Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Att slutföra #CapitalMarketsUnion: Bygger på den första omgången av prestationer

DELA MED SIG:

publicerade

on

Idag (8 juni) tar kommissionen ytterligare steg för att driva på kapitalmarknadsunionen (CMU), ett centralt projekt från Juncker-kommissionen för att öka jobben och tillväxten i Europa.

Efter nästan två år sedan lanseringen av CMU-handlingsplanen presenterar kommissionen i dag ett antal viktiga nya initiativ för att säkerställa att detta reformprogram förblir ändamålsenligt.

CMU är en nyckelpelare i kommissionens investeringsplan för Europa, den så kallade Juncker-planen. Genom en blandning av regulatoriska och icke-regulatoriska reformer försöker detta projekt att bättre koppla sparande till investeringar. Det syftar till att stärka Europas finansiella system genom att tillhandahålla alternativa finansieringskällor och fler möjligheter för konsumenter och institutionella investerare. För företag, särskilt små och medelstora företag och nystartade företag, innebär CMU tillgång till fler finansieringsmöjligheter, såsom riskkapital och crowdfunding. Den omstartade CMU sätter ett starkt fokus på hållbar och grön finansiering: när finanssektorn börjar hjälpa hållbarhetsmedvetna investerare att välja lämpliga projekt och företag, är kommissionen fast besluten att leda det globala arbetet med att stödja denna utveckling.

Europeiska kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, ansvarig för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, sa: "CMU är fortfarande kärnan i våra ansträngningar att öka europeiska investeringar och skapa jobb och tillväxt. När vi står inför avgången för EU:s största finanscentrum, är vi fast beslutna att intensifiera våra ansträngningar för att ytterligare stärka och integrera EU:s kapitalmarknader. Den här översynen klargör omfattningen av utmaningen och vi räknar med stöd från Europaparlamentet och medlemsstaterna för att ta oss an den.”

Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, ansvarig för jobb, tillväxt och investeringar, sa: "Kommissionen har arbetat hårt för att ge avgörande impulser till CMU. På bara tjugo månader har vi levererat två tredjedelar av våra initiala åtaganden och andra viktiga åtgärder är i pipelinen. Vi utökar nu vår räckvidd för att möta nya utmaningar som att finansiera hållbara investeringar och utnyttja potentialen hos FinTech. De nya åtgärder som presenteras här i dag förnyar och förstärker kommissionens engagemang och sätter oss på en oåterkallelig väg mot CMU.”

Halvtidsöversynen rapporterar om de goda framsteg som gjorts hittills i genomförandet av 2015 års handlingsplan, med ungefär två tredjedelar av de 33 åtgärder som genomförts under tjugo månader. Nyligen enades medlagstiftarna i princip om två stora förslag. Värdepapperiseringspaketet kommer att frigöra kapacitet på bankernas balansräkningar och generera ytterligare finansiering till hushåll och snabbväxande företag. Riskkapitalfondsreformen kommer att underlätta investeringar i små och medelstora innovativa företag. Dessutom kom vi förra året överens om det nya prospektsystemet som kommer att ge enklare tillgång till offentliga marknader, särskilt för små och medelstora företag. För att CMU ska lyckas är emellertid det fulla och ständiga stödet från Europaparlamentet, medlemsstaterna och alla marknadsaktörer av största vikt.

Halvtidsöversynen anger också tidslinjen för de nya åtgärderna som kommer att presenteras under de kommande månaderna. Dessa kommer att omfatta en pan-europeisk personlig pensionsprodukt för att hjälpa människor att finansiera sin pension. Dessutom kommer kommissionen att fortsätta sitt arbete med att förbättra tillsynsramen för integrerade kapitalmarknader, öka proportionaliteten i reglerna för börsnoterade små och medelstora företag och värdepappersföretag, utnyttja potentialen hos FinTech och främja hållbara investeringar.

Annons

Vid sidan av halvtidsöversynen av CMU avslöjar kommissionen också åtgärder för att uppmuntra långsiktiga investeringar genom en översyn av tillsynskalibreringen för investeringar i infrastrukturföretag. Vi föreslår att man minskar det kapital som försäkringsbolagen behöver hålla när de investerar i infrastrukturföretag. Dessa riktade ändringar av den delegerade Solvens II-förordningen kommer att ytterligare stödja investeringar i infrastruktur.

Förslaget i detalj

I halvtidsöversynen av CMU anges nio nya prioriterade åtgärder:

1. Stärka den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens befogenheter för att främja effektiviteten av konsekvent tillsyn inom och utanför EU.

2. Tillföra en mer proportionerlig lagstiftningsmiljö för notering av små och medelstora företag på offentliga marknader;

3.Se över tillsynsbehandlingen av värdepappersföretag.

4.Utvärdera fallet för ett EU-licens- och passramverk för FinTech-aktiviteter; 5. presentera åtgärder för att stödja sekundära marknader för nödlidande lån (NPL) och utforska lagstiftningsinitiativ för att stärka säkrade borgenärers förmåga att återvinna värde från säkrade lån till företag och entreprenörer.

6. Säkerställa uppföljning av rekommendationerna från expertgruppen på hög nivå för hållbar finansiering;

7. Underlätta gränsöverskridande distribution och övervakning av UCITS och alternativa investeringsfonder (AIF).

8. Tillhandahålla vägledning om befintliga EU-regler för behandling av gränsöverskridande EU-investeringar och en adekvat ram för att lösa investeringstvister i godo.

9.Föreslå en övergripande EU-strategi för att utforska åtgärder för att stödja utvecklingen av den lokala och regionala kapitalmarknaden.

Dessutom kommer kommissionen att gå vidare med utestående åtgärder under 2015 års handlingsplan. Kommissionen kommer särskilt att lägga fram:

1. Ett lagförslag om en paneuropeisk personlig pensionsprodukt för att hjälpa människor att finansiera sin pension.

2. Ett lagstiftningsförslag om en EU-ram för säkerställda obligationer för att hjälpa banker att finansiera sin utlåningsverksamhet.

3.Ett lagförslag om värdepapperslagstiftning för att öka rättssäkerheten om ägande av värdepapper i ett gränsöverskridande sammanhang.

Bakgrund

CMU strävar efter att stärka flödet av privat kapital till växande företag, infrastrukturinvesteringar, energiomställning och andra projekt för att stödja hållbar tillväxt. Att undanröja hinder för det fria flödet av kapital över gränserna kommer att stärka den ekonomiska och monetära unionen genom att stödja ekonomisk konvergens och hjälpa till att dämpa ekonomiska chocker i euroområdet och utanför, vilket gör den europeiska ekonomin mer motståndskraftig. Starkare kapitalmarknader, bättre kopplade till produktiva investeringar, kommer att skapa bättre investeringsmöjligheter för pensionsfonder och institutionella och privata investerare som sparar för lång sikt och pension.

I januari 2017 inledde kommissionen ett samråd om halvtidsöversynen av CMU, vilket skapade en möjlighet för intressenter att ge riktade input för att komplettera och främja åtgärder som föreslås i CMU:s handlingsplan. Den 30 september 2015 antog kommissionen en handlingsplan för att bygga en kapitalmarknadsunion. Handlingsplanen innehåller ett handlingsprogram som syftar till att etablera byggstenarna för en integrerad kapitalmarknad i Europeiska unionen senast 2019.

 

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend