Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#StateAid - Kommissionen hänvisar #Rumänien till domstol för underlåtenhet att återkräva olagligt stöd till ett värde av upp till 92 miljoner euro

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har beslutat att hänskjuta Rumänien till EG-domstolen för att inte fullt ut återkräva olagligt statligt stöd upp till € 92 miljoner från Viorel och Ioan Micula och deras företagsgrupp, vilket krävs enligt ett kommissionsbeslut från 2015.

En skiljeförfarande i december 2013 (Micula mot Rumänien) fann att Rumänien hade åsidosatt ett bilateralt investeringsavtal mellan Rumänien och Sverige genom att upphäva ett investeringsincitamentsprogram i 2005 fyra år före det planerade upphörandet i 2009. Rumänien hade avskaffat ordningen som ett led i anslutningsprocessen till EU för att följa EU: s regler om statligt stöd i sin nationella lagstiftning.

Skiljenämnden beordrade Rumänien att kompensera fordringsägarna Viorel och Ioan Micula, två investerare med svenskt medborgarskap, för att de inte har haft full nytta av systemet.

Efter en fördjupad undersökning, på 30 mars 2015 Kommissionen antog ett beslut som slog fast att den ersättning som Rumänien betalade till de två investerarna och deras företag strider mot EU: s regler om statligt stöd och beställde Rumänien att återkräva ersättningen från mottagarna.

I synnerhet fann kommissionen att Rumänien skulle ge dem fördelar som motsvarar dem som föreskrivs i den oförenliga stödordningen genom att betala ersättningen till de sökande.

Principiellt kräver EU: s regler om statligt stöd att olagligt statligt stöd återvinns för att undanröja den snedvridning av konkurrensen som skapas av stödet.

Tidsfristen för Rumäniens genomförande av kommissionens beslut var den 31 juli 2015 i linje med standardförfarandena, dvs. fyra månader från det officiella meddelandet om kommissionens beslut. Fram till dess att det olagliga stödet är helt återställt fortsätter stödmottagarna i fråga att dra nytta av en olaglig konkurrensfördel, varför återhämtningen måste ske så snabbt som möjligt.

Annons

Rumänien har redan återställt en del av det olagliga stödet från mottagarna. Men mer än tre år efter kommissionens beslut återstår nästan hälften av det ursprungliga stödbeloppet, och det finns fortfarande ingen möjlighet att omedelbart återbetala det utestående stödet.

Kommissionen har därför beslutat att hänskjuta Rumänien till domstolen för att inte genomföra kommissionens beslut i enlighet med Artikeln 108 (2) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Bakgrund

Medlemsstaterna måste återkräva olagligt statligt stöd inom den tidsfrist som fastställs i kommissionens beslut, vilket vanligtvis är fyra månader. Artikel 16 (3) i förordning (EU) Ingen 2015 / 1589 och i rättspraxis föreskrivs att medlemsstaterna omedelbart och effektivt bör återkräva stödet från stödmottagaren.

Om en medlemsstat inte genomför ett beslut om återkrav kan kommissionen hänskjuta ärendet till domstolen i enlighet med artikel 108 (2) i EUF-fördraget, som gör det möjligt för kommissionen att direkt hänskjuta ärenden till domstolen för överträdelser av EU: s regler om statligt stöd.

Om en medlemsstat inte följer domen kan kommissionen begära att domstolen ålägger att utdöma straffavgifter enligt Artikel 260 FEUF.

Enligt fast EU-rättspraxis är ett kommissionsbeslut bindande och verkställbart även inför nationella domstolar och återkrav regleras av nationell lag, förutsatt att detta möjliggör omedelbar och effektiv återkrav. I det aktuella fallet har återvinningsprocessen inte gått framåt under de senaste åren och rumänska domstolar har inte följt kommissionens återkravsbeslut.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend