Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#SaferProducts – Öka kontroller och inspektioner för att skydda konsumenterna

DELA MED SIG:

publicerade

on

Ett illustrationsfoto av olika barnleksaker ©AP Images/European Union-EP 32 % av de inspekterade leksakerna uppfyllde inte EU:s säkerhets- eller konsumentinformationskrav ©AP Images/European Union-EP 

Regler för att säkerställa bättre kontroller och säkerhet för varor som säljs i EU har godkänts av kommittén för den inre marknaden.

"Varupaketet" innehåller två lagstiftningsförslag: ett om efterlevnad och efterlevnad och det andra om ömsesidigt erkännande. Tillsammans syftar de till att stärka kontroller som görs av nationella myndigheter och tulltjänstemän för att förhindra att osäkra produkter säljs till EU-konsumenter och att göra det lättare för företag, särskilt små och medelstora företag, att sälja sina produkter över hela Europa. Dessa åtgärder bör också förhindra oseriösa handlare från att få en orättvis konkurrensfördel gentemot företag som respekterar reglerna.

Osäkra och icke-kompatibla produkter cirkulerar fortfarande på EU-marknaden. Gemensamma inspektioner av marknadsövervakningsmyndigheter har visat att 32 % av leksakerna, 58 % av den elektroniska utrustningen, 47 % av byggprodukterna och 40 % av den inspekterade personliga skyddsutrustningen inte uppfyller säkerhets- eller konsumentinformationskraven (t.ex. märkning eller placering av varningar) fastställs i EU:s lagar.

Att intensifiera samarbetet för att upptäcka felaktiga produkter

Det finns över 500 olika myndigheter som ansvarar för marknadsövervakning i EU:s medlemsländer. Den föreslagna förordningen om efterlevnad och efterlevnad ger dem möjlighet att samarbeta och samordna bättre, baserat på ett ökat informationsutbyte om felaktiga produkter och pågående utredningar, och genom skapandet av ett EU-nätverk, till vilket parlamentsledamöterna ger nya uppgifter och befogenheter. Marknadsövervakning, inklusive av produkter som säljs online, och nationella myndigheters befogenheter att undersöka och upprätthålla regler förstärks och förtydligas också i parlamentsledamöternas ändringsförslag.

Utskottet för den inre marknaden vill ha en gemensam metod för att bedöma risker och enhetliga villkor för kontroller av specifika produktkategorier. Bestämmelser om partnerskapsavtal ströks från förslaget för att undvika eventuella intressekonflikter mellan offentliga myndigheter och ekonomiska aktörer.

Online försäljning

Annons

Tillväxten av e-handel och framväxten av ny teknik innebär nya utmaningar och hot. De nya reglerna kräver att EU:s medlemsländer säkerställer korrekt marknadsövervakning av produkter som säljs online för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet. EU-länderna bör se till att det finns tillräckligt många "onlineinspektörer" för att utföra dessa aktiviteter.

Referensperson krävs för företag utanför EU

Alla företag som säljer produkter på den inre marknaden, inklusive de från länder utanför EU, måste utse en person i EU som kan kontaktas direkt angående efterlevnadsfrågor och måste åtgärda eventuella fall av bristande efterlevnad.

Förbättra ömsesidigt erkännande

Principen om ömsesidigt erkännande kräver att en vara som lagligen marknadsförs i en medlemsstat inte ska förbjudas i en annan medlemsstat. Den föreslagna förordningen om ömsesidigt erkännande syftar till att minska handelshinder inom den inre marknaden, förenkla förfaranden för företag och nationella myndigheter, förbättra det gränsöverskridande samarbetet och förbättra problemlösningen.

Nicola Danti (S&D, IT), föredragande för förslaget om efterlevnad och efterlevnad, sa: "Många skandaler på senare tid har visat att osäkra och icke-kompatibla produkter fortfarande är en realitet på den europeiska marknaden. Närvaron på marknaden av produkter som inte följer vår lagstiftning undergräver konsumenternas förtroende för de produkter som finns på marknaden, utgör risker för många andra allmänna intressen och skapar illojal konkurrens för företag som ändå följer reglerna.

“I believe that this proposal is an important step towards improving checks to ensure the conformity and the safety of goods circulating in Europe. In particular, thanks to this proposal, EU institutions and national authorities shall take special measures to effectively check products sold online, products presenting a serious risk and counterfeit products.”

Ivan Štefanec (EPP, SK), föredragande för förslaget om ömsesidigt erkännande, sade: "Jag är glad att denna lagstiftning kommer att bidra till att stärka det ömsesidiga erkännandet. Detta förslag kommer att öka rättssäkerheten för producenterna och förbättra det administrativa samarbetet mellan nationella myndigheter. Jag tror att, även tack vare detta förslag, kommer systemet för ömsesidigt erkännande av varor att förbättras och förfarandena för företag och nationella myndigheter kommer att förenklas, vilket gör att alla kan dra nytta av den fria rörligheten för varor på EU:s inre marknad.”

Nästa steg

Utskottets omröstningar ger föredragandena ett mandat (som fortfarande får grönt ljus i plenum) att inleda samtal med EU:s råd för att nå en överenskommelse om de slutgiltiga lagarna. Mandatet för efterlevnad och efterlevnadsregler godkändes med 24 röster mot 10 och mandatet om ömsesidigt erkännande med 28 röster mot fem.

Rådet nådde en allmän riktlinje om förslaget om ömsesidigt erkännande den 28 maj 2018, men det återstår fortfarande att enas om sin ståndpunkt om förslaget om efterlevnad och efterlevnad. Trepartssamtal (trepartssamtal mellan parlamentet, rådet och kommissionen) kan inledas först efter det.

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend