Anslut dig till vårt nätverk!

EU

EU-rapportering om hållbarhet och #UNSustainable DevelopmentGoals saknas fortfarande, varnar revisorer

DELA MED SIG:

publicerade

on

Trots EU:s engagemang för hållbarhet och FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) rapporterar inte EU-kommissionen om eller övervakar hur EU:s budget och politik bidrar till hållbar utveckling och att uppnå SDG, enligt en ny granskning av den europeiska revisionsrätten. Byggstenarna för meningsfull hållbarhetsrapportering på EU-nivå är i stort sett inte på plats, säger revisorerna. Kommissionen har ännu inte byggt in hållbarhet i rapporteringen om resultat, även på grund av avsaknaden av en långsiktig strategi för hållbar utveckling fram till 2030. Två EU-institutioner och byråer publicerar för närvarande en hållbarhetsrapport, medan rapportering från andra är bitvis.

Genom hållbarhetsrapportering – även känd som företagens sociala ansvar eller icke-finansiell rapportering – publicerar en organisation information om dess ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. En hållbarhetsrapport presenterar också dess värderingar och styrmodell, samt visar kopplingen mellan dess strategi och dess engagemang för en hållbar global ekonomi.

EU är engagerat i hållbarhet och genomförande av SDG. EU-lagstiftningen kräver att vissa stora företag rapporterar om hållbarhet, och de inkluderar i allt högre grad SDG i sina rapporter. Revisorerna undersökte om kommissionen föregår med gott exempel när det gäller rapportering om hållbar utveckling och bedömde om förutsättningar som en strategi med mål att rapportera finns på plats. De kontrollerade också om andra EU-institutioner publicerar hållbarhetsrapporter.

"Medborgarna vill ha och behöver tillförlitlig information om hur EU bidrar till hållbar utveckling inom områden som klimatförändringar", säger Eva Lindström, ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för granskningen. "Med tanke på EU:s engagemang för SDGs förväntar vi oss att kommissionen kan rapportera om de uppnådda resultaten."

För närvarande presenterar Eurostat redan statistiska trender om SDGs i EU, till stor del utifrån information från medlemsstaterna. Kommissionen rapporterar dock ännu inte om bidraget från EU:s budget och politik till 2030-agendan för hållbar utveckling. Ett undantag är området för yttre åtgärder, där kommissionen anpassar sitt resultatrapporteringssystem till hållbarhet.

I detta sammanhang noterar revisorerna att EU fortfarande saknar en strategi för hållbar utveckling fram till 2030 som anger de SDGs som är relevanta för EU, och de mål och mål att rapportera om. Kommissionen har nyligen tagit steg i rätt riktning och publicerat ett reflektionsdokument som beskriver scenarier för ett hållbart Europa. Det här dokumentet innehåller dock inte en analys av vad EU behöver göra mer när det gäller budget, politik och lagstiftning. Det presenterar inte heller bidraget från EU:s utgiftsprogram för att genomföra hållbara utvecklingsmål.

Två europeiska organ – Europeiska investeringsbanken och EU:s byrå för immateriella rättigheter – har hittills publicerat hållbarhetsrapporter. När det gäller övriga EU-institutioner och byråer fann revisorerna att de huvudsakligen ger information om hur driften av deras organisation påverkar hållbarheten, såsom deras användning av papper eller vatten. De rapporterar dock inte om hur de har integrerat hållbarhetsfrågor i sin planering och strategi.

Annons

Granskningen väcker också utmaningen att granska hållbarhetsrapporter. Revisorerna menar att hållbarhetsrisker ofta är finansiella risker, därav vikten av att ta hänsyn till hållbarhet i beslutsfattandet. Vidare kan extern bekräftelse av hållbarhetsredovisningar öka trovärdigheten och intressenternas förtroende för den information som tillhandahålls, samt minska risken för ”greenwashing”, det vill säga rapporter som enbart används som PR-övningar.

Revisorerna identifierar fyra utmaningar:

  • Att ta fram en EU-strategi för hållbarhet och SDG efter 2020;
  • integrera hållbarhet och hållbarhetsmålen i EU:s budget och resultatplaner;
  • utveckla hållbarhetsrapportering i EU:s institutioner och byråer, och;
  • öka trovärdigheten genom revision.

EU:s nuvarande rapporteringsskyldighet enligt direktiv 2014/95 om hållbarhetsrelaterad information gäller stora företag av allmänt intresse. De berör cirka 7,400 500 börsnoterade företag, banker, försäkringsbolag och andra enheter som identifierats av medlemsstaterna – dessa är i allmänhet stora företag med över XNUMX anställda. Organisationer kan publicera information som en fristående rapport, som en del av sina finansiella eller årsredovisningar eller i andra former.

Revisionsrättens snabba ärendegranskning "Rapportering om hållbarhet: en inventering av EU:s institutioner och byråer" finns tillgänglig på revisionsrättens webbplats på 23 EU-språk. En snabb ärendegranskning fastställer fakta kring en specifik fråga eller ett specifikt problem; det är inte en revisionsberättelse. Måndagen den 17 juni i Bryssel är revisorerna värdar för det första högnivåforumet om hållbarhetsrapportering. För mer information, besök ECA-webbplatsen.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend