Bedrägeribekämpningspolitiken måste reformeras för att förbättra bedrägeribekämpningen som påverkar #EUBudget, säger EU: s revisorer

| Januari 11, 2019

EU måste intensifiera sin bedrägeribekämpning och Europeiska kommissionen bör säkerställa ledarskap och ompröva byråns bedrägeribekämpning (OLAF) och ansvaret, eftersom det nuvarande systemet för bedrägeribekämpning har inneboende svagheter, enligt en ny rapport från Europeiska unionen Revisionsrätten. För närvarande saknar kommissionen omfattande information om omfattningen, arten och orsakerna till bedrägerier. Detta hindrar effektivt förebyggande av bedrägerier mot EU: s budget, säger revisorerna.

Bedrägeri är ett dolt och komplext fenomen och att skydda EU: s ekonomiska intresse mot bedrägerier kräver omfattande och systematiska ansträngningar. Detta är ett huvudansvar för Europeiska kommissionen. Revisorerna bedömde huruvida kommissionen hanterar risken för bedräglig verksamhet som skadar EU: s budget. I synnerhet såg de på de tillgängliga uppgifterna om omfattningen, arten och orsakerna till bedrägerier i EU: s utgifter. De undersökte om kommissionens strategiska ram för riskhantering är effektiv och huruvida OLAF: s administrativa utredningar leder till åtal och återhämtning.

Revisorerna fann att kommissionen saknar omfattande och jämförbara uppgifter om nivåer av upptäckt bedrägeri i EU: s utgifter. Dessutom har det inte hittills utfört någon bedömning av oupptäckt bedrägeri eller en detaljerad analys av vad som gör att ekonomiska aktörer bedriver bedräglig verksamhet. Denna brist på kunskap minskar det praktiska värdet och effektiviteten i kommissionens planer att skydda EU: s ekonomiska intressen mot bedrägerier, säger revisorerna.

"Uppfattningen bland sju av tio EU-medborgare är att bedrägeri mot EU-budgeten händer ganska ofta, även om situationen kan vara annorlunda. Tyvärr är bedrägeribekämpning hittills fortfarande otillräcklig, säger Juhan Parts, medlem av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. "Det är dags för verkliga åtgärder: Kommissionen bör inrätta ett effektivt system för att förhindra, upptäcka och avskräcka bedragare. En reform av OLAF kommer att vara litmusprovet för kommissionens åtagande att bekämpa bedrägeri. "

Revisorerna drar slutsatsen att det nuvarande systemet, där OLAF: s administrativa utredning av misstänkta bedrägerier följs av en brottsutredning på nationell nivå, tar mycket tid och gör det mindre sannolikt att åtal förekommer. I genomsnitt har 17 fall per år där OLAF gjorde rekommendationer - färre än hälften av alla sådana fall - lett till åtal för misstänkta bedrägerier. Vidare betonar revisorerna att OLAF: s slutrapporter i en rad fall inte ger tillräcklig information för att inleda återhämtning av otillbörligt betalda EU-pengar. Mellan 2012 och 2016 återhämtades endast omkring 15% av det totala antalet rekommenderade belopp.

Revisorerna anser att inrättandet av den europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) är ett steg i rätt riktning, men de varnar för att den nuvarande EPPO-förordningen innebär flera risker. Ett av de viktigaste frågorna gäller upptäckt och utredning, vilket kommer att vara starkt beroende av nationella myndigheter. Förordningen inför inte emellertid någon mekanism som gör det möjligt för EPPO att uppmana medlemsstaterna att allokera de resurser som krävs för att proaktivt undersöka bedrägerier i EU: s utgifter.

För att uppnå bättre resultat när det gäller att bekämpa bedrägerier mot EU: s ekonomiska intressen rekommenderar revisorerna att Europeiska kommissionen ska

  • Inrätta ett robust rapporterings- och mätsystem för bedrägeri, med information om omfattningen, naturen och de grundläggande orsakerna till bedrägerier.
  • tydligt hänvisa till hantering och förebyggande av bedrägeribekämpning i en kommissionsledamots portfölj och antagande av en förnyad strategi för bedrägeribekämpning baserad på en omfattande riskanalys
  • intensifiera sina bedrägeribekämpningsaktiviteter och verktyg, och
  • ompröva OLAF: s roll och ansvar i ljuset av inrättandet av EPPO och föreslå att OLAF får en strategisk och övervakande roll i EU: s åtgärder mot bedrägerier.

Bedrägeri avser all avsiktlig handling eller underlåtenhet som syftar till att lura andra, vilket leder till att offret lider en förlust och att gärningsmannen uppnår en vinst. Bedrägeri som involverar offentliga medel är ofta kopplad till korruption, vilket i allmänhet förstås som en handling eller underlåtenhet som missbrukar officiell myndighet eller syftar till att åstadkomma missbruk av officiell myndighet för att erhålla otillbörlig nytta.

Kommissionen och medlemsstaterna har ett gemensamt ansvar för att skydda EU: s ekonomiska intressen mot bedrägeri och korruption. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) är för närvarande EU: s viktigaste bedrägeribekämpningsorgan. Det bidrar till utformningen och genomförandet av kommissionens politik för bedrägeribekämpning och genomför administrativ utredning av bedrägerier mot EU: s budget. I slutet av 2020 kommer en europeisk åklagarmyndighet (EPPO) att börja fungera, med befogenhet att åtala brott mot EU: s ekonomiska intressen i 22-medlemsstaterna.

På 22 November 2018 publicerade ECA också ett yttrande om den föreslagna reformen av OLAF när det gäller samarbetet med den framtida europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) och effektiviteten av utredningarna. Samtidigt publicerades också ett yttrande om planerna för nästa EU-program för bedrägeribekämpning.

Revisionsrätten lägger fram sina särskilda rapporter till Europaparlamentet och rådet för EU, liksom till andra berörda parter, såsom nationella parlament, berörda aktörer och företrädare för det civila samhället. Den övervägande delen av de rekommendationer som vi gör i våra rapporter tas i bruk. Denna höga utnyttjandegrad understryker vårt arbete med EU-medborgarna.

Särskild rapport 01 / 2019 Bekämpa bedrägeri i EU: s utgifter: nödvändig åtgärd finns på ECA: s webbplats på 23 EU-språk.

Taggar: , ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska revisionsrätten