Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Långsiktig #EUBudget – Ledamöterna fastställer finansieringsprioriteringar för budgeten efter 2020

DELA MED SIG:

publicerade

on

I en omröstning under plenum bekräftade parlamentsledamöterna sin ståndpunkt om EU:s nästa långtidsbudget, inklusive en exakt uppdelning av beloppen för varje EU-program.

Parlamentet understryker sin "enighet och beredskap" inför de kommande fleråriga finansiella ramarna (MFF 2021-2027) förhandlingar med EU:s ministrar och beklagar att medlemsländerna inte har gjort "inga betydande framsteg" när det gäller att hitta en gemensam ståndpunkt.
Ledamöterna anser att MFF-förslag lagts fram av Europeiska kommissionen är en utgångspunkt, men dess föreslagna nivå "kommer inte att tillåta EU att uppfylla sina politiska åtaganden och svara på de viktiga utmaningar som ligger framför oss". De har således bekräftat följande prioriteringar (listan är inte uttömmande):

  • Fastställ budgeten för forskningsprogrammet Horizon Europe till 120 miljarder euro i 2018 års priser (kommission: 83.5 miljarder euro);
  • stärka den europeiska strategiska investeringsplanen ("Juncker-planen");
  • öka finansieringen av transportinfrastruktur och små och medelstora företag;
  • bibehålla finansieringen av den långvariga sammanhållnings- och jordbrukspolitiken.
  • fördubbla resurserna för att ta itu med ungdomsarbetslösheten, tredubbla resurserna för Erasmus+, och;
  • fastställa EU:s bidrag till klimatmålen till minst 25 % av utgifterna för den fleråriga budgetramen och 30 % så snart som möjligt, senast 2027.

Ett nytt och enklare system för intäkter

När det gäller reformeringen av EU:s inkomstkällor ("egna resurser") betonar parlamentsledamöterna att det nuvarande systemet är "mycket komplext, orättvist och icke-transparent och totalt obegripligt för EU:s medborgare".

Ett nytt, enklare system bör avsevärt minska de bruttonationalinkomstbaserade direkta bidragen från medlemsstaterna och garantera en adekvat finansiering av EU:s utgifter under den nya fleråriga budgetramen. Parlamentet godkänner också avskaffandet av alla rabatter och andra korrigeringsmekanismer.

Ledamöterna kräver införandet av nya egna resurser, till exempel en baserad på ett nytt bolagsskattesystem (inklusive beskattning av stora företag i den digitala sektorn), på intäkter från systemet för handel med utsläppsrätter och på en plastskatt.

De betonar att inkomster och utgifter bör behandlas som ett enda paket. Därför bör alla delar av paketet för den fleråriga budgetramen/egna medel, och särskilt siffrorna för den fleråriga budgetramen, ligga kvar på förhandlingsbordet tills en slutlig överenskommelse nås.

Annons

Delbetänkandet om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt inför en överenskommelse – av medföredragande Jan Olbrycht (EPP, PL), Isabelle Thomas (S&D, FR), Gérard Deprez (ALDE, BE) och Janusz Lewandowski (PPE, PL) har antagits med 429 röster för, 207 emot och 40 nedlagda röster.

Nästa steg

Eftersom den resolution om den fleråriga budgetramen antagen i mars 2018, parlamentet är redo att förhandla och samtal kan inledas så snart rådet har enats om en gemensam ståndpunkt. Antagandet av en ny förordning om flerårig budgetram kräver parlamentets godkännande.

Ledamöterna förväntar sig "att en bra överenskommelse nås före valet till Europaparlamentet 2019, för att undvika allvarliga motgångar för lanseringen av de nya programmen på grund av det sena antagandet av finansieringsramen, vilket har upplevts tidigare.”

Bakgrund

Around 94% of the EU budget goes to citizens, regions, cities, farmers and businesses. The EU’s administrative expenses account for approximately 6% of the total.

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend