Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Ny EU-strategi för Centralasien identifierar utmaningar, optimerar möjligheter, säger EU-ambassadör i #Kazakstan

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den nya Centralasien-strategin, utarbetad av Europeiska Unionen (EU) tar upp nya verkligheter i centralasiatiska länder och uppmuntrar samarbetslösningar, chef för EU-delegationen till Kazakstan ambassadör Sven-Olov Carlsson (avbildad) nyligen sagt Astana Times i en exklusiv intervju,skriver Nazira Kozhanova.

Sven-Olov Carlsson

"Strategien för Centralasien syftar till att skapa ett starkare, modernt och icke-exklusivt partnerskap med länderna i Centralasien, med hänsyn till nya geopolitiska realiteter samt utvecklande behov och kapacitet hos våra centralasiatiska partners. Den bygger på lärdomarna från EU:s engagemang i regionen, identifierar både utmaningar och nya möjligheter till samarbete och syftar till att stödja utvecklingen av regionen till ett hållbart, motståndskraftigt, välmående och närmare sammankopplat ekonomiskt och politiskt område, säger Carlsson. sa.

Carlsson identifierade också tre prioriteringar för politiken. Den första prioriteringen är Partnering for Resilience, vilket innebär att EU samarbetar med centralasiatiska länder för att förutse och ta itu med de utmaningar som påverkar deras socioekonomiska mål och säkerhet för att förbättra deras förmåga att anamma reformer och modernisering.

Den andra prioriteringen är Partnering for Prosperity, som syftar till att låsa upp regionens tillväxtpotential genom att främja utvecklingen av en konkurrenskraftig privat sektor och främja en sund och öppen investeringsmiljö.

Den sista prioriteringen är Working Better Together som förutsätter att EU kommer att samarbeta med Centralasien för att stärka partnerskapets arkitektur, intensifiera den politiska dialogen och öppna utrymme för civilsamhällets deltagande.

Kazakstan spelade en viktig roll i att forma den nya strategin genom att dela förslag med EU, sa Carlsson.

"Låt mig i detta sammanhang nämna Kazakstans mest värdefulla bidrag för att utforma den nya strategin. I juni förra året delade det kazakiska utrikesministeriet ett innehållsrikt dokument som betonade vikten av synergi mellan regionala och bilaterala strategier. De åtta prioriteringar som definierats av våra kazakiska partner, inklusive utveckling av mänsklig potential genom utbildning, främjande av rättsstatsprincipen, utveckling av privat entreprenörskap, ny teknik, uppkoppling, grön ekonomi, miljöskydd och säkerhetssamarbete, inklusive bistånd till Afghanistans rehabilitering och stabilisering är mycket väl återspeglas i den nya strategin och representerar redan en ganska ambitiös prioriteringslista som jag kan teckna fullt ut, säger Carlsson.

Annons

Han delade med sig av sin entusiasm över ett nytt EU-program som ger afghanska kvinnor stipendier för att studera i Uzbekistan och Kazakstan.

"För det första är åtgärden det första exemplet på ett trilateralt samarbetsprogram mellan Europeiska unionen, Afghanistan och centralasiatiska länder (Kazakstan och Uzbekistan). Detta är i linje med EU:s nya strategi för Centralasien och dess huvudmål att främja gränsöverskridande samarbete både inom Centralasien men och mellan de fem centralasiatiska länderna och regionen i stort. För det andra förväntar vi oss att projektet ska stärka afghanska kvinnor som kommer att kunna dra nytta av skräddarsydda program inom tre prioriterade sektorer, jordbruk, gruvdrift och statistik, och på så sätt förbättra deras kompetens och deras möjligheter att få arbete. För det tredje lägger vi stor vikt vid spridningseffekten av ett sådant projekt, som ursprungligen utformades som ett utbildningsprojekt men som vi förväntar oss ska bidra till ekonomisk utveckling och säkerställa fred och stabilitet i regionen. Sammantaget anser vi att EU:s strategiska tillvägagångssätt och långsiktiga vision, tillsammans med kunskapen från UNDP och UN Women – som är våra genomförandepartners – tillsammans med den kazakiska och uzbekiska expertis och erfarenhet inom de specifika utbildningsområdena är en receptet för framgången för detta program, säger Carlsson.

Carlsson har noterat att trots de centralasiatiska ländernas bästa ansträngningar har det regionala samarbetet ännu inte nått sin potential, eftersom den initiala prioriteringen gavs till nationell konsolidering.

”Under de senaste två decennierna har det regionala samarbetet i Centralasien inte nått sin potential. De fem ländernas gemensamma historia och gemensamma kulturarv har ännu inte omsatts till en gemensam uppfattning om regionen som ett rum för gemensam politisk handling. Denna verklighet är dock inte förvånande, eftersom alla fem länderna av uppenbara skäl under de första åren av självständighet har prioriterat nationell konsolidering med fokus på statskap, suveränitet och upprättande av nödvändiga institutioner och säkra gränser, säger Carlsson.

Situationen när det gäller regionalt samarbete håller dock på att förändras, eftersom länderna i allt större utsträckning försöker ta itu med gemensamma problem tillsammans, vilket illustreras av det första informella mötet mellan centralasiatiska ledare i mars 2018. EU vill stödja och stärka denna nya våg av regionala samarbete i Centralasien.

"Men under de senaste två åren finns det viktiga indikationer på att bilden håller på att förändras snabbt. Den nya farten i regionalt samarbete, som illustreras av det första informella toppmötet för centralasiatiska ledare i mars 2018 i Astana, har också ökat relevansen av EU:s erfarenhet av att skapa samarbetslösningar för gemensamma utmaningar. Vi kan bara välkomna dessa "nya vindar som blåser" i Centralasien som bidrar till att stärka det regionala samarbetet. Det här är möjligheternas tid, och idag ser vi att ambitioner verkligen kan bli verklighet. EU är här för att vi tror på potentialen i denna region, och, viktigast av allt, potentialen hos befolkningen i denna region. Detta är kärnan i vår nya strategi för Centralasien, och vi är fast beslutna att investera i de nya möjligheterna och växande potentialen för samarbete inom och med regionen som helhet, säger Carlsson.

EU-programmen skulle syfta till att hitta samarbetslösningar på regional nivå.

” Dialoger mellan EU och Centralasien och EU-finansierade program för flera länder kommer att bidra till att främja samarbetslösningar på regional nivå inom områden som miljö, vattenförvaltning, klimatförändringar och hållbar energi; utbildning; lagens regel; hållbar anslutning; narkotikapolitik; säkerhet och förebyggande av radikalisering; gränsförvaltning och intraregional handelslättnad”, sa Carlsson.

Ett projekt skulle vara det första ekonomiska forumet mellan EU och Centralasien som man enades om under det nyligen genomförda ministermötet mellan EU och CA i Bishkek. Carlsson föreslog tre teman för det kommande forumet.

"Som konkreta ämnen för det första ekonomiska forumet mellan EU och Centralasien skulle jag föreslå tre viktiga teman: exportförenkling, eventuellt med särskilt fokus på jordbrukssektorn, investeringsfrämjande och intraregional handel", sa Carlsson.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend