Nya regler och garantier i #CriminalProceedings gäller nu över hela EU

| Juni 13, 2019

Direktivet om särskilda skyddsåtgärder för barn gäller nu. Det är det sista i en uppsättning av sex EU-direktiv som garanterar processuella rättigheter för människor i hela EU, genom att komplettera hela uppsättningen rättigheter.

Förutom dessa nya rättigheter för barn, Direktiven Garanterat tillgång till rättshjälp började tillämpas den 5 maj. Detta paket med EU-regler garanterar att EU-medborgarnas grundläggande rättigheter för rättvis och likabehandling respekteras i straffrättsliga förfaranden och att de tillämpas på liknande sätt i alla medlemsstater.

Frans Timmermans, första vice president med ansvar för rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna, sade: "Varje år är 9 miljoner människor involverade i brottmål i Europa. En välfungerande rättsregel måste säkerställa att varje europeisk beror på att man får rättvis och likabehandling före lagen. Vi måste fortsätta att försvara och uppfylla vår rättsregel för att uppmuntra obesvarlig tro på våra rättssystem och deras förmåga att skydda alla våra medborgare och våra samhällen. "

Kommissionär för rättvisa, konsumentfrågor och jämställdhetsfrågor Věra Jourová tillade: "Barn förtjänar särskilt skydd i straffrättsliga förfaranden. Med de nya reglerna ser vi till att deras integritet respekteras eller att de fängsas separat från vuxna. Dessutom kan alla i EU nu vara säkra på att få tillgång till rättshjälp om de behöver det. Medan rättvisa måste ske måste vi också se till att det görs i full respekt för våra grundläggande rättigheter och värderingar. "

Följande rättigheter gäller nu:

  • Särskild skydd för barn - Varje år i EU står över 1 miljoner barn inför straffrättsliga förfaranden. Barn är sårbara och behöver särskilt skydd i alla skeden av förfarandet. Med de nya regler som gäller från och med idag bör barn assisteras av en advokat och fängsas separat från vuxna om de skickas till fängelse. Sekretess måste respekteras och ifrågasättas bör ljudinspelas eller inspelas på annat lämpligt sätt.
  • De rätt till rättshjälp. Om misstänkt eller anklagat har personer rätt till rättshjälp, det vill säga ekonomiskt stöd till exempel om de inte har resurser för att täcka kostnaderna för förfarandet.

EU: s regler definierar tydliga kriterier för att bevilja rättshjälp. Beslut om rättshjälp måste göras i tid och noggrant, och personer måste informeras skriftligen om deras ansökan avslås helt eller delvis.

Dessa rättigheter kompletterar de övriga rättigheter som redan gäller i EU:

  • Rätten att vara antas oskyldiga och att vara närvarande vid rättegången. Begreppet presumtion om oskuld finns i alla EU-medlemsstater, men EU-reglerna säkerställer att denna rätt tillämpas lika över hela EU. Reglerna klargör att bevisbörden för att fastställa skuld är på åtalet, snarare än på den som anklagas för att bevisa att de inte är skyldiga.
  • De Rätt att få en advokat. Om misstänkt eller anklagat, oavsett var personen är i EU, har de rätt att bli underrättad av en advokat. En rätt till tillgång till en advokat gäller även i europeiska arresteringsorder, både i den medlemsstat som utför det och i den medlemsstat där den har utfärdats.
  • De rätt till information. Människor måste omedelbart informeras om den brottsliga handling som de misstänks eller anklagas för. De måste också omedelbart informeras om sina rättigheter i brottmål, muntligen eller skriftligt. De måste få tillgång till materialet i ärendet.
  • De Rätt till tolkning och översättning. Tolkning måste tillhandahållas kostnadsfritt under alla frågor, inklusive polis, alla domstolsförhandlingar och eventuella interimsförhandlingar, samt vid viktiga möten mellan dig och din advokat.

Nästa steg

Medlemsstater som ännu inte har genomfört reglerna måste göra det så snart som möjligt. Europeiska kommissionen kommer att fortsätta att arbeta nära med medlemsstaterna för att säkerställa att reglerna tillämpas korrekt till gagn för medborgarna. Detta kan göras, inklusive genom workshops och expertmöten.

Bakgrund

Artiklar 47-49 av EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna skydda följande rättigheter:

Europeiska kommissionen föreslog det senaste tre av dessa direktiv om processuella rättigheter för misstänkta och anklagade i november 2013.

De båda direktiven om rätten till tolkning och översättning och rätten till information gäller för alla medlemsstater utom Danmark. De övriga fyra direktiven (tillgång till advokat, presumtion om oskuld, rätt till rättshjälp och skyddsåtgärder för barn) gäller för alla medlemsstater utom Irland, Förenade kungariket och Danmark.

Mer

Faktablad - dina rättigheter om de är anklagade eller misstänkta för brott i EU

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , ,

Kategori: En framsida, Brott, EU, Europeiska kommissionen, Lag

Kommentarer är stängda.