Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#EUTurkey: Kommissionens rapporter om genomförandet; Icke-statliga organisationer ifrågasätter avtalets laglighet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har tillhandahållit en uppdatering av genomförandet av avtalet mellan EU och Turkiet. Kommissionen klargör att "fortsatta ansträngningar och åtaganden behövs för att befästa denna ställning och genomföra varaktiga återvändande- och vidarebosättningsoperationer, med tanke på att denna aspekt av genomförandet fortfarande till stor del ligger framför oss". Trots kommissionens ansträngningar har endast 103 syriska flyktingar vidarebosatts till EU enligt 1:1-systemet. 

Kommissionen fortsätter att hävda att avtalet mellan EU och Turkiet avskräcker människosmugglare och att det är i linje med europeisk och internationell lag. Medan kommissionen har försäkrats av turkiska myndigheter om att ingen "avvisning" äger rum (tvångsåtervändande av flyktingar eller asylsökande till ett land där de riskerar att utsättas för förföljelse), verkar kommissionen ignorera bevis som tillhandahålls av Amnesty International om att Syrier har pressats tillbaka in i Syrien. Principen om non-refoulement är inskriven i 1951 års Genèvekonvention och är central för både europeisk och internationell asyllagstiftning. Försäkran från Turkiet är långt ifrån tillräckliga och det är en pliktförsummelse av kommissionen att ignorera de bevis som har tillhandahållits.

Wall Street Journal journalisten Valentina Pop frågade om refoulement:

Iverna McGowan, chef för Amnesty Internationals kontor i Bryssel, twittrade:

European Council on Refugees and Exiles (ECRE) har redan hävdat att avtalet mellan EU och Turkiet inte utgör ett svar när det gäller att öppna säkra och lagliga kanaler. De har också sagt att det är moraliskt och juridiskt bedrövligt att etablera ett utbyte, där vidarebosättningsplatser är villkorade av utvisningar till Turkiet. Istället hävdar ECRE att avtalet bara kommer att förskjuta smugglingsaktiviteter, vilket leder till att människor tar farligare vägar och att om inte säkra och lagliga vägar öppnas kommer 2016 att bli det dödligaste året hittills för dem som söker skydd i EU.

Annons

I kommissionens rapport dras slutsatsen att det har gjorts goda framsteg sedan den 18 mars, med gemensamma ansträngningar från de grekiska och turkiska myndigheterna, kommissionen, medlemsstaterna och EU-byråer som gjort framsteg med att genomföra uttalandet:

  • Återvändandet av irreguljära migranter till Turkiet började den 4 april. Hittills har 325 irreguljära migranter som anländer till Grekland via Turkiet efter den 20 mars återförts till Turkiet enligt uttalandet. Vi välkomnar att ett antal rättsliga förändringar har genomförts av både Grekland och Turkiet för att säkerställa full respekt för EU och internationell lag. Frontex har utplacerat 318 eskorttjänstemän och 21 återtagandeexperter till de grekiska öarna för att stödja återvändandeoperationerna. Dessutom har totalt 25 turkiska sambandsofficerare utplacerats i de grekiska hotspots och 5 grekiska sambandsofficerar till ankomstpunkter i Turkiet.
  • De första vidarebosättningarna från Turkiet efter uttalandet ägde rum den 4-5 april. Hittills har 103 syriska flyktingar vidarebosatts till EU enligt 1:1-systemet. Standardförfaranden för vidarebosättning har utvecklats i nära samarbete mellan kommissionen, medlemsländerna, EASO, UNHCR och Turkiet och måste nu slutföras.
  • Grekland har inrättat påskyndade förfaranden för handläggningen av alla stadier av asylansökningar på öarna, från de inledande intervjuerna till överklagandena. Grekland har redan utplacerat handläggare och poliser till öarna, i linje med kraven i direktivet om asylförfaranden. EASO har utplacerat 60 asyltjänstemän och 67 tolkar till de grekiska öarna för att stödja behandlingen av asylansökningar.
  • Kommissionen kommer att lägga fram sin tredje lägesrapport för viseringsliberaliseringen för Turkiet den 4 maj och, om Turkiet vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla de återstående riktmärkena, kommer rapporten att åtföljas av ett lagstiftningsförslag för att överföra Turkiet till den viseringsfria listan.
  • Programmering och projektförberedelser inom ramen för flyktingfaciliteten i Turkiet har påskyndats. Utöver 1 miljard euro från EU-budgeten har 16 EU-medlemsstater nu skickat in sina bidragsbevis som täcker 1.61 miljarder euro av de 2 miljarder euro som utlovats för 2016-2017. De första kontrakten inom ramen för faciliteten, värda 77 miljoner euro, undertecknades den 4 mars och de första betalningarna gjordes den 18 mars. De goda framstegen i den inledande fasen av genomförandet måste nu intensifieras i de kommande faserna. Kommissionen kommer att förbli fullt engagerad i genomförandet av alla delar av uttalandet. Medlemsstaterna måste öka sina ansträngningar för att stödja Grekland, särskilt med tanke på behovet av att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och utsatta grupper. fler löften och acceptanser behövs när det gäller vidarebosättning, omlokalisering och stöd till EU:s organ. De medlemsländer som inte har skickat in sina bidragsbevis under faciliteten för flyktingar i Turkiet bör snabbt göra det. På samma sätt krävs ytterligare ansträngningar av Turkiet för att se till att de som behöver internationellt skydd får det stöd de mest behöver, inklusive genom byggnaden. Turkiet måste också vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de återstående riktmärkena i färdplanen för viseringsliberalisering i slutet av april, i syfte att häva viseringskraven för turkiska medborgare senast i slutet av juni 2016. Kommissionen kommer att presentera sin andra rapport om genomförandet av uttalandet mellan EU och Turkiet i början av juni 2016.

Bakgrund

I linje med uttalandet från EU och Turkiet, från och med den 20 mars 2016, bör alla nya irreguljära migranter och asylsökande som anländer från Turkiet till de grekiska öarna och vars asylansökningar har förklarats otillåtna återsändas till Turkiet. Detta tillfälliga och extraordinära steg är utformat för att få slut på mänskligt lidande genom att tydligt visa att det inte finns någon fördel med att följa den väg som smugglarna erbjuder.

Enligt uttalandet kommer EU att vidarebosätta en syrier från Turkiet till EU för varje syrier som återvänds till Turkiet från de grekiska öarna. Prioritet ges till migranter som inte tidigare har tagit sig in i eller försökt ta sig in i EU irreguljärt, inom ramen för de befintliga åtagandena.

Genomförandet av avtalet kräver enorma operativa insatser från alla inblandade, och framför allt från Grekland. Grekland och Turkiet är de två regeringar som ansvarar för genomförandet av avtalet. Det är deras myndigheter som måste göra det juridiska och operativa arbetet och se till att EU och internationell lag respekteras i alla skeden av processen. Kommissionen har arbetat nära med de grekiska och turkiska myndigheterna för att säkerställa nödvändiga förbättringar när det gäller praktiska och logistiska arrangemang och mänskliga resurser för att säkerställa ett smidigt genomförande av returer och bistår Grekland med råd, expertis och stöd från EU:s budget. President Juncker utsåg omedelbart en EU-samordnare och förstärkte den befintliga kommissionsgrupp som redan var på plats i Grekland. EU-samordnaren ansvarar för samordningen av stödet till de grekiska myndigheterna från kommissionen, EU-organen och de andra medlemsländerna och samordningen av medlemsstaternas åtgärder för genomförandet av vidarebosättningsprogrammet från Turkiet.

Mer information

Meddelande: Första rapporten om framstegen i genomförandet av uttalandet mellan EU och Turkiet

Bilaga

MEMO: Genomförande av avtalet mellan EU och Turkiet – Frågor och svar

FAKTABLAD: Anläggning för flyktingar i Turkiet

FAKTABLAD:Hantera flyktingkrisen: EU:s finansiella stöd till Grekland

Operativt genomförande av avtalet mellan EU och Turkiet: Medlemsstaternas löften och utplaceringar för Frontex- och EASO-operationer - återvändande och vidarebosättningar

EU-Turkiet uttalande  av den 18 mars

Handlingsplan EU-Turkiet av den 15 oktober, aktiverad den 29 november

Utnämning av EU-samordnare

Europeiska agendan för migration

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend