Colombia och Peru uppfyller kriterierna för viseringsfritt tillträde till Schengenområdet

schengenIdag (29 oktober) antog kommissionen två rapporter kommit fram till att Colombia och Peru uppfyller relevanta kriterier, i syfte att förhandlingar om avtal om viseringsundantag mellan vart och ett av dessa länder och EU.

"De betydande förbättringar åstadkommas genom Colombia och Peru i många områden under de senaste åren innebär att det inte längre är motiverat att behålla viseringstvång för medborgare i dessa länder är på besök i Schengenområdet för kortare vistelser. Genom att avskaffa viseringstvånget kommer vi att främja rörlighet och de mellanmänskliga kontakter - något som är grundläggande för reinForce den social och ekonomisk utveckling och ömsesidig förståelse mellan EU och andra länder,sade inrikes frågor kommissionär Cecilia Malmström.

Efter att ha utvärderat de relevanta kriterierna, inklusive bland andra säkerhetsrisker och risker för olaglig invandring, ekonomiska fördelar för EU: s och människorätts överväganden har kommissionen kommit fram till att de nödvändiga villkoren är uppfyllda för att inleda viseringsundantag förhandlingarna mellan EU och Colombia och Peru.

De viktigaste slutsatserna i rapporterna är följande: tillit till visumsökande i de båda länderna är på uppgång, med låg visum avslagits; irreguljär migration är på relativt låga nivåer; säkerheten för resehandlingar är tillräckligt; säkerhetshot har dragit sig tillbaka; organiserade kriminella grupper är för närvarande inte bedöms som ett allvarligt hot mot EU (med undantag för narkotikahandel); ekonomiska möjligheter, inklusive utvidgade handel och turistströmmar, expanderar parallellt med betydande tillväxt av de colombianska och peruanska ekonomier; mänskliga rättigheter och grundläggande friheter nu mycket bättre skyddas och respekteras i dessa länder än i det förflutna; viseringsreciprocitet kommer att säkerställas eftersom dessa länder redan undanta alla EU-medborgare från viseringstvånget, och viseringsfrihet kommer att ytterligare stärka förbindelserna mellan EU och de båda länderna, särskilt eftersom (preliminärt) tillämpning av frihandelsavtal i 2013.

De allmänna positiva bedömningar inte ignorera att det finns vissa risker, bland annat eventuella ökningar i användningen av narkotikakurirer och i trafikerade människor samt i antalet colombianer och peruaner som kommer in i EU lagligt och som skulle stanna kvar längre, blir därmed olagliga migranter. these risker ändå anses vara hanterbara, särskilt genom ett korrekt genomförande av gränskontroller, med förstärkta medel vid behov, på flygplatserna genom vilka de flesta colombianer och peruaner nå Schengenområdets yttre gränser.

Nästa steg

När rapporterna har diskuterats i lämpliga kommittéer och grupper Europaparlamentet och rådet av, kommer kommissionen begära tillstånd från rådet att förhandla kortare vistelser avtal om viseringsundantag med var och en av två länder. Om rådet beviljar ett sådant tillstånd, kan förhandlingarna inledas under första trimestern av 2015. Först efter avtalen träder i kraft kommer viseringsfrihet för medborgare i dessa länder blir en realitet. Detta skulle kunna ske, vid den allra tidigaste, i den andra halvan av 2015.

Bakgrund

Europaparlamentets och rådets förordning nr 509 / 20141 ändrades rådets förordning nr 539 / 20012 och i synnerhet dess bilagor som innehåller förteckningarna över länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och de länder vars medborgare är undantagna från detta krav. 19 länderna överfördes från bilaga I (viseringskrav) till bilaga (undantag från viserings) II: colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Palau, peru, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Samoa, Salomonöarna, Östtimor, Tonga, Trinidad och Tobago, Tuvalu, Förenade Arabemiraten och Vanuatu. För medborgare i dessa 19 länder, kommer undantaget från viseringskravet endast tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av ett avtal om undantag från viseringsskyldighet träffas av vart och ett av dessa länder med Europeiska unionen.

För Peru och Colombia, var ett ytterligare steg krävs innan inleda förhandlingar om bilaterala visumundantag: Kommissionens bedömning av de två länder med avseende på de kriterier som anges i artikel 1 (1) i förordning 509 / 2014: "olaglig invandring, allmän ordning och säkerhet, ekonomiska fördelar, i synnerhet i fråga om turism och utrikeshandeln, och EU: s yttre förbindelser med berörda tredjeländer, i synnerhet, hänsyn till de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt konsekvenserna av regional sammanhållning och ömsesidighet".

Båda rapporterna har antagits i dag åtföljs av kommissionens arbetsdokument presenterar detaljerade uppgifter som ligger till grund för sina slutsatser och innehåller information om datakällor och metoder som används för att producera bedömningen. Med tanke på utarbetandet av bedömningen, begärde kommissionen och fick bidrag från tre EU-organ: EASO, Europol och Frontex. Vidare ytterligare uppgifter från EU: s delegationer i Bogotá och Lima, liksom från de colombianska och peruanska myndigheterna.

Mer

Rapportera på Colombia
Rapportera om Peru
Cecilia Malmströms hemsida
Följ kommissionär Cecilia Malmström på Twitter
GD Inrikes frågor hemsida
Följ GD inrikes frågor Twitter

länder Schengenområdet

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska kommissionen, Schengen, Schengenområdet