Anslut dig till vårt nätverk!

Brexit

#Brexit - Kommissionen intensifierar beredskapsarbetet och beskriver en beredskapshandlingsplan i händelse av ett scenario utan avtal med Storbritannien

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har publicerat detaljerad information om sin pågående beredskap och beredskapsarbete i händelse av ett no deal-scenario i artikel 50-förhandlingarna med Storbritannien.

  1. För det första har kommissionen publicerat en kommunikation, som beskriver ett begränsat antal beredskapsåtgärder inom prioriterade områden som skulle kunna genomföras om ingen överenskommelse nås med Storbritannien. Detta efter en första beredskap Meddelandet publicerades den 19 juli 2018.
  2. För det andra har kommissionärskollegiet antagit två lagstiftningsförslag för att ändra befintlig EU-lagstiftning på området visum och energieffektivitet att ta hänsyn till Storbritanniens utträde. Dessa riktade lagstiftningsanpassningar är nödvändiga, oberoende av resultatet av förhandlingarna om tillbakadragande.
  3. För det tredje, ett meddelande har publicerats och ger omfattande information om de förändringar som kommer att ske – i händelse av ingen affär – för personer som reser mellan EU och Storbritannien, och vice versa, efter den 29 mars 2019, eller för företag som tillhandahåller tjänster i samband med sådana resor. Den innehåller bland annat information om gränskontroller och tullkontroller, körkort och husdjurspass.

Medan EU-kommissionen arbetar hårt för en överenskommelse och fortsätter att sätta medborgarna först i förhandlingarna, kommer Storbritanniens utträde utan tvekan att orsaka störningar – till exempel i företagsförsörjningskedjor – oavsett om det finns ett avtal eller inte. Beredskapsåtgärder kan inte avhjälpa de fulla effekterna av denna störning. I händelse av ett no deal-scenario kommer dessa störningar att bli ännu mer betydande och hastigheten på förberedelserna måste öka avsevärt. Beredskapsåtgärder inom snävt avgränsade områden kan i undantagsfall behövas för att skydda EU:s intressen och integritet.

Kommunikation: En beredskapshandlingsplan

Meddelandet ger detaljer om vilka typer av beredskapsåtgärder som skulle kunna vidtas om det verkar troligt att Storbritannien kommer att lämna EU på ett oordnat sätt. Kommissionen har identifierat prioriterade områden där sådana åtgärder kan vara nödvändiga, med tanke på den betydande inverkan ett scenario utan avtal skulle få för medborgare och företag: uppehålls- och viseringsrelaterade frågor, finansiella tjänster, flygtransport, tull, sanitära/fytosanitära regler, överföringen av personuppgifter och klimatpolitik. Eventuella beredskapsåtgärder skulle endast vidtas inom begränsade områden där de är nödvändiga för att skydda EU:s vitala intressen och där beredskapsåtgärder för närvarande inte är möjliga. De skulle vara av tillfällig karaktär, begränsade i omfattning, antas ensidigt av EU och måste förbli förenliga med EU-lagstiftningen. Dagens meddelande anger också de detaljerade lagstiftningsåtgärder som bör vidtas om sådana oförutsedda åtgärder skulle anses nödvändiga.

Som beskrivs i kommissionens första Meddelande av den 19 juli 2018, endast en liten del av förberedelserna kan utföras av EU-institutionerna. Förberedelserna för Storbritanniens utträde är en gemensam ansträngning på EU-nivå, nationell, regional och lokal nivå, såväl som av ekonomiska aktörer. Även om medlemsstaternas nationella åtgärder utgör en central del av beredskapsplaneringen, är kommissionen redo att intensifiera sin samordning av medlemsstaternas arbete för att säkerställa att EU förblir enat och att alla åtgärder tillämpas konsekvent och konsekvent inom EU. Kommissionen kommer särskilt att stödja Irland i att hitta lösningar som tar itu med de specifika utmaningarna för irländska företag.

Lagförslag (energieffektivitet och viseringskrav)

Två lagförslag antogs av kommissionärskollegiet:

Annons

-      Energieffektivitet: Kommissionen har föreslagit att göra en teknisk anpassning till EU:s energilagstiftning (den Direktiv om energieffektivitet) för att ta hänsyn till Storbritanniens utträde. EU:s energieffektivitetsmål baseras på energiförbrukningssiffror för EU28. Eftersom Storbritannien lämnar är det nödvändigt att anpassa dessa konsumtionssiffror för att spegla EU vid 27. Detta påverkar inte på något sätt den politiska överenskommelsen från juni 2018 om EU:s energieffektivitetsmål. EU är fortfarande fast beslutet att uppnå sitt energieffektivitetsmål för 2030 på minst 32.5 %.

-      visum: Kommissionen har föreslagit en ändring viseringsförordningen. Detta skulle innebära att när EU-lagstiftningen inte längre gäller i Storbritannien, den 30 mars 2019 i händelse av en no deal eller vid slutet av övergångsperioden vid ett ordnat tillbakadragande, skulle brittiska medborgare vara befriade från alla viseringskrav för kort tid. stannar i EU. Detta är helt villkorat av att Storbritannien också beviljar ömsesidiga och icke-diskriminerande viseringsfria resor till EU-medborgare som reser till Storbritannien. Detta är i linje med kommissionens åtagande att sätta medborgarna först i förhandlingarna med Storbritannien.

Under det senaste året har kommissionen granskat hela unionen regelverk (EU-lagstiftningen) för att undersöka om några ändringar behövs mot bakgrund av Storbritanniens utträde. I detta syfte har kommissionen antagit (och kommer att anta när det är nödvändigt) specifika, riktade lagstiftningsförslag för att säkerställa att EU:s regler fortsätter att fungera smidigt i en union med 27 personer efter Storbritanniens utträde. Dagens två förslag är en del av detta arbete. En fullständig förteckning över sådana lagstiftningsförslag bifogas dagens meddelande.

De föreslagna åtgärderna är specifika, begränsade och inriktade på att avhjälpa de negativa effekterna av ett oordnat tillbakadragande eller för att möjliggöra nödvändig anpassning av lagstiftningen.

Meddelande om resor mellan EU och Storbritannien efter den 29 mars 2019

Dagens meddelande beskriver flera områden där Storbritanniens utträde ur EU kommer att ha en betydande inverkan på hur lätt det är att resa mellan EU och Storbritannien efter Brexit. I händelse av ett no deal-scenario kommer EU-lagar att sluta gälla för Storbritannien vid midnatt den 29 mars 2019 – vissa in- och utresekontroller vid EU:s yttre gräns kommer att vara nödvändiga. Varor som kommer in i EU från Storbritannien – i synnerhet av animaliskt ursprung – kan också bli föremål för tullkontroller och andra relaterade kontroller, kontroller och restriktioner. Vissa licenser och certifikat, till exempel körkort eller husdjurspass, kanske inte längre är giltiga.

Beredskapsseminarier

Under det senaste året har kommissionen fört tekniska diskussioner med EU27:s medlemsstater både om allmänna frågor om beredskap och om specifika sektoriella, rättsliga och administrativa beredskapssteg. Kommissionen kommer att intensifiera sin samordning och stödja insatser under de kommande veckorna genom att organisera en serie intensiva beredskapsseminarier om en rad frågor, inklusive finansiella tjänster, flygtransporter, social trygghet, sanitära och fytosanitära krav, bland annat.

Bakgrund

Den 29 mars 2017 underrättade Storbritannien Europeiska rådet om sin avsikt att lämna Europeiska unionen. Såvida inte ett ratificerat utträdesavtal fastställer ett annat datum eller Europeiska rådet, i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen och i samförstånd med Förenade kungariket, enhälligt beslutar att fördragen upphör att gälla vid ett senare tillfälle, primär och sekundär lag kommer att upphöra att gälla för Storbritannien från och med den 3 mars 30, 2019:00h (CET) (”uttagsdatumet”). Storbritannien blir då ett tredje land.

Intressenter, såväl som nationella myndigheter och EU-myndigheter, måste därför förbereda sig för två möjliga huvudscenarier:

  • Om utträdesavtalet ratificeras före den 30 mars 2019 kommer EU-rätten att upphöra att gälla för och i Storbritannien den 1 januari 2021, alltså efter en övergångsperiod på 21 månader.
  • Om utträdesavtalet inte ratificeras före den 30 mars 2019 kommer det inte att finnas någon övergångsperiod och EU-lagstiftningen kommer att upphöra att gälla för och i Storbritannien från och med den 30 mars 2019. Detta kallas "no deal" eller "cliff- edge" scenario.

Under det senaste året har kommissionen publicerat 78 sektorspecifika beredskapsmeddelanden för att informera allmänheten om konsekvenserna av Storbritanniens utträde i avsaknad av något utträdesavtal. Dessa är nästan alla tillgängliga på alla officiella EU-språk. Kommissionen har också antagit åtta lagberedskapsförslag för åtgärder som måste antas oavsett om Storbritanniens utträde är ordnat eller inte. Senast den 30 mars 2019 kommer till exempel de två Londonbaserade byråerna – European Medicines Agency och European Banking Authority – samt andra brittiska organ, som Galileo Security Monitoring Centre, att lämna Storbritannien och ett antal uppgifter utförda av brittiska myndigheter kommer också att behöva flyttas bort från Storbritannien.

Kommissionens beredskapsarbete samordnas av kommissionens generalsekretariat.

Mer information

Meddelandets text

Meddelande om resor mellan EU-UK

Lagförslag: Energieffektivitet

Lagförslag: Visumkrav

Faktablad: "Sju saker du behöver veta när du reser mellan Storbritannien och EU efter Brexit" (se bifogad)

1st beredskapskommunikation, juli 2018

Lista över pågående lagstiftningsinitiativ om "beredskap"

Europeiska kommissionens Brexit-beredskap webbplats (inkl. "Brexitberedskapsmeddelanden")

Europeiska rådet (artikel 50) - Slutsatser av den 29 juni 2018

Europeiska rådet (artikel 50) Riktlinjer om ramarna för det framtida förhållandet mellan EU och Storbritannien (23 mars 2018)

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend