Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

European Antibiotic Awareness Day 2013: EU intensifierar sin kamp mot läkemedelsresistenta bakterier

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EAAD2013_MRSAEn enkät1 publicerad av Europeiska kommissionen idag (15 november) avslöjar en minskning av antibiotikaanvändning hos människor sedan 2009 och en växande allmänhetens medvetenhet om att antibiotika inte dödar virus. Dessa positiva nyheter överskuggas dock av data som släppts parallellt av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) som visar en markant ökning i Europa av multiresistenta gramnegativa bakterier som är resistenta mot karbapenemer – sista linjens antibiotika som används för att behandla vårdrelaterade infektioner. Kommissionen intensifierar därför kampen mot antimikrobiell resistens (AMR) genom att finansiera 15 nya forskningsprojekt (MEMO / 13 / 996) och harmoniserade regler för insamling av uppgifter om AMR kopplade till djur och livsmedel (MEMO / 13 / 994).

Hälsokommissionär Tonio Borg sa: "Jag är djupt oroad över det faktum att antibiotika, som har gjort det möjligt för oss att behandla tidigare dödliga bakterieinfektioner och rädda många liv, nu blir mindre och mindre effektiva. Jag kan inte nog betona hur allvarligt kommissionen tar utmaning som antimikrobiell resistens utgör. Kommissionen är fortfarande fast besluten att fullfölja sin handlingsplan för att hantera antimikrobiell resistens både hos människor och djur på ett samordnat sätt."

Forsknings- och innovationskommissionär Máire Geoghegan-Quinn tillade: "Forskning och innovation är avgörande om vi ska vända utvecklingen mot antimikrobiell resistens. Dessa nya projekt kommer att lägga till det utmärkta arbete som pågår för att utveckla nya läkemedel och behandlingar. Jag är särskilt nöjd att så många små företag är partners i dessa projekt – något jag vill se tvärs över EU:s nya forskningsprogram, Horisont 2020."

Handlingsplan: Läget

Kommissionens handlingsplan från november 20112 För att förhindra ytterligare spridning av antimikrobiell resistens anges sju nyckelområden där åtgärder är mest nödvändiga: 1) se till att antimikrobiella medel används på lämpligt sätt både hos människor och djur; 2) förhindrande av mikrobiella infektioner och deras spridning; 3) utveckla nya effektiva antimikrobiella medel eller behandlingsalternativ; 4) samarbeta med internationella partner för att begränsa riskerna med AMR; 5) förbättra övervakning och övervakning inom human- och djurmedicin; 6) forskning och innovation; och 7) kommunikation, utbildning och träning. Två år in i femårsplanen har betydande framsteg gjorts på de flesta områden, särskilt:

Forskning och innovation: EU har investerat cirka 800 miljoner euro i AMR-relaterad forskning, bland annat genom initiativet Innovative Medicines (IMI). Kommissionen tillkännager idag lanseringen av 15 nya forskningsprojekt för ett totalt EU-budgetbidrag på 91 miljoner euro. Projekten, som involverar cirka 44 små och medelstora företag samt universitet och andra forskningsorganisationer, kommer att utveckla nya antimikrobiella medel eller alternativ som fager och vacciner. De kommer också att ta itu med antibiotikaresistens inom näringskedjan och undersöka nanoteknologier som kan leverera antimikrobiella läkemedel.

Förbättra övervakning och övervakning: Mycket arbete har lagts ned på att stärka och konsolidera övervakningssystemen för antimikrobiell konsumtion och resistens inom veterinärsektorn. Ett kommissionsbeslut, som publicerades denna vecka, fastställer regler om harmoniserad datainsamling om AMR i djur och livsmedel. Detta är viktigt för jämförbarheten av uppgifter mellan medlemsstaterna för både human- och veterinärsektorn och för att utvärdera de åtgärder som vidtagits.

Annons

Lämplig användning av antibiotika hos människor och djur: Flera projekt som finansieras inom hälsoprogrammet tar upp till exempel missbruk av antimikrobiella medel inom humanmedicin, medvetenhet hos intressenter – läkare, bönder, farmaceuter och patienter – och försäljning av antimikrobiella medel utan recept. Dessutom befinner sig kommissionen i den sista fasen av översynen av de rättsliga verktygen för veterinärmedicinska läkemedel och foder som kommer att ta itu med AMR på dessa områden.

Förebyggande av mikrobiella infektioner och deras spridning: I maj i år antog kommissionen ett förslag till en enda, heltäckande djurhälsolag som fokuserar på förebyggande av sjukdomar, vilket skulle minska behovet av antibiotika. När det gäller människors hälsa stödjer pågående projekt och åtgärder som samfinansieras av hälsoprogrammet genomförandet av rådets rekommendation om patientsäkerhet, inklusive vårdrelaterade infektioner.

För mer information om genomförandet av AMR-handlingsplanen, se färdplan.

Bakgrund

Antimikrobiella medel omfattar antibiotika, som är väsentliga läkemedel för människor och djur, och kan även användas som desinfektionsmedel, antiseptika och andra hygienprodukter. De har avsevärt minskat hotet om infektionssjukdomar. Antibiotika är ett oumbärligt verktyg inom medicinen och används i procedurer som transplantation och kemoterapi.

Men under åren har bakterier blivit resistenta mot antibiotika. Denna resistens har visat sig i sjukhusförvärvade infektioner, luftvägsinfektioner, hjärnhinneinflammation, diarrésjukdomar och sexuellt överförbara infektioner. Resistenta bakterier kan överföras från djur till människor via näringskedjan eller genom direktkontakt.

Sedan 1990-talet, när AMR erkändes som ett allvarligt hot mot folkhälsan, har kommissionen lanserat olika initiativ och åtgärder över sektorer, dvs. human- och veterinärmedicin, livsmedel och foder och vetenskaplig forskning. Handlingsplanen för 2011 är den senaste i en rad åtgärder som kommissionen vidtagit för att ta itu med AMR.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend