Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Kommissionen anordnar den första Farm to Fork 2020-konferensen

publicerade

on

Den 15 oktober öppnade European Green Deal Executive Vice President Frans Timmermans tillsammans med kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides och jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski konferensen Farm to Fork 2020 - Bygga hållbara livsmedelssystem tillsammans. Den virtuella konferensen kommer också att äga rum idag (16 oktober), det är World Food Day. Denna konferens är den första i en årlig samling av europeiska intressenter som är villiga att engagera sig och hjälpa till att forma EU: s väg mot hållbara livsmedelssystem.

Mer än 1,000 intressenter i hela livsmedelskedjan, offentliga myndigheter, internationella organisationer och civilsamhällesorganisationer samt allmänheten har registrerat sig för att delta i debatten och bidra till genomförandet av Farm to Fork-strategi, antogs tidigare i år. I hjärtat av European Green Deal, syftar strategin till ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem. Evenemanget kommer också att ge ett forum för diskussion om utmaningar och möjligheter kopplade till övergången till hållbara livsmedelssystem, samt om eventuella ytterligare insatsområden. Hela evenemanget är tillgängligt via webbströmning.

Lantbruk

En grönare, rättvisare och mer robust EU-jordbrukspolitik

publicerade

on

Ledamöter vill göra EU: s jordbrukspolitik mer hållbar och motståndskraftig för att fortsätta leverera livsmedelssäkerhet i hela EU © AdobeStock / Vadim

EU: s framtida jordbrukspolitik bör vara mer flexibel, hållbar och krisbeständig, så att jordbrukarna kan fortsätta att leverera livsmedelssäkerhet i hela EU. Ledamöterna på fredagen (23 oktober) antog sin ståndpunkt om EU: s jordbrukspolitiska reform efter 2022. EP: s förhandlingsgrupp är nu redo att inleda samtal med EU-ministrar.

Att gå mot en prestationsbaserad policy

Ledamöterna godkände ett politiskt skifte som bättre skulle anpassa EU: s jordbrukspolitik till de enskilda medlemsstaternas behov men de insisterar på att upprätthålla lika villkor i hela unionen. Nationella regeringar bör utarbeta strategiska planer som kommissionen kommer att stödja och ange hur de avser att genomföra EU-mål på plats. Kommissionen skulle kontrollera deras resultat, inte bara om de följer EU-reglerna.

Främja bättre miljöprestanda för EU-gårdar

Målen för strategiska planer ska eftersträvas i linje med Parisavtalet, säger ledamöterna.

Parlamentet stärkte obligatoriskt klimat och miljövänliga metoder, den så kallade villkorligheten, som varje jordbrukare måste ansöka för att få direkt stöd. Dessutom vill ledamöterna ägna åtminstone 35% av landsbygdsutvecklingsbudgeten till alla typer av miljö- och klimatrelaterade åtgärder. Minst 30% av direktstödsbudgeten bör gå till eko-system, vilket skulle vara frivilligt men skulle kunna öka jordbrukarnas inkomster.

MEP: er insisterar på att inrätta rådgivningstjänster i alla medlemsstater och anslå minst 30% av deras EU-sponsrade medel för att hjälpa jordbrukare att bekämpa klimatförändringarna, förvalta naturresurser på ett hållbart sätt och skydda den biologiska mångfalden. De uppmanar också medlemsstaterna att uppmuntra jordbrukare att ägna 10% av sin mark till landskapsarkitektur som är till nytta för den biologiska mångfalden, såsom häckar, icke-produktiva träd och dammar.

Minska betalningarna till större gårdar, stödja små och unga jordbrukare

Ledamöterna röstade för att successivt minska de årliga direktbetalningarna till jordbrukare över 60 000 euro och begränsa dem till 100 000 euro. Jordbrukare kunde dock få dra av 50% av jordbruksrelaterade löner från det totala beloppet före minskning. Minst 6% av nationella direktstöd bör användas för att stödja små och medelstora jordbruk, men om mer än 12% används bör taket bli frivilligt, säger ledamöterna.

EU-stater skulle kunna använda minst 4% av sina direktstödsbudgetar för att stödja unga jordbrukare. Ytterligare stöd kan beviljas från landsbygdsutvecklingsfinansieringen där unga jordbrukares investeringar skulle kunna prioriteras, säger ledamöterna.

Parlamentet betonar att EU-subventioner endast bör reserveras för dem som bedriver minst en minimal jordbruksaktivitet. De som driver flygplatser, järnvägstjänster, vattenverk, fastighetstjänster, permanenta sport- och rekreationsområden bör automatiskt uteslutas.

Veggie hamburgare och tofu biffar: Ingen förändring i märkning av växtbaserade produkter

Ledamöter avvisade alla förslag om att reservera köttrelaterade namn på produkter som innehåller kött. Ingenting kommer att förändras för växtbaserade produkter och namnen de för närvarande använder när de säljs.

Att hjälpa jordbrukare att hantera risker och kriser

Parlamentet satsade på ytterligare åtgärder för att hjälpa jordbrukare att hantera risker och potentiella framtida kriser. Det vill att marknaden ska vara mer transparent, att en interventionsstrategi för alla jordbruksprodukter och metoder som syftar till högre miljö-, djurhälsa- eller djurskyddsstandarder ska undantas från konkurrensregler. De vill också förvandla krisreserven och hjälpa jordbrukare med instabilitet i priser eller marknader, från ett ad hoc-instrument till ett permanent med en ordentlig budget.

Högre sanktioner för upprepade överträdelser och EU: s klagomålsmekanism

Parlamentet vill öka sanktionerna för dem som upprepade gånger inte uppfyller EU: s krav (t.ex. när det gäller miljö och djurskydd). Detta borde kosta jordbrukare 10% av sina rättigheter (upp från dagens 5%).

MEP: er vill också att en ad hoc-mekanism för klagomål ska inrättas. Detta skulle tillgodose jordbrukare och stödmottagare på landsbygden som behandlas orättvist eller missgynnat med avseende på EU-subventioner, om deras nationella regering inte behandlar deras klagomål.

Resultat av omröstningen och mer information

Förordningen om strategiska planer godkändes med 425 röster för, 212 mot och 51 nedlagda röster.

Förordningen om gemensam marknadsorganisation godkändes med 463 röster för, 133 emot och 92 nedlagda röster.

Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken godkändes med 434 röster för, 185 emot och 69 nedlagda röster.

Mer information om godkända texter finns i bakgrundsinformation.

Uttalanden från ordföranden för jordbrukskommittén och de tre föredragandena är finns här.

Bakgrund

Den senaste reformen av EU: s jordbrukspolitik, som inrättades 1962, går tillbaka till 2013.

Nuvarande CAP-regler upphör att gälla den 31 december 2020. De bör ersättas med övergångsregler tills den pågående GJP-reformen har godkänts och godkänts av parlamentet och rådet.

Vårt Den gemensamma jordbrukspolitiken står för 34.5% av EU: s budget för 2020 (58.12 miljarder euro). Cirka 70% av den gemensamma jordbrukspolitiken stöder inkomsterna för sex till sju miljoner EU-gårdar.

Mer

Fortsätt läsa

Lantbruk

Kommissionen välkomnar rådets överenskommelse om framtida gemensam jordbrukspolitik

publicerade

on

Den 20 oktober enades rådet om sin förhandlingsposition, den så kallade allmänna strategin, om reformförslagen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Kommissionen välkomnar detta avtal, ett avgörande steg mot att komma in i förhandlingsfasen med medlagstiftarna.

Jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski sa: ”Jag välkomnar de framsteg som gjorts och den allmänna strategin för den gemensamma jordbrukspolitiken som nåddes över natten. Detta är ett viktigt steg för våra jordbrukare och vårt jordbrukssamhälle. Jag är tacksam för medlemsländernas konstruktiva samarbete och jag litar på att detta avtal kommer att bidra till att det europeiska jordbruket kan fortsätta att ge ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar för våra jordbrukare och medborgare i framtiden. ”

Europaparlamentet röstar också om förslagen om den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) under plenarsessionen, med omröstningssessioner planerade fram till idag (23 oktober). När Europaparlamentet enats om en ståndpunkt för alla tre GJP-rapporterna kommer medlagstiftarna att kunna gå in i förhandlingsfasen i syfte att nå en övergripande överenskommelse.

Kommissionen lade fram sina förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken i juni 2018 med sikte på en mer flexibel, prestationsbaserad och resultatbaserad strategi, samtidigt som ambitionerna för miljö- och klimatåtgärder sätts upp. Efter antagandet av strategierna Farm to fork och biologisk mångfald presenterade kommissionen CAP-reformens kompatibilitet med Green Deals ambition.

Fortsätt läsa

Lantbruk

Kommissionen offentliggör opinionsundersökningen om EU: s livsmedel och jordbruk

publicerade

on

Tre av fyra européer är medvetna om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och anser att alla medborgare drar nytta av den, enligt det senaste EU-omfattande Eurobarometerundersökning av den allmänna opinionen om jordbruk och den gemensamma jordbrukspolitiken, publicerad idag av Europeiska kommissionen. Undersökningen visar att fler EU-medborgare är medvetna om den gemensamma jordbrukspolitiken (73% idag, sex procentenheter mer än 2017) och tror att den gemensamma jordbrukspolitiken gynnar alla medborgare, inte bara jordbrukarna (76% idag, 15 procentenheter mer än 2017) .

Vidare förblir medborgarnas syn på vad de viktigaste målen för den gemensamma jordbrukspolitiken ska vara lik resultaten i 2017 års undersökning. De flesta anser att det ska vara huvudmålet att tillhandahålla säker, hälsosam mat av hög kvalitet, vilket motsvarar 62% av de svarande, samma som 2017. Ett ökat antal européer anser att EU uppfyller sin roll när det gäller de viktigaste målen för KEPS. Jämfört med 2017 ökade alla områden inklusive livsmedelssäkerhet, hållbarhet, säker och kvalitetsmat med minst fem procentenheter.

Fler medborgare är nu medvetna om den ekologiska jordbrukets logotyp och täcker 56% av de tillfrågade (upp 29 procentenheter jämfört med 2017). Även om en växande andel av medborgarna tror att jordbruket är en av de viktigaste orsakerna till klimatförändringarna (från 29% 2010 till 42% 2020), tror majoriteten av medborgarna att jordbruket redan har bidragit mycket till kampen mot klimatförändringarna. med 55% av denna uppfattning, en ökning från 46% under 2010. Undersökningen genomfördes från augusti till september 2020, inklusive mer än 27,200 27 respondenter i XNUMX medlemsländer. Den fullständiga rapporten från EU-undersökningen kommer att publiceras senare i november. Mer information finns tillgängliga online.

Fortsätt läsa
Annons

Facebook

Twitter

trend