Anslut dig till vårt nätverk!

EU

En ny bioekonomistrategi för ett #SustainableEurope

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen har lagt fram en handlingsplan för att utveckla en hållbar och cirkulär bioekonomi som tjänar Europas samhälle, miljö och ekonomi.

Som meddelats av president Juncker och förste vice ordförande Timmermans i deras avsiktsförklaring medföljande president Junckers 2018 Unionens adress Adress, är den nya bioekonomistrategin en del av kommissionens strävan att öka jobb, tillväxt och investeringar i EU. Det syftar till att förbättra och skala upp den hållbara användningen av förnybara resurser för att möta globala och lokala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling.

I en värld av ändliga biologiska resurser och ekosystem behövs en innovationsinsats för att mata människor och förse dem med rent vatten och energi. Bioekonomin kan förvandla alger till bränsle, återvinna plast, omvandla avfall till nya möbler eller kläder eller omvandla industriella biprodukter till biobaserade gödselmedel. Det har potential att skapa 1 miljon nya gröna jobb till 2030.

Jobb, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft Vicepresident Jyrki Katainen sa: "Det har blivit uppenbart att vi måste göra en systemförändring i hur vi producerar, konsumerar och kasserar varor. Genom att utveckla vår bioekonomi – det förnybara segmentet av den cirkulära ekonomin – kan vi hitta nya och innovativa sätt att tillhandahålla mat, produkter och energi, utan att förbruka vår planets begränsade biologiska resurser. Att tänka om vår ekonomi och modernisera våra produktionsmodeller handlar dessutom inte bara om vår miljö och klimat. Här finns också stor potential för nya gröna jobb, särskilt på landsbygden och vid kusten.”

Forsknings-, vetenskaps- och innovationskommissionär Carlos Moedas tillade: "EU strävar efter att leda vägen för att omvandla avfall, restprodukter och kasserade produkter till högvärdiga produkter, gröna kemikalier, foder och textilier. Forskning och innovation spelar en nyckelroll för att påskynda den gröna omställningen av den europeiska ekonomin och för att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling."

Att leverera en hållbar cirkulär bioekonomi kräver en samlad insats av myndigheter och industri. För att driva denna kollektiva insats, och baserat på tre huvudmål, kommer kommissionen att lansera 14 konkreta åtgärder under 2019, inklusive:

1. Skala upp och stärka de biobaserade sektorerna

Annons

För att frigöra bioekonomins potential att modernisera den europeiska ekonomin och industrierna för långsiktigt hållbart välstånd kommer kommissionen att:

 • Etablera en cirkulär bioekonomistematisk investeringsplattform för 100 miljoner euro för att föra biobaserade innovationer närmare marknaden och minska risken för privata investeringar i hållbara lösningar, och;
 • underlätta utvecklingen av nya hållbara bioraffinaderier i hela Europa.

2. Snabb spridning av bioekonomier över hela Europa

Medlemsstater och regioner, särskilt i Central- och Östeuropa, har en stor underutnyttjad biomassa och avfallspotential. För att ta itu med detta kommer kommissionen att:

 • Utveckla en strategisk utbyggnadsagenda för hållbara livsmedels- och jordbrukssystem, skogsbruk och biobaserade produkter;
 • inrätta en stödfacilitet för EU:s bioekonomipolitiska stöd för EU-länder under Horisont 2020 för att utveckla nationella och regionala bioekonomiska agenda, och;
 • lansera pilotåtgärder för utveckling av bioekonomier i landsbygds-, kust- och stadsområden, till exempel om avfallshantering eller koldioxidodling.

3. Skydda ekosystemet och förstå bioekonomins ekologiska begränsningar

Vårt ekosystem står inför allvarliga hot och utmaningar, såsom en växande befolkning, klimatförändringar och markförstöring. För att ta itu med dessa utmaningar kommer kommissionen att:

 • Implementera ett EU-omfattande övervakningssystem för att spåra framstegen mot en hållbar och cirkulär bioekonomi;
 • förbättra vår kunskapsbas och förståelse för specifika bioekonomiområden genom att samla in data och säkerställa bättre tillgång till dem genom Knowledge Centre for the Bioeconomy, och;
 • ge vägledning och främja god praxis om hur man agerar i bioekonomin inom säkra ekologiska gränser.

Kommissionen är värd för en konferens den 22 oktober i Bryssel för att diskutera handlingsplanen med intressenter och lyfta fram konkreta biobaserade produkter.

Bakgrund

I sin avsiktsförklaring till ordförandeskapen för Europeiska rådet och parlamentet tillkännagav president Juncker och förste vice ordförande Timmermans detta meddelande som en del av kommissionens prioritering att öka jobb, tillväxt och investeringar i EU. Det är en uppdatering av 2012 Bioekonomistrategi.

Smakämnen bioekonomi täcker alla sektorer och system som är beroende av biologiska resurser. Det är en av EU:s största och viktigaste sektorer som omfattar jordbruk, skogsbruk, fiske, livsmedel, bioenergi och biobaserade produkter med en årlig omsättning på cirka 2 biljoner euro och cirka 18 miljoner anställda. Det är också ett nyckelområde för att öka tillväxten på landsbygden och vid kusten.

EU finansierar redan forskning, demonstration och utbyggnad av hållbara, inkluderande och cirkulära biobaserade lösningar, inklusive med 3.85 miljarder euro tilldelade under EU:s nuvarande finansieringsprogram Horisont 2020. För 2021–2027 har kommissionen föreslagit att anslå 10 miljarder euro under Horisont Europa för mat och naturresurser, inklusive bioekonomin.

Mer information

Följande dokument finns tillgängliga här.:

 • Den nya bioekonomistrategin
 • Faktablad
 • Häfte
 • Infographic
 • Video

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend