Gemensamt uttalande om EU-fonder för jämställdhet mellan män och kvinnor, tillgänglighet för personer med funktionshinder och icke-diskriminering

| Kan 28, 2018

Vi företräder en koalition av europeiska icke-statliga organisationer, vi uppmanar Europeiska unionens råd, kommissionen och Europaparlamentet att upprätthålla jämställdhet mellan kvinnor och män, tillgänglighet för personer med funktionshinder och icke-diskriminering i förslaget till gemensam bestämmelseförordning 2021- 2027, liksom i fondens specifika regler.

Vi beklagar att jämställdhetsprincipen har tagits bort från Europeiska kommissionens förslag till förslag till HLR, och att hänvisningar till tillgänglighet för personer med funktionshinder inte har inkluderats i förslaget till förordning från den europeiska socialfonden +.

Det ligger inom EU: s finansieringsprinciper för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och bekämpa alla former av diskriminering. EU har skyldighet från fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna och FN: s konvention om rättigheter

Dessutom är jämställdhet och icke-diskriminering framträdande i 2030-agendan för hållbar utveckling som EU är engagerad i.

Varje diskriminering på grund av vilken som helst kön, ras, färg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska egenskaper, språk, religion eller tro, politisk eller annan åsikt, medlemskap i en nationell minoritet, egendom, födelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjudet inom EU.

Sammanhållningspolitiken är EU: s viktigaste investeringspolitik. Struktur- och investeringsfonderna för perioden 2014-2020 sätter EU i en ledande position när det gäller att finansiera jämlikhet och icke-diskriminering tack vare en mycket stark övergripande princip som fastställs i artikel 7 i den gemensamma förordningsförordningen EU 1303 / 2013.

De framtida bestämmelserna om gemensamma bestämmelser för perioden 2021-2027 gäller för alla delade förvaltningsfonder (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska sjöfarts- och fiskerifonden, Asylen och migrationsfonden, fonden för intern säkerhet och den integrerade gränsförvaltningsfonden).

I en tid där europeiska samhällen konfronteras med extremism, radikalism och splittring är det viktigare än någonsin att främja, stärka EU: s värderingar om jämlikhet och mänskliga rättigheter. Det är därför av största vikt att Europeiska kommissionen inte steg tillbaka i kampen mot ojämlikhet.

Vi uppmanar till en övergripande princip om främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor, tillgänglighet för personer med funktionshinder och icke-diskriminering som ingår i förordningen om gemensamma bestämmelser (CPR) 2021-2027 och i alla fondens specifika bestämmelser som det nu är artikel 7 av HLR 1303 / 2013. Principen bör beaktas och främjas under hela förberedelserna och genomförandet av program, bland annat i samband med övervakning, rapportering och utvärdering.

Den nya artikeln bör läsas som artikel 7 i den gemensamma förordningsförordningen EU 1303 / 2013. Vilket säger:

Artikel 7 - Främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män och icke-diskriminering

Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet mellan kvinnor och män och integrering av jämställdhetsperspektiv beaktas och främjas under hela förberedelserna och genomförandet av programmen, bland annat i samband med övervakning, rapportering och utvärdering.

Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller tro, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning vid förberedelser och genomförande av program. I synnerhet ska tillgänglighet för personer med funktionshinder beaktas under hela förberedelserna och genomförandet av programmen.

Vänliga hälsningar,
Åldersplattform
Coface Families Europe
Eurochild
European Disability Forum
ENAR
European Women's lobby
Europeiska ungdomsforumet
IGLYO
ILGA Europa

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: ,

Kategori: En framsida, EU

Kommentarer är stängda.