvillkor i EU, inklusive minimistandarder för arbetsrätt och yrkessäkerhet och hälsa. Förra året föreslog Europeiska kommissionen också två kvalitetsramar för omstrukturering (IP / 13 / 1246) och på praktikplatser (IP / 13 / 1200). Det senare antogs av ministerrådet i mars 2014 (IP / 14 / 236).

Den 7 april 2014 lanserade Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) kampanjen Healthy Workplaces Manage Stress för att öka medvetenheten om de psykiska, fysiska och sociala riskerna kopplade till stress på jobbet (se IP / 14 / 386).

Mer information

Eurobarometer ‘Working Conditions in the EU’ and country fiches in national languages
Conference on Working Conditions, Bryssel, 28 april 2014
Rättigheter på jobbet
Omstrukturering
ungdomsarbetslösheten
László Andors hemsida

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend