Anslut dig till vårt nätverk!

Konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR)

"Baltisk plan": Första långsiktiga fiskeplanen under den nya gemensamma fiskeripolitiken

DELA MED SIG:

publicerade

on

överfiskeEU:s fleråriga plan för förvaltning av torsk-, skarpsill- och sillbestånden i Östersjön godkändes i plenum torsdagen (23 juni). Detta är den första nya regionala planen för den gemensamma fiskeripolitiken som tar hänsyn till interaktioner mellan arter. Det syftar till att säkerställa fiskets hållbarhet och erbjuda fiskare bättre ekonomiska villkor på lång sikt. Parlamentets och rådets förhandlare nådde en informell överenskommelse om det i mars.

Metoden för förvaltning av flera arter är mycket effektivare än att hantera en enskild art. Den tar hänsyn till växelverkan mellan arter, såsom torsk som äter sill och skarpsill och skarpsill som äter torskrom. Den nya planen – godkänd med 480 röster mot 68 och 39 nedlagda röster – syftar till att säkerställa ett balanserat och hållbart utnyttjande av dessa bestånd och garantera stabila fiskemöjligheter och försörjning för fiskare.

”Efter tio månader av svåra förhandlingar med rådet och Europeiska kommissionen har vi en plan som upprätthåller och respekterar målen i grundförordningen. I slutändan kommer denna plan att säkerställa att fiskeverksamheten i Östersjön bedrivs på ett hållbart, rimligt och ekonomiskt gångbart sätt som inte kommer att belasta miljön i onödan”, sade föredraganden Jarosław Wałęsa (EPP, PL).

"Europaparlamentet visade sitt engagemang för hållbart fiske i EU och framtiden för industrin och jag måste be kommissionen och rådet att göra detsamma", tillade han.

Fiskeområden och skyddsåtgärder

Nyckelpunkten i den nya förvaltningsplanen för flera arter är de intervall inom vilka rådet kan fastställa totala tillåtna fångster (TAC) och kvoter. Dessa intervall är fastställda för att säkerställa fiskets hållbarhet och planen ger tillräcklig flexibilitet för att hantera alla frågor för fiskesektorn från år till år.

Parlamentet såg till att planen innehåller kraftfulla skyddsåtgärder som syftar till att upprätthålla bestånden på hållbara nivåer. När vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden understiger den lägsta referenspunkten för lekbeståndsbiomassa som anges i en bilaga till förordningen, kommer alla lämpliga korrigerande åtgärder att vidtas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över den nivå som kan ge maximal hållbar avkastning (MSY).

Annons

Landningsskyldighet, tekniska åtgärder och regionalisering

Planen innehåller flera bestämmelser för att genomdriva viktiga delar av den nya gemensamma fiskeripolitiken, såsom landningsskyldigheten (förbudet att kasta överbord) och regional förvaltning (se bakgrundsnot om den nya gemensamma fiskeripolitiken). Dessa åtgärder kommer att bygga på de gemensamma rekommendationerna från medlemsländerna. Regionala rådgivande nämnder kommer att rådfrågas under detta förfarande.

Rapportering

Tre år efter att den baltiska planförordningen träder i kraft och vart femte år därefter kommer EU-kommissionen att rapportera till parlamentet och rådet om planens inverkan på bestånden och på fiskesektorn.

Denna förordning träder i kraft den femte dagen efter det att den har offentliggjorts i EU:s officiella tidning.

Bakgrund

En flerårig förvaltningsplan är ett instrument för att förvalta fiskbestånden i ett visst område. Fiskdödligheten är en väsentlig faktor för denna förvaltning, eftersom de utgör en grund för fastställandet av totala tillåtna fångster (TAC) och kvoter.

En förvaltningsplan för Östersjötorskbeståndet har funnits sedan 2008, men sill och skarpsill hade ännu inte täckts. Den nya planen ersätter den befintliga. De berörda bestånden är beroende av varandra.

Fleråriga beståndsförvaltningsplaner syftar till att hålla beståndsstorlekarna inom säkra biologiska gränser. De fastställer maximala fångstmängder och en rad tekniska åtgärder, med vederbörlig hänsyn till varje bestånds egenskaper och det fiske där det förekommer (målarter, använda redskap, målbeståndens status) och åtgärdernas ekonomiska inverkan på berörda fisket.

Mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend