Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#EIB investeringsrapport: EU riskerar att förlora grunden på innovation till USA och #China

DELA MED SIG:

publicerade

on

En eftersläpning av investeringar fortsätter att tynga Europas ekonomi: investeringar i begränsning av klimatförändringar är fortfarande låga, medan EU-företag fortfarande inte lägger tillräckligt med resurser på forskning och utveckling, andra immateriella tillgångar och till och med maskiner och utrustning för att förbli globalt konkurrenskraftiga. Andelen investeringar och andra tillväxtfrämjande utgifter av de totala offentliga utgifterna är fortsatt låg, särskilt i periferin. De totala investeringarna, särskilt i företagssektorn och i byggnader, ökar dock och når historiska medelvärden i de flesta EU-länder. Denna uppmuntrande trend måste förstärkas och utvidgas till mer innovativa och banbrytande sektorer om Europa vill vända sidan av ett decennium av underinvesteringar och komma ikapp USA och Kina.

Detta är de viktigaste resultaten av EIB Investment Report 2018 / 2019, presenterad av Europeiska investeringsbanken (EIB) vid dess årliga ekonomiska konferens i Luxemburg den 28 november. Rapporten innehåller resultaten från den årliga EIB Investment Survey (EIBIS) av 12,500 XNUMX företag i EU.

"De övergripande investeringarna i Europa går delvis bra", säger EIB:s vice ordförande Andrew McDowell. "Det finns dock investeringsluckor i sektorer som är avgörande för att möta dagens och framtidens utmaningar. För att förbli globalt konkurrenskraftiga inför snabb innovation och digitalisering, uppnå hållbarhet och skapa ett inkluderande och sammanhållet samhälle måste vi investera. Dessutom måste vi investera smart och djärvt för att lära oss nya färdigheter, för att förnya och anta ny teknik, förnya vår infrastruktur och minska beroendet av fossila bränslen. EIB är redo att hjälpa till att ta itu med dessa utmaningar.”

Allmänna investeringstrender

Enligt EIBIS-data förväntar sig företagen att öka investeringarna i genomsnitt i nästan alla EU-länder. De förblir optimistiska när det gäller kortsiktig finansiering och sektoriella villkor, men är allt mer pessimistiska om det politiska och reglerande klimatet. Sammantaget, om man ser ett år framåt i tiden, är företagen betydligt mindre optimistiska än 2017 om det övergripande ekonomiska klimatet och marginellt mindre optimistiska överlag.

77 % av EU-företagen anser att bristen på personal med rätt kompetens är ett hinder för deras investeringsverksamhet. Denna andel har ökat med tio procentenheter de senaste tre åren. Problemet med bristen på arbetskraft med relevant kompetens kan ytterligare förvärras med framväxten av den immateriella ekonomin som kommer att förknippas med mer innovation och digitalisering. Dessa trender kommer sannolikt att öka den sociala polariseringen eftersom efterfrågan på arbetare med hög och låg kompetens ökar på bekostnad av dem i mitten, vilket hotar den sociala sammanhållningen. Detta kräver mer samordnade politiska åtgärder när det gäller kompetenshöjning på europeisk nivå, med en tydlig win-win i termer av ekonomisk och social sammanhållning.

Annons

Företagens uppfattning om förhållandena

Andel företag som rapporterar saknad kompetens som ett investeringshinder, per landgrupp (%)

EU riskerar att tappa mark på innovation

EU:s FoU-investeringar förblir stabila på 2 % av BNP, en nivå som nyligen motsvarades av Kina och under utgifterna i USA på 2.8 %. Om EU vill uppnå sitt mål om FoU-investeringar på 3 % av BNP till 2020 skulle det behöva investera ytterligare 140 miljarder euro per år.

Företagens FoU står till stor del för skillnaden, som är 1.3 % av BNP i EU och 2 % i USA. Samtidigt visar EIB-data att amerikanska företag ägnade 48 % av de totala investeringarna till immateriella tillgångar som helhet, jämfört med 36 % i EU. Endast 8 % av EU-företagen kan kategoriseras som ”ledande innovatörer”, jämfört med 16 % i USA.

Enligt EIBIS-uppgifter bedömer 42 % av EU-företagen att deras investeringar i digital teknik är otillräckliga. Förseningar i införandet av digitalisering har en kostnad. Vi uppskattar ett produktivitetsgap på 17 % för icke-digitala företag jämfört med digitala. Den överväldigande dominansen av små företag i EU förvärrar problemet, eftersom mindre företag är mycket mindre benägna att investera i digital teknik: endast 55 % av företagen med färre än 50 anställda investerar i sådan teknik, jämfört med 72 % bland större företag. Den digitala klyftan är tydligast inom EU:s tjänstesektor, där 74 % av företagen har anammat viss digital teknik, medan andelen i USA är 83 %.

Konsekvenserna av denna klyfta kan bli allvarliga. ”Vår analys visar att det finns ett vägberoende när det gäller att utnyttja fördelarna med digitalisering. Detta innebär att de mest effektiva och avancerade digitala företagen förväntas inte bara bevara sin marknadsposition, utan att ytterligare konsolidera den tack vare digitala teknologier, säger Debora Revoltella, EIB:s ekonomidirektör. Detta bekräftas också av det faktum att digitala jättar inom tjänstesektorn har gynnats avsevärt av sin first-mover-fördel att bli marknadsledande inom sina respektive segment. "Det finns en kostnad för passivitet, som vi inte vill att Europa ska betala".

FoU-utgifter (% av BNP)

Investeringar i klimatförändringar stagnerar

EU:s investeringar i begränsning av klimatförändringar (CCM) fortsätter att stagnera till knappt 1.3 % av BNP, och ligger envist under de 1.5 % av BNP som uppnåddes 2012. Samtidigt som CCM:s investeringar i transporter och energieffektivitet visar en gradvis stigande trend, är det investeringar i förnybar energi och relaterad nätinfrastruktur som har minskat. Investeringar i energieffektivitet skulle behöva fyrdubblas för att uppfylla EU:s klimatmål för 2030 och därefter.

Investeringar för att minska klimatförändringarna i EU

Om EIB:s investeringsrapport

EIB Investeringsrapport ger en omfattande översikt och analys av investeringar och finansiering av investeringar i Europeiska unionen. 2018/2019-utgåvan om "omställning av Europas ekonomi" undersöker många av de strukturella frågor som kommer att avgöra kontinentens framtida välstånd och hållbarhet: kompetens, innovation, digital teknik, kritisk infrastruktur och begränsning av klimatförändringar.

Smakämnen Investeringsrapport produceras av EIB Economics Department, ett team av 40 ekonomer som leds av Debora Revoltella, direktör för ekonomi. Avdelningens uppdrag är att tillhandahålla ekonomiska analyser och studier för att stödja banken i dess verksamhet och i definitionen av dess positionering, strategi och policy.

Om EIB

Europeiska investeringsbanken spelar en viktig katalytisk roll för att främja sunda investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Under 2017 tillhandahöll EIB 70 miljarder euro i långfristig finansiering för att stödja privata och offentliga produktiva investeringar, medan EIF tillhandahöll 9.3 miljarder euro. Tillsammans bidrog detta, som en första uppskattning, till att realisera investeringsprojekt värda cirka 250 miljarder euro.

EIB är både en bank och en offentlig institution. EIB, som ägs av EU:s 28 medlemsstater, samlar in pengar från internationella kapitalmarknader och lånar ut dessa medel till investeringsprojekt som tar itu med systemiska marknadsmisslyckanden, med inriktning på fyra prioriterade områden till stöd för smart hållbarhet och tillväxt och skapande av jobb: innovation och kompetens, Små och medelstora företag, klimatåtgärder och strategisk infrastruktur.

EIB levererar sunda operationer enligt högsta standard. Projekt måste inte bara vara bankerbara utan också följa strikta ekonomiska, tekniska, miljömässiga och sociala standarder för att ge påtagliga resultat och förbättra liv. Vid sidan av utlåning kan bankens blandningsaktiviteter hjälpa till att utnyttja tillgängliga resurser, t.ex. hjälpa till att omvandla EU-medel till finansiella produkter som lån, garantier och eget kapital. Rådgivningsaktiviteter och tekniskt bistånd kan hjälpa projekt att komma igång och maximera valuta för pengarna.

De investeringar som stöds av EIB-gruppen har bestående inverkan på EU:s ekonomi. I nära samarbete med Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter har bankens ekonomer använt den väletablerade RHOMOLO-modellen för att uppskatta den framtida makroekonomiska effekten av EIB-stödda verksamheter i EU. Till 2036 förväntas investeringar som stöds av EIB-gruppen under 2017 öka EU:s BNP med 0.7 % jämfört med utgångsscenariot och lägga till 650 000 arbetstillfällen, genom strukturella effekter på produktivitet och konkurrenskraft.

Investeringsrapport

Viktiga resultat

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend