Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Kommissionen rekommenderar att du stänger #Excessive DeficitProcedure för #Grekland

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen har beslutat att rekommendera rådet att avsluta förfarandet vid alltför stora underskott (EDP) för Grekland. Detta följer på de betydande ansträngningar som landet gjort under de senaste åren för att konsolidera sina offentliga finanser tillsammans med de framsteg som gjorts i genomförandet av stödprogrammet för den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) för Grekland.

Om rådet följer kommissionens rekommendation skulle endast tre medlemsländer kvarstå under stabilitets- och tillväxtpaktens korrigerande arm (Frankrike, Spanien och Storbritannien), ned från 24 länder under finanskrisen 2011.

Vicepresident Valdis Dombrovskis, ansvarig för euron och den sociala dialogen, sa: "Vår rekommendation att avsluta förfarandet vid alltför stora underskott för Grekland är ytterligare en positiv signal om finansiell stabilitet och ekonomisk återhämtning i landet. Jag uppmanar Grekland att bygga vidare på sina framgångar och fortsätta att stärka förtroendet för sin ekonomi, vilket är viktigt för Grekland att förbereda sin återgång till finansmarknaderna. Ett snabbt genomförande av överenskomna reformer är avgörande för att åstadkomma deras positiva effekter på det grekiska samhället och ekonomin. En långsiktig tillväxtstrategi skulle hjälpa till säkerställa fler och bättre jobb, robust tillväxt och välstånd i framtiden."

Kommissionären för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullfrågor Pierre Moscovici sa: "Detta är ett mycket symboliskt ögonblick för Grekland. Efter så många år av uppoffringar från det grekiska folket skördar landet äntligen frukterna av sina ansträngningar. Efter betalningen av € 7.7 miljarder på måndagen (10 juli) som ett resultat av slutförandet av den andra översynen, är dagens förslag från Europeiska kommissionen ett erkännande av den massiva minskningen av Greklands budgetunderskott, till under genomsnittet för euroområdet. Grekland är nu redo att lämna Procedur för alltför stora underskott, vänd blad om åtstramningar och öppna ett nytt kapitel med tillväxt, investeringar och sysselsättning. Kommissionen kommer att förbli vid det grekiska folkets sida under denna nya fas."

Grekland har gjort betydande framsteg när det gäller att återgå till en väg för finansiell hållbarhet. Det offentliga saldot har förbättrats från ett underskott på 15.1 % 2009 till ett överskott på 0.7 % 2016. Detta är långt under tröskeln på 3 % som anges i Fördraget om upprättandet av Europeiska unionens. Detta utöver de omfattande och omfattande strukturreformpaket som Grekland har antagit som en del av sina åtaganden inom ESM:s stabilitetsstödsprogram.

Enligt Kommissionens ekonomiska vårprognos 2017, är Greklands positiva finanspolitiska resultat varaktig. De finanspolitiska åtgärder som hittills vidtagits inom ramen för stabilitetsstödsprogrammet beräknas ge besparingar på 4.5 % av BNP fram till 2018. Åtgärderna som enades om under den första och andra översynen, som redan kompenserade de budgetmässiga konsekvenserna av utbyggnaden av systemet med social solidaritetsinkomst kommer att fortsätta att ha en positiv inverkan på processen för finanspolitisk konsolidering även efter 2018, när effekterna ackumuleras. Som ett resultat av dessa ansträngningar beräknas underskottet nu förbli under det tröskelvärde på 3 % som anges i fördraget under kommissionens prognosperiod.

De nödvändiga villkoren för att rekommendera en stängning av EDP för Grekland har därför till fullo uppfyllts.

Annons

Grekland har undantagits från separat rapportering under EDP eftersom det har varit föremål för övervakning inom ramen för dess stabilitetsstödsprogram. Som för alla länder i euroområdet som har dragit nytta av stabilitetsstödsprogram kommer Grekland att omfattas av EU:s normala regler för ekonomisk och finansiell styrning, tillsammans med ett särskilt system för övervakning efter programmet, efter att landet lämnat programmet.

1

Bakgrund

Smakämnen Stabilitets- och tillväxtpakten är det ramverk som utformats för att samordna finanspolitiken och säkerställa hållbara offentliga finanser i Europeiska unionen.

Grekland har varit föremål för korrigerande arm i stabilitets- och tillväxtpakten sedan 2009. Tidsfristen för att korrigera dess alltför stora underskott förlängdes flera gånger. Den sattes senast i augusti 2015 för att vara korrigerad senast 2017.

Sedan 19 augusti 2015, efter en begäran från Grekland, har ekonomiskt bistånd till landet lämnats från den europeiska stabilitetsmekanismen i form av ett treårigt stabilitetsstödsprogram. Förra veckan, efter stängningen av den andra översynen av programmet, ESM-godkänd utbetalning av nästa del av ekonomiskt stöd till Grekland.

Även om den kommer att omfattas av paktens förebyggande del från 2017, kommer övervakningen av dess finanspolitiska resultat att fortsätta inom ramen för ESM-programmet under hela dess löptid. Därefter bör Grekland gå framåt mot sitt medelfristiga budgetmål i lämplig takt, inklusive respekt för utgiftsriktmärket, och uppfylla skuldkriteriet.

2015 föreslog kommissionen ett program för att hjälpa Grekland att maximera dess användning av EU-medel. De Jobb och tillväxtplan för Grekland, som flankerar ESM:s stabilitets- och stödprogram, syftar till att mobilisera 35 miljarder euro från EU:s budget till 2020. Från och med juni 2017 har nästan 11 miljarder euro redan mobiliserats.

Från och med juni 2017 representerar verksamheter som godkänts i Grekland under Juncker-planens Europeiska fond för strategiska investeringar en finansieringsvolym på över 1.1 miljarder euro. Detta förväntas mobilisera över 3.3 miljarder euro i investeringar. Den här veckan har Juncker Plan stödde ett avtal på 150 miljoner euro för att finansiera förbättringar och utbyggnader av mobila bredbandsnät i Grekland.

Mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend