Anslut dig till vårt nätverk!

Brexit

Läget i #Article50-förhandlingarna med Storbritannien

DELA MED SIG:

publicerade

on

Storbritannien utlöste artikel 50 den 29 mars 2017. Vad har hänt sedan dess på EU-sidan?

Den 29 mars 2017 underrättade Storbritannien Europeiska rådet om sin avsikt att lämna Europeiska unionen, i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen.

Den 29 april 2017 antog Europeiska rådet vid EU27 en uppsättning politiska riktlinjer, som definierar ramarna för förhandlingarna och anger EU:s övergripande ståndpunkter och principer.

Den 3 maj 2017 skickade Europeiska kommissionen En rekommendation, inklusive utkast till förhandlingsdirektiv, till rådet att inleda artikel 50-förhandlingarna med Storbritannien. Den 22 maj 2017 beslutade rådet, på grundval av kommissionens rekommendation, godkände inledandet av artikel 50-förhandlingarna med Storbritannien och nominerade kommissionen till unionens förhandlare. Tillsammans med Europeiska rådets riktlinjer som ledarna för EU-27 enades om den 29 april 2017, beskriver dessa förhandlingsdirektiv prioriteringarna för den första fasen av förhandlingarna.

EU-kommissionen har också utfärdat detaljerade positionspapper för förhandlingarna med Storbritannien. Varje papper är föremål för ett åsiktsutbyte mellan Michel Barnier, kommissionens chefsförhandlare, och rådets arbetsgrupp som leds av rådets generalsekretariat samt av EU-parlamentets styrgrupp för brexit.

Europeiska kommissionen publicerar dessa positionsdokument om sin webbplats, både när de delas med de andra EU-institutionerna såväl som när de skickas till Storbritannien. Positionsdokument om följande ämnen har hittills publicerats:

  1. Medborgarnas rättigheter
  2. Den ekonomiska uppgörelsen
  3. Kärnmaterial och skyddsutrustning (EURATOM)
  4. Frågor som rör hur unionens institutioner, byråer och organ fungerar
  5. Styrning av artikel 50-avtalet
  6. Varor som släppts ut på marknaden enligt unionslagstiftningen före ångerdatumet
  7. Rättsligt samarbete i privaträttsliga frågor
  8. Pågående rättsliga och administrativa förfaranden
  9. Pågående polisiärt och rättsligt samarbete i brottmål

Vad hände under den första förhandlingsrundan?

Annons

Den första omgången av artikel 50-förhandlingar mellan Europeiska kommissionen och Storbritannien ägde rum den 19 juni. Båda parter enades om att skapa arbetsgrupper för medborgarrätt, den ekonomiska uppgörelsen och andra separationsfrågor. Samordnarna av förhandlingarna på EU- och Storbritanniens sida kommer också att inleda en dialog om frågor som rör Nordirland. Resultatet av denna första förhandlingsrunda beskrivs i de riktlinjer som överenskommits mellan Storbritannien och Europeiska kommissionen och är publiceras på hemsidan.

Vad kommer att hända i den andra förhandlingsrundan?

Dagordningen för denna omgång kommer att publiceras på hemsidan när den är tillgänglig.

När upphör Storbritannien att vara medlem i Europeiska unionen?

Storbritannien kommer att upphöra att vara medlem i Europeiska unionen vid midnatt den 29 mars 2019, om inte Europeiska rådet enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Storbritannien kommer att bli ett tredjeland från och med datumet för utträdet.

Hur kommer utträdesavtalet att ingås?

Förhandlingarna om Storbritanniens ordnade utträde ur EU måste slutföras inom en period av två år från det att artikel 50 utlöses. Om ingen överenskommelse nås inom denna period kommer fördragen att upphöra att gälla för Storbritannien.

I slutet av förhandlingsperioden kommer unionens förhandlare att föreslå ett avtal för rådet och Europaparlamentet, med hänsyn till ramen för Storbritanniens framtida förbindelser med EU.

Europaparlamentet måste ge sitt samtycke med enkel majoritet, inklusive ledamöter av Europaparlamentet från Storbritannien.

Rådet kommer att ingå avtalet. I fördraget föreskrivs att detta kan göras genom en röst med stark kvalificerad majoritet (dvs. 20 länder som representerar 65 % av befolkningen i EU-27).

Storbritannien måste också godkänna avtalet enligt sina egna konstitutionella arrangemang.

Så hur lång tid tar det kvar till de faktiska förhandlingarna?

Själva förhandlingarna kommer att pågå i cirka 18 månader (juni 2017 – oktober/november 2018).

Vem kommer att förhandla för Europeiska unionen?

Stats- och regeringscheferna för EU-27 uppmanade rådet att nominera Europeiska kommissionen till unionens förhandlare. De välkomnade utnämningen av Michel Barnier till kommissionens chefsförhandlare.

Europeiska kommissionen som unionsförhandlare och Michel Barnier som kommissionens chefsförhandlare kommer systematiskt att rapportera till Europeiska rådet, rådet och dess förberedande organ, som kommer att diskutera Brexit i EU-27-format.

Michel Barnier kommer att hålla Europaparlamentet noggrant och regelbundet informerat under hela förhandlingarna via en dedikerad Brexit-styrgrupp.

De 27 medlemsstaterna kommer att vara nära involverade i att förbereda förhandlingar, ge vägledning till kommissionens chefsförhandlare och utvärdera framstegen via en särskild Arbetsgrupp, som har skapats i rådet, med en permanent ordförande, för att säkerställa att förhandlingarna förs i linje med Europeiska rådets riktlinjer och rådets förhandlingsdirektiv.

Europeiska rådet i EU27 kommer att förbli permanent undersökt av ärendet och kommer att uppdatera sina riktlinjer under förhandlingarna vid behov.

Hur är det med den praktiska sidan av förhandlingarna? Vilket språk kommer de att vara på? Hur ofta träffas båda sidor?

Praktiska frågor, såsom språkregimen och förhandlingsstrukturen, har beskrivits i Villkoren överenskoms mellan Europeiska kommissionen och Storbritannien den 19 juni 2017. Engelska och franska är de två officiella språken i förhandlingarna.

Var kommer förhandlingarna att äga rum?

De kommer att äga rum i Bryssel.

Vad händer om ingen överenskommelse nås?

EU-fördragen upphör helt enkelt att gälla för Storbritannien två år efter anmälan.

Kan ett medlemsland ansöka om att få gå med igen efter att det lämnat?

Alla länder som har utgått ur EU kan ansöka om att få gå med på nytt. Det skulle krävas att gå igenom anslutningsförfarandet.

När artikel 50 väl har utlösts, kan den återkallas?

Det var Storbritanniens beslut att utlösa artikel 50. Men när den väl utlösts kan den inte ensidigt återställas. Artikel 50 föreskriver inte ett ensidigt återkallande av underrättelsen.

Kommer ni att vara transparenta i förhandlingarna?

Artikel 50-förhandlingarna med Storbritannien är unika och skiljer sig från alla andra förhandlingar som genomförts av Europeiska unionen hittills. Med tanke på deras oöverträffade karaktär har Europeiska kommissionen beslutat att anta en skräddarsydd strategi för öppenhet. Kommissionen kommer i egenskap av EU:s förhandlare att säkerställa en maximal nivå av öppenhet under hela förhandlingsprocessen. Läs insynspolicyn här..

Vilka är de grundläggande principerna i dessa förhandlingar?

Utträdesavtalet bör bygga på en balans mellan rättigheter och skyldigheter, samtidigt som det säkerställer lika villkor. Körsbärsplockning av den inre marknaden och ett sektorsvis deltagande i den inre marknaden har uteslutits av Europeiska rådets riktlinjer. Unionen har också betonat att dess fyra friheter (människor, varor, tjänster och kapital) kommer att förbli odelbara. Förhandlingarna kommer att bygga på principen att ingenting är överenskommet förrän allt är överenskommet. Europeiska unionen kommer att förbli enad under hela förhandlingsperioden och Europeiska rådet har uteslutit att det skulle finnas separata förhandlingar mellan enskilda medlemsstater och Storbritannien om frågor som rör Storbritanniens utträde. Utträdesavtalet bör respektera autonomin för unionens beslutsfattande, såväl som Europeiska unionens domstols roll.

När kommer förhandlingarna att gå vidare till diskussioner om det framtida förhållandet mellan Europeiska unionen och Storbritannien?

Diskussioner om ramarna för en framtida förbindelse med Storbritannien kommer att inledas först när tillräckliga framsteg har gjorts på alla områden av den första fasen av förhandlingarna. Det är upp till Europeiska rådet att avgöra om det har gjorts tillräckliga framsteg. Michel Barnier har offentligt sagt att han hoppades att Europeiska kommissionen skulle vara i stånd att rapportera tillräckliga framsteg till Europeiska rådet i oktober.

Var kan jag ta reda på mer om brexitförhandlingarna?

All information relaterad till Brexit-förhandlingarna finns på dedikerade webbplats, inklusive alla förhandlingsdokument, pressmaterial och tal av Michel Barnier.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend