Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Immateriella rättigheter

DELA MED SIG:

publicerade

on

Obsolete_CDsBy Laure de Hauteclocque

EU-kommissionen säger att immateriella rättigheter (IPR) behöver bättre skydd i EU, och föreslår att tillhandahållande av bättre data, stärkt intressentengagemang och uppmuntran till närmare samarbete mellan medlemsstaterna är sätten att uppnå detta.

Kommissionens mål har fastställts i två meddelanden – ett Handlingsplan om immateriella rättigheter i EU och en Strategi på IPR i tredje länder – publiceras denna månad.

Båda meddelandena syftar till att ta itu med det ökande antalet intrång i immateriella rättigheter, delvis orsakade av den senaste tekniska förändringen. Att skärpa efterlevnaden av immateriella rättigheter är avgörande för att skydda EU:s industriella konkurrenskraft, anser kommissionen.

Strategi för skydd och verkställighet

Den tekniska förändringen har gjort en översyn av 2004 års strategi till en prioritet. Den ständiga tillväxten av internetekonomin och den ökande roll som framväxande ekonomier spelar kräver ett "smartare tillvägagångssätt" när det gäller att använda tillgängliga handelspolitiska verktyg för att skydda och upprätthålla immateriella rättigheter i tredjeländer. Dessa inkluderar handelsavtal, lagstiftningsåtgärder och tvistlösning, helpdesk och tekniskt bistånd.

Den nya strategin presenterar sex viktiga utmaningar och erbjuder möjliga lösningar för var och en.

1) Förbättra intressenternas engagemang

Den allmänna opinionen har inte beaktats tillräckligt i IP-politiken. För att komma till rätta med detta vill kommissionen uppmuntra en bredare dialog med berörda parter, inklusive offentliga myndigheter, det civila samhället och Europaparlamentet, för att öka medvetenheten och vägleda politiken.

Annons
2) Tillhandahålla bättre data

Vissa uppgifter, såsom omfattningen och konsekvenserna av intrång i immateriella rättigheter, är svåra att få fram på grund av rättighetsinnehavarnas ovilja att avslöja detaljer. Sådana uppgifter behövs dock för att stödja evidensbaserat policyskapande och för att mer exakt kvantifiera rollen och effekterna av intrång i immateriella rättigheter och immateriella rättigheter.

Flera initiativ, som inrättandet av ett europeiskt observationsorgan för intrång i immateriella rättigheter, har redan tagits för att förbättra datainsamlingen och rapporteringen. Enligt kommissionen bör datainsamlingen och rapporteringen förbättras ytterligare och regelbundna undersökningar om "prioriterade länder" genomföras.

3) Bygger på EU-lagstiftning

Harmonisering behövs för att tillhandahålla en enklare och mer förutsägbar ram för konsumenter och industri och för att underlätta förhandlingar med tredjeländer. När man förhandlar med länder utanför EU kan bristen på harmonisering inom vissa IPR-områden begränsa EU:s förmåga att ta itu med IP-frågor. Ett direktiv om företagshemligheter, som syftar till att förbättra villkoren för innovativ affärsverksamhet, har föreslagits. Dessutom insisterar meddelandet på behovet av harmonisering vid användning av internationella fördrag. Befintliga relevanta immateriella rättigheter bör ratificeras av alla medlemsländer, säger kommissionen.

4) Förbättra samarbetet inom EU

Samarbetet mellan medlemsstaterna och EU bör förbättras för att säkerställa ett mer strategiskt och sammanhängande synsätt på immateriella rättigheter i tredjeländer. Detta bör göras till exempel genom att använda partnerskap som upprättats för att genomföra strategin för marknadstillträde.

5) Förbättra skydd och efterlevnad i tredjeländer

Även om kommissionen erkänner det faktum att endast ett fåtal betydande multilaterala avtal om immateriella rättigheter har ingåtts, bör ansträngningarna för att förbättra den internationella ramen för immateriella rättigheter fortsätta. Detta inkluderar till exempel bättre skydd av geografiska beteckningar inom Världshandelsorganisationen.

Bilaterala avtal är ett annat användbart tillfälle att ta itu med specifika frågor. Flera nyligen ingångna handelsavtal har integrerade kapitel om upprätthållande av immateriella rättigheter, och detta bör uppmuntras. "IP-dialoger" eller "IP-arbetsgrupper" kan också vara användbara för att involvera regelbundna interaktioner mellan EU och tredjeländer, tillhandahållande av tekniskt bistånd till utvecklingsländer och övervakning av immateriella rättigheter i tredjeländer.

När det gäller länder som ständigt bryter internationella åtaganden om immateriella rättigheter kan EU-finansieringen begränsas. Detta skulle dock inte påverka program som finansieras av Europeiska utvecklingsfonderna eller instrument för utvecklingssamarbete.

6) Tillhandahålla bistånd till EU-rättighetsinnehavare i tredjeländer

Kommissionen har redan inrättat tre IPR-helpdesks för att ge stöd till EU-företag (Stor-Kina, Sydostasien och Sydamerika), och tillgången till IPR-expertis i nyckelregioner bör ökas.

En lista över prioriterade länder där EU:s rättighetsinnehavare lider av otillräckligt immateriella rättigheter kommer att uppdateras vartannat år. Syftet är att hjälpa företag, och i synnerhet små och medelstora företag, genom att göra dem mer medvetna om potentiella IP-risker när de handlar med vissa tredjeländer.

EU:s handlingsplan för verkställighet

Den nya handlingsplanen fokuserar på upprätthållandet av immateriella rättigheter inom EU. Den lägger särskild tonvikt på kampen mot intrång i kommersiell skala av immateriella rättigheter, som av kommissionen ses som ett centralt hot.

Kommissionen lägger fram tio åtgärder och föreslår nya verkställighetspolitiska verktyg. Dessa åtgärder är indelade i tre huvudkategorier: (1) konsekvenserna av alla aktörer längs IP-värdekedjan, (2) samarbetet mellan offentliga myndigheter och (3) förbättringen av övervakningen och inriktningen av politiken för upprätthållande av immateriella rättigheter.

1) En roll för alla aktörer längs IP-värdekedjan

Kommissionen anser att konsumenter, anställda och företag inte alltid är medvetna om omfattningen av den ekonomiska skada som intrång i immateriella rättigheter kan orsaka. Kommissionen vill därför lansera och övervaka en ny generation av riktade kommunikationskampanjer för att öka medvetenheten och lyfta fram fördelarna med att välja produkter som respekterar immateriella rättigheter.

Ny teknik har medfört fördelar – effektivare försörjningskedjor, minskade lagerkostnader och ökade direktleveranser – som ibland används av kommersiella operatörer som bryter mot IP. Kommissionen kommer att inleda en rad samrådsåtgärder för att utveckla ett EU-system för due diligence och kommer att uppmuntra frivilligt att ta initiativet.

För att upptäcka och avbryta IP-intrång i kommersiell skala är avtal mellan rättighetsinnehavare och affärspartners som de litar på för att köpa, marknadsföra, distribuera och sälja sin produkt viktiga. Intressentdialoger har initierats av kommissionen i syfte att underlätta utvecklingen av samförståndsavtal (Memoranda of Understanding, MoUs), med målet att beröva IP-intrång från deras intäktsströmmar. I detta sammanhang är kommissionens mål att underlätta utvecklingen av ytterligare frivilliga samförståndsavtal för att minska vinsterna av kommersiella immateriella intrång online.

Hjälpa små och medelstora företag att upprätthålla sina immateriella rättigheter: 2004 års direktiv om upprätthållande av immateriella rättigheter innehåller harmoniserade regler för ett civilrättsligt prövningssystem för immateriella rättigheter. Men de höga kostnaderna och komplexiteten för rättstvister kan avskräcka små och medelstora företag från att upprätthålla sina immateriella rättigheter. Kommissionen strävar därför efter att samråda med berörda parter om behovet av framtida EU-åtgärder för att hjälpa små och medelstora företag att upprätthålla sina rättigheter.

Återkravssystem: Återkravssystem gör det möjligt för konsumenter att bestrida och inte betala för en tjänst eller produkt som de inte skulle ha velat köpa om de redan visste att den inte var äkta. Enligt kommissionen kan dessa system spela en roll för att begränsa IP-intrångsoperatörer. Kommissionen kommer därför att samråda med berörda parter om effekterna av återkrav och kommer att undersöka behovet och utrymmet för att vidta konkreta åtgärder på detta område.

2) Samarbete mellan offentliga myndigheter

Den gränsöverskridande karaktären hos organiserad brottslighet som är involverad i intrång i immateriella rättigheter kräver ett utökat samarbete mellan nationella myndigheter. Det är därför kommissionen har föreslagit att en medlemsstats expertgrupp för upprätthållande av immateriella rättigheter ska inrättas, där medlemsstaterna kan dela bästa praxis.

Utbildningen av nationella myndigheter i verksamhet som kränker immateriella rättigheter sker till stor del på nationell nivå. Kommissionen anser att det finns ett behov av att utveckla ett utbildningsprogram för gränsöverskridande IP-tillsynsmyndigheter. Det kommer därför att stödja utvecklingen av en omfattande uppsättning utbildningsprogram för skydd av immateriella rättigheter för nationella myndigheter inom ramen för den inre marknaden.

Offentliga entreprenörers ansvar att screena offentlig upphandling för IP-intrångsprodukter: Användningen av offentliga upphandlingskontrakt kan leda till att offentliga tjänster infiltreras med IP-intrångsprodukter. För att ta itu med denna fråga strävar kommissionen efter att utveckla, främja och publicera en vägledning om bästa praxis för offentliga myndigheter för att undvika att köpa förfalskade produkter.

3) Bättre övervakning och målinriktning av politiken för upprätthållande av IP

För att inrikta politiken för upprätthållande av immateriella rättigheter till verksamheter som mest sannolikt kommer att skada investeringar i innovation och ekonomisk tillväxt, kommer kommissionen att publicera en rapport vartannat år om de ekonomiska effekterna av EU:s immaterialrättsliga politik. Detta skulle, enligt kommissionen, fungera som ett mer effektivt övervakningsverktyg för EU:s nya policy för upprätthållande av immateriella rättigheter.

Nästa steg

Åtgärderna i de två meddelandena kommer att inledas och genomföras under 2014 och 2015. På grundval av resultaten av dessa åtgärder kommer kommissionen att överväga om ytterligare åtgärder behövs.

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend