Anslut dig till vårt nätverk!

EU

EU:s ministrar tar ett viktigt steg mot en mer hållbar #EUChemicalsPolicy-strategi

DELA MED SIG:

publicerade

on

Rådet har idag (26 juni) antagit slutsatser om kemikalier som ger politisk vägledning om utvecklingen av en hållbar kemikaliepolitisk strategi för EU. Slutsatserna tar särskilt upp ämnena REACH, hormonstörande ämnen, nanomaterial och läkemedel.

I sina slutsatser understryker rådet behovet av att skydda människors hälsa och miljön genom en sund hantering av kemikalier. Den understryker också behovet av att förbättra och integrera kemikalieriskbedömningen och kemikaliehanteringen i EU-lagstiftningen för att öka samstämmigheten och effektiviteten i EU:s kemikalierelaterad lagstiftning.

Slutsatserna lyfter fram behovet av att utveckla en relevant mekanism för att samordna skyddet av utsatta grupper som barn och gravida och ammande kvinnor. Detta bör inbegripa införandet av konsekventa riskhanteringskrav i relevant EU-lagstiftning om oroande ämnen, inklusive neurotoxiner och hormonstörande ämnen.

Ministrarna efterlyser främjande av grön och hållbar kemi och icke-kemiska alternativ, och till stimulans av forsknings- och tjänstebaserade affärsmodeller i detta avseende.

Rådet understryker behovet av att stödja små och medelstora företag i deras ansträngningar att ersätta oroande ämnen och betonar rätten till information för att göra det möjligt för konsumenterna att göra medvetna val.

Rådet stöder också utvecklingen och genomförandet av ett system för tidig varning på EU-nivå för att identifiera nya, framväxande kemiska risker som gör det möjligt att vidta lämpliga åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön.

Rådet uppmanar kommissionen att utan ytterligare dröjsmål utveckla en unionsstrategi för en giftfri miljö, som föreslår tydliga mål för en övergripande långsiktigt hållbar kemikaliepolitik för EU. Det uppmanar kommissionen att i sitt förslag till ett åttonde miljöhandlingsprogram inkludera åtaganden att genomföra uppföljningsåtgärderna till unionens strategi för en giftfri miljö och att ta itu med framtidsinriktade kemikalierelaterade utmaningar. Rådet framhåller också behovet av hållbar finansiering och resursförsörjning av Europeiska kemikaliemyndigheten och efterlyser dess deltagande i andra lagstiftningsområden.

Annons

Slutsatserna tar också upp följande ämnen:

  • Läkemedel: Rådet betonar vikten av att påskynda konkreta och ambitiösa åtgärder för att minska risken för miljön från läkemedel och deras restprodukter.
  • REACH: Rådet uppmanar kommissionen och Echa att senast i december 2019 utveckla en handlingsplan för efterlevnad av underlag för REACH. Rådet betonar också vikten av att förbättra REACH-tillstånds- och begränsningsförfarandena.
  • Nanomaterial: Rådet uppmanar kommissionen att förlänga Echas mandat att samla in och tillgängliggöra forskningsdata om karakterisering, faror och potentiell exponering av nanoformer av ämnen som hittills inte registrerats enligt REACH eftersom deras årliga mängd är under tröskelvärdet på 1 ton /år och att regelbundet be Echa att utvärdera prestandan och effekten av EU-observatoriet för nanomaterial som lanserades 2017.
  • Endokrina störande ämnen: Rådet uppmanar kommissionen att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för hormonstörande ämnen och genom att stimulera substitution med säkrare kemikalier, så långt det är tekniskt och praktiskt möjligt, och att tillhandahålla, utan onödigt dröjsmål. , en handlingsplan med tydliga och konkreta åtgärder och en ambitiös tidsplan för att göra det.

Läs slutsatserna i sin helhet

Besök hemsidan

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend