#CohesionPolicy utöver 2020: Kommissionens initiativ hjälper medlemsstaterna och regionerna att förbättra förvaltningen av EU-medel

| Kan 28, 2018

Kommissionen har valt fem nationella och regionala myndigheter i Grekland, Polen, Spanien, Kroatien och Bulgarien för att delta i en ny pilotåtgärd för gott styre och administrativ kapacitetsuppbyggnad.

De fem följande sammanhållningspolitiska programmen berör programmet "Transportinfrastruktur, miljö och hållbar utveckling" i Grekland, regionprogrammet Lubelskie i Polen, regionprogrammet Extremadura i Spanien, programmet "konkurrenskraft och sammanhållning" i Kroatien och regionerna i tillväxt "-programmet i Bulgarien.

Regionkommitténs kommissionsledamot Corina Creţu sade: "För att fullt ut låsa upp potentialen för offentliga investeringar när det gäller tillväxt och jobb är fasta institutioner och välfungerande administration lika viktiga som pengarna själva. På nästa långsiktiga EU-budget kommer lektioner som härrör från denna pilotåtgärd att bidra till att effektivisera och effektivisera EU-och offentliga nationella fonder i framtiden. "

För att förbättra förvaltningen av EU-finansierade program inom perioden efter 2020, har experter från kommissionen och Organisationen för ekonomiskt samarbete (OECD) kommer att ge skräddarsydda support. De kommer att fokusera på att bygga rätt organisationsstruktur och utveckla rätt kompetens för personal. Experterna kommer också att hjälpa myndigheterna att samordna sig mer smidigt med de övriga aktörerna som deltar i utarbetandet av sammanhållningspolitiska program, t.ex. företag och arbetsmarknadsparter, utvecklingsorgan och organisationer i det civila samhället.

Pilotens första fas, sommaren 2018 - Mars 2019, kommer att användas för att skapa en färdplan för administrativ kapacitetsuppbyggnad. Med stöd av experterna kommer myndigheterna att utarbeta en rad förbättringar som ska göras på fyra områden: 1) organisationsuppbyggnad och öppenhet; 2) mänskliga resurser; 3) interna rutiner, verktyg och IKT-system; och 4) gott styre, inklusive samspel med externa intressenter.

Programmyndigheterna kommer att genomföra färdplanen under pilotens andra fas, från och med 2019. Kommissionen kommer aktivt att stödja dem med ytterligare expertråd och verktyg som kompetensramen och nätverksinstrumentet PEER 2 PEER.

€ 900,000 från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har avsatts för utvecklingen av den första fasen av färdplanerna i de fem länderna. Budgeten för andra fasen kommer att beslutas senare.

Nästa steg

Kommissionen kommer att utvärdera pilotresultatet före utgången av 2019. De slutsatser som dragits kommer att bidra till utvecklingen av vägledning om administrativ kapacitetsuppbyggnad för de myndigheter som ansvarar för hanteringen av EU-fonderprogram inom nästa långfristiga finansieringsperiod.

Bakgrund

Denna pilotåtgärd är en del av kommissionens bredare ansträngning tillhandahålla anpassat bistånd till medlemsstaterna och regionerna för att hjälpa dem att förbättra hur de hanterar och investerar sammanhållningspolitiska medel och främjar mer ägande, samordning och prioritering i regionala investerings- och utvecklingsstrategier.

Sedan början av budgetperioden 2014-2020 har kommissionen tagit ett antal initiativ för att hjälpa medlemsstaterna att göra bästa möjliga utnyttjande av den tillgängliga finansieringen, fastställa lokala tillväxtstrategier och utveckla kvalitetsprojekt.

De fem nationella och regionala myndigheterna som valts idag svarade på ett meddelande om deltagande från kommissionen som offentliggjordes i slutet av februari 2018 - se nyhetsartikel här.

Mer

Faktablad om pilotåtgärden

Faktablad - Kommissionens initiativ för att förbättra medlemsstaternas hantering och hantera EU-medel

CorinaCretuEUEU_Regional

Taggar: ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska kommissionen