Anslut dig till vårt nätverk!

EU

European Citizens' Initiative: Europeiska kommissionen svarar på "En av oss"

DELA MED SIG:

publicerade

on

abort_610On 28 May, the European Commission has replied to the European Citizens’ Initiative (ECI) ‘One of Us’. After having met with the organizers of the initiative and studied their request, the Commission has decided not to submit a legislative proposal, given that member states and the European Parliament have only recently discussed and decided EU policy in this regard. The ‘One of Us’ initiative had uppmanade EU att upphöra med finansieringen av verksamhet som förutsätter destruktion av mänskliga embryon, särskilt inom områdena forskning, utvecklingsbistånd och folkhälsa. Organisatörerna av initiativet hade samlat in mer än den erforderliga en miljon underskrifter från minst sju medlemsländer efter att ha registrerat sitt förslag. Arrangörerna träffade kommissionen den 9 april (UTTALANDE / 14 / 115) och hade sedan en offentlig utfrågning i Europaparlamentet den 10 april. Kommissionen har kommit fram till att den befintliga finansieringsramen, som nyligen diskuterades och godkändes av medlemsstaterna och Europaparlamentet, är den lämpliga.

Forskning, innovation och vetenskap Kommissionär Máire Geoghegan-Quinn sa: “We have engaged with this Citizens’ Initiative and given its request all due attention. However, member states and the European Parliament agreed to continue funding research in this area for a reason. Embryonic stem cells are unique and offer the potential for life-saving treatments, with clinical trials already under way. The Commission will continue to apply the strict ethical rules and restrictions in place for EU-funded research, including that we will not fund the destruction of embryos.”

Utvecklingskommissionär Andris Piebalgs sa: “European Citizens’ Initiatives allow people to participate directly in the development of EU policies and we pay great attention to them. Pregnancy and childbirth-related complications are still today the cause of death of too many women. That is why the international community included a specific target to reduce maternal mortality and achieve universal access to reproductive health as one of the Millennium Development Goals (MDGs). The EU, its Member States and other international donors are working hard to achieve this and have made this, and health more generally speaking, a priority. Our development programmes in this area aim to expand access to effective family-planning services, therefore preventing the need for abortions.”

Forskning som involverar mänskliga embryonala stamceller (hESC)

The European Commission applies a detailed ‘triple lock’ system with regards to any research involving human Embryonic Stem Cells (hESC), a system which the Commission considers in full accordance with the EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The system – which already applied in the previous EU research programme – was agreed by EU Member States and the European Parliament in the context of approving Horizon 2020 legislation in 2013. The rules are:

  • Nationell lagstiftning respekteras – EU-projekt måste följa lagarna i det land där forskningen bedrivs.

  • Alla projekt måste vara vetenskapligt validerade genom peer review och måste genomgå rigorös etisk granskning.

    Annons
  • EU funds may not be used for derivation of new stem cell lines, or for research that destroys embryos – including for the procurement of human embryonic stem cells.

Europeiska kommissionen har inte uttryckligen för avsikt att finansiera forskning som involverar mänskliga embryonala stamceller. Snarare finansierar kommissionen forskning om behandling av sjukdomar eller hälsoproblem, till exempel terapier för Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom, eller diabetes. Forskning kan involvera mänskliga embryonala stamceller om dessa ingår i de bästa projektförslagen. Mellan 2007 och 2013 har EU finansierat 27 samarbetsprojekt inom hälsoforskning som involverar användning av mänskliga embryonala stamceller, med ett bidrag från EU:s budget på 156.7 miljoner euro. De totala hälsoforskningsutgifterna under samma tidsperiod var cirka 6 miljarder euro.

EU:s bistånd till hälsa i utvecklingsländer

Utvecklingssamarbetet inom området mödra- och barnhälsa styrs av:

  • millennieutvecklingsmålen (MDG), som tar itu med global fattigdom, inkluderar ett specifikt mål för att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar till 2015 och uppnå universell tillgång till reproduktiv hälsa.

  • handlingsprogrammet International Conference on Population and Development (ICPD), som säger att abort inte i något fall bör främjas som en metod för familjeplanering, att abortvård måste ske i varje lands rättsliga sammanhang och att om det inte strider mot lagen, bör abort utföras under säkra förhållanden.

Prioriteringar av EU-finansiering på hälsoområdet beslutas tillsammans med partnerländernas regering, med fokus på att förbättra och öka tillgången till deras nationella hälsosystem. EU spenderade 3.2 miljarder euro av utvecklingsfonder på hälsosektorn mellan 2008 och 2012. Av detta spenderades 1.5 miljarder euro på mödrar, nyfödda och barns hälsa, 87 miljoner euro gick till reproduktiv hälsovård och 17 miljoner euro till familjeplanering.

Instrumentet för utvecklingssamarbete (DCI) är ett av EU:s viktigaste finansieringsinstrument för utvecklingsbistånd. Det ger bilateralt stöd till utvecklingsländer som inte omfattas av Europeiska utvecklingsfonden och tematiskt stöd till alla partnerländer inom prioriterade teman som mänskliga rättigheter, demokrati och gott styre, inkluderande och hållbar tillväxt. Utöver konsekvensanalysen och andra interna utvärderingar höll kommissionen under 2010–2011 ett offentligt samråd om framtida finansiering av EU:s yttre åtgärder. DCI-förordningen antogs i mars 2014 efter ratificering från Europaparlamentet och Europeiska rådet. DCI kommer att få ett anslag på 19.7 miljarder euro från EU:s budget för perioden 2014–2020.

Bakgrund

European Citizens’ Initiatives (ECI) were launched in April 2012 as an agenda-setting tool in the hands of citizens. An ECI allows 1 million citizens from at least one quarter of EU Member States to invite the European Commission to take action in areas where the Commission has the power to do so.

Den så kallade Brüstle-domen från EU-domstolen (mål C-34/10) hänvisades till av arrangörerna när de lade fram sin talan. Däremot noterade domstolen dom som gällde bioteknikdirektivet (98/44/EG), att syftet med den aktuella europeiska lagstiftningen inte är att reglera användningen av mänskliga embryon inom ramen för vetenskaplig forskning; domen begränsades till patenterbarheten av biotekniska uppfinningar och behandlade inte frågan om sådan forskning kan genomföras och om den kan finansieras.

Mer information

MEMO / 14 / 385
Länk till kommunikation
European Citizens’ Initiative website
‘One of Us’ website

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend