Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

räddningsaktioner och den inre marknaden

DELA MED SIG:

publicerade

on

5856909445_0582bc9689_zBy Laure de Hauteclocque

Nya kriterier för att bedöma om företag i ekonomiska svårigheter är berättigade till statligt stöd har lagts fram av kommissionen. Viktiga förändringar inkluderar att göra det lättare för små och medelstora företag att ansöka om – och få – statligt stöd, att förenkla definitionen av ”företag i svårigheter” och att klargöra under vilka villkor statligt stöd är förenligt med den inre marknaden.

Riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter lades fram den 9 juli 2014 och ersatte 2004 års riktlinjer och utgör en del av kommissionens initiativ för modernisering av statligt stöd som lanserades 2012.

Riktlinjernas omfattning

Riktlinjerna är tillämpliga på alla företag i svårigheter, utom de som är verksamma inom kol- och stålsektorn och de som omfattas av särskilda regler för finansinstitut. Dessutom har termen "företag i svårigheter" förenklats. Ett företag kan anses vara i svårigheter om minst en av följande omständigheter föreligger:

• När det gäller ett aktiebolag har mer än hälften av dess tecknade aktiekapital försvunnit till följd av ackumulerade förluster.
• I fråga om ett bolag där åtminstone några medlemmar har obegränsat ansvar för bolagets skuld har mer än hälften av dess kapital försvunnit till följd av ackumulerade förluster.
• Om företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande eller uppfyller kriterierna enligt dess nationella lagstiftning för att hamna i ett kollektivt insolvensförfarande.
• När det gäller ett företag som inte är ett SME, där under de senaste två åren (i) företagets bokförda skuldsättningsgrad har varit större än 7.5, och (ii) företagets resultat före räntor, skatter, avskrivningar, och amortering (EBITDA) räntetäckningsgrad har varit under 1.0.

Nybildade företag omfattas inte av riktlinjerna (ett företag betraktas som nybildat under de tre första åren efter driftstart). Riktlinjer kommer därför att gälla först efter denna period, förutsatt att åtagandet:

• Kvalificerar sig som ett företag i svårigheter i den mening som avses i riktlinjerna.
• Ingår inte i en större affärsgrupp.

Annons

Räddningsstöd och tillfälligt omstruktureringsstöd kan undantagsvis beviljas ett företag som inte är i svårigheter (inom riktlinjernas definition), där det står inför akuta likviditetsbehov på grund av exceptionella och oförutsedda omständigheter.

Typ av stöd

Riktlinjerna behandlar tre typer av stöd:

• Räddningshjälp: Räddningshjälp är till sin natur akut och tillfällig hjälp. Det består av likviditetsstöd som syftar till att hålla ett krisdrabbat företag flytande under den korta tid som behövs för att utarbeta en omstruktureringsplan. Räddningshjälp är begränsat både i tid (6 månader) och i det belopp som kan ges.
• Omstruktureringsstöd: Omstruktureringsstöd följer ofta på undsättningsstöd. Det innebär mer permanent stöd för att återställa stödmottagarens långsiktiga lönsamhet på grundval av en omstruktureringsplan.
• Tillfälligt omstruktureringsstöd: Riktlinjerna inför en ny typ av stöd, tillfälligt omstruktureringsstöd. Detta gör det möjligt att bevilja lån och garantier till små och medelstora företag och mindre statligt ägda företag i upp till 18 månader på förenklade villkor.

Villkor för kompatibilitet

Riktlinjerna anger villkoren för att statligt stöd till företag i svårigheter är förenligt med den inre marknaden.

Att bidra till det gemensamma intresset

För det första måste statligt stöd "bidra till det gemensamma intresset". Riktlinjerna inför nya tester för att säkerställa att biståndet kommer att gynna samhället, till exempel genom att förebygga sociala svårigheter genom att återställa företagets långsiktiga lönsamhet.

Medlemsstaterna måste därför visa att ett företags konkurs sannolikt skulle innebära allvarliga sociala svårigheter, särskilt genom att visa att:

• Arbetslösheten i den eller de berörda regionerna är antingen högre än EU-genomsnittet, ihållande och åtföljd av svårigheter att skapa ny sysselsättning i den eller de berörda regionerna, eller högre än det nationella genomsnittet, ihållande och åtföljd av svårigheter att skapa ny sysselsättning i den eller de berörda regionerna.
• Det finns risk för avbrott i en viktig tjänst som är svår att replikera och där det skulle vara svårt för någon konkurrent att bara gå in.
• Att lämna ett företag med en viktig systemroll i en viss region eller sektor skulle få potentiella negativa konsekvenser.
• Det finns en risk för avbrott i kontinuiteten i tillhandahållandet av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI).
• Kreditmarknadens misslyckande eller negativa incitament skulle driva ett annars livskraftigt företag i konkurs.
• Om det berörda företaget lämnar marknaden skulle det leda till en oåterkallelig förlust av viktig teknisk kunskap eller expertis.
• Liknande situationer med allvarliga svårigheter som vederbörligen underbyggts av den berörda medlemsstaten skulle uppstå.

När det gäller omstruktureringsstöd kommer medlemsstaten att uppmanas att tillhandahålla en genomförbar, sammanhängande och långtgående omstruktureringsplan för att återställa stödmottagarens långsiktiga lönsamhet. Planen kan t.ex. omfatta omorganisation och rationalisering av företagets verksamhet, omstrukturering av befintlig verksamhet eller diversifiering mot ny och livskraftig verksamhet. Beviljandet av stödet är villkorat av genomförandet av omstruktureringsplanen.

Lämplighet

Stöd kommer inte att anses vara förenligt om mindre snedvridande åtgärder kan uppnå samma mål. När det gäller undsättningsstöd innebär detta att det ska uppfylla följande villkor:

• Den ska bestå av tillfälligt likviditetsstöd i form av lånegarantier eller lån.
• Nivån på ersättningen bör återspegla stödmottagarens underliggande kreditvärdighet och bör ge incitament för stödmottagaren att betala tillbaka stödet så snart som möjligt.
• Alla lån måste återbetalas och eventuella garantier måste upphöra inom en period på högst sex månader efter utbetalning av den första avbetalningen till förmånstagaren.
• Medlemsstaterna uppmanas att senast sex månader efter godkännandet av stödet överlämna bevis på att lånet har återbetalats i sin helhet och/eller att garantin har avslutats till kommissionen. Godkännandet av undsättningsstödet kommer att förlängas under förutsättning att en omstruktureringsplan har lämnats in.
• Undsättningsstöd får inte användas för att finansiera strukturåtgärder, såvida de inte krävs under räddningsperioden för att stödmottagaren ska överleva.

När det gäller omstruktureringsstöd är medlemsstaterna fria att välja vilken form det har, men de bör se till att instrumentet är lämpligt för den fråga som det är avsett att ta itu med.

Incitamenteffekt

När det gäller omstruktureringsstöd måste medlemsstaterna visa att i avsaknad av stödet skulle företaget ha omstrukturerats, sålts eller avvecklats på ett sätt som annars inte skulle ha uppnått det identifierade målet om det gemensamma intresset.

Proportionalitet

För att godkännas får stödet inte överstiga det minimum som krävs för att uppnå målet av gemensamt intresse. Kommissionen kräver att ett betydande bidrag till omstruktureringskostnaderna tillhandahålls av stödmottagaren, dess aktieägare, borgenärer eller nya investerare, detta kallas "eget bidrag".

För omstruktureringsstöd krävs ett tillräckligt "eget bidrag" till kostnaderna för omstruktureringen och bördefördelningen på minst 50 % av omstruktureringskostnaderna. Vidare kräver begreppet bördefördelning som införs genom riktlinjerna att stöd för att täcka förluster endast bör beviljas på villkor som innebär att befintliga investerare fördelar bördan på ett adekvat sätt.

Statligt ingripande bör ske först efter det att förluster till fullo har redovisats och hänförts till de befintliga aktieägarna och innehavarna av efterställda skulder. Dessutom bör allt statligt stöd som förbättrar företagets eget kapital beviljas på villkor som ger staten en rimlig andel av framtida vinster.

Negativa effekter

Enligt kommissionen bör de negativa effekterna av stödet på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna vara tillräckligt begränsade för att den övergripande balansen i åtgärden ska vara positiv.

Detta innebär i synnerhet att principen "engång, masttid" bör respekteras. Med tillämpning av denna princip kan stöd beviljas till ett företag i svårigheter först efter det att minst tio år har förflutit om något tidigare stöd har beviljats ​​eller omstruktureringsperioden har löpt ut. Undantag från denna regel är följande:
• Om omstruktureringsstöd följer på beviljandet av undsättningsstöd som en del av en enda omstruktureringsåtgärd.
• Om undsättningsstöd eller tillfälligt omstruktureringsstöd har beviljats ​​i enlighet med dessa riktlinjer och det stödet inte följdes av omstruktureringsstöd om (i) det rimligen kunde ha antagits att stödmottagaren skulle vara lönsam på lång sikt när stödet beviljades och ii) nytt undsättnings- eller omstruktureringsstöd blir nödvändigt efter minst fem år på grund av oförutsebara omständigheter som stödmottagaren inte är ansvarig för.
• Under exceptionella och oförutsebara omständigheter som förmånstagaren inte är ansvarig för.

Dessutom kräver riktlinjerna att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att begränsa snedvridningen av konkurrensen när omstruktureringsstöd beviljas. Detta kan ta formen av strukturella åtgärder, beteendeåtgärder och åtgärder för att öppna marknaden.

Öppenhet

Medlemsstaterna kommer att vara skyldiga från och med den 1 juli 2016 att offentliggöra relevant information om beviljande av stöd på en omfattande webbplats för statligt stöd. Informationen skulle behöva offentliggöras efter att beslutet om att bevilja stödet har fattats och vara tillgänglig för allmänheten i minst 10 år.

Särskilda bestämmelser för små och medelstora företag

Utöver de allmänna förenlighetsvillkoren innehåller riktlinjerna särskilda bestämmelser om beviljande av stöd till små och medelstora företag och mindre statligt ägda företag. Allmänna bestämmelser kommer att tillämpas på små och medelstora företag mutatis mutandiss, om inte annat anges nedan.

Mål av gemensamt intresse

Enligt kommissionen är det osannolikt att ett enskilt små och medelstora företags misslyckande innebär den grad av sociala svårigheter eller marknadsmisslyckanden som krävs enligt de allmänna bestämmelserna. Riktlinjerna föreskriver därför att det för små och medelstora företag är tillräckligt att fastställa att stödmottagarens misslyckande sannolikt skulle innebära sociala svårigheter eller ett marknadsmisslyckande, särskilt att:

• Att lämna ett innovativt små och medelstora företag eller ett litet företag med hög tillväxtpotential skulle få potentiella negativa konsekvenser.
• Att lämna ett företag med omfattande kopplingar till andra lokala eller regionala företag, särskilt andra små och medelstora företag, skulle få potentiella negativa konsekvenser.
• Kreditmarknadernas misslyckande eller negativa incitament skulle driva ett annars livskraftigt företag i konkurs.
• Liknande situationer med svårigheter som vederbörligen underbyggts av stödmottagaren skulle uppstå.

Lämplighet

För undsättningsstöd kommer lämplighetsvillkoret att vara uppfyllt förutsatt att stödet beviljas för högst sex månader. Före utgången av denna period bör (i) medlemsstaten godkänna en omstrukturering eller likvidationsplan, eller (ii) företaget ska lämna in en förenklad omstruktureringsplan eller (iii) lånet måste återbetalas eller garantin avslutas.

Stödets proportionalitet

Genom undantag från de allmänna bestämmelserna kommer ett eget bidrag att anses vara tillräckligt om det uppgår till minst 40 % av omstruktureringskostnaderna för små och medelstora företag eller 25 % för små företag.

Tillfälligt omstruktureringsstöd

Given the fact that SMEs are likely to face greater liquidity difficulties than larger firms and that in certain cases, it may be possible for an undertaking to complete restructuring without the need for restructuring aid – provided that it is able to obtain liquidity for a period longer than six months, the guidelines introduce a new concept of aid for SMEs targeting liquidity issues. Temporary restructuring support allows liquidity aid for SMEs for a longer period than six months under the following conditions:

• Stödet ska bestå av stöd i form av lånegarantier eller lån.
• Ersättningen bör fastställas till en ränta som inte är lägre än den referensränta som anges i kommissionens meddelande om översyn av metoden för fastställande av referens- och diskonteringsräntor för svaga företag.
• Tillfälligt omstruktureringsstöd måste följa de allmänna kompatibilitetsbestämmelserna i riktlinjerna, om inte annat anges i de små och medelstora företagens särskilda villkor.
• Tillfälligt omstruktureringsstöd kan beviljas för en period som inte överstiger 18 månader. Före utgången av denna period bör (i) medlemsstaten godkänna en omstrukturering eller likvidationsplan eller (ii) lånet måste återbetalas eller garantin avslutas.
• Senast sex månader efter utbetalningen av den första utbetalningen bör medlemsstaten godkänna en förenklad omstruktureringsplan som, som ett minimum, ska identifiera de åtgärder som stödmottagaren måste vidta för att återställa sin långsiktiga lönsamhet.

Nästa steg

Riktlinjerna kommer att tillämpas från och med den 1 augusti 2014 till och med den 31 december 2020. Anmälningar som registrerats av kommissionen före den 1 augusti 2014 kommer att granskas mot bakgrund av kriterierna i tidigare riktlinjer.

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend