Anslut dig till vårt nätverk!

Hormonstörande kemikalier (EDC)

#EndocrineDisruptors – A strategy for the future that protects EU citizens and the environment

DELA MED SIG:

publicerade

on

Idag (7 november) har kommissionen antagit ett meddelande som bekräftar dess åtagande att skydda medborgarna och miljön från farliga kemikalier. I meddelandet beskrivs också hur kommissionen avser att se till att EU:s strategi förblir den modernaste och mest ändamålsenliga i världen.

Meddelandet levererar på engagemang togs av kommissionen förra året, när de arbetade med medlemsstaterna om kriterierna för att identifiera hormonstörande ämnen inom områdena bekämpningsmedel och biocider. Den tar upp Europaparlamentets och rådets farhågor och följer upp från den 7th Miljöhandlingsprogram.

Kommissionären för miljö, havsfrågor och fiske, Karmenu Vella, sa: "Detta meddelande bekräftar att kommissionen tar hormonstörande ämnen på största allvar och avser att stärka sina ansträngningar för att minimera medborgarnas och miljöns exponering för dessa kemikalier".

”The new strategy shows our determination to address endocrine disruptors comprehensively and consistently in a broader scope of areas. I am pleased that we are building on the work that has already been done on the identification criteria of endocrine disruptors under the regulations on pesticides and biocides, based on the World Health Organization definition”, underlined Health and Food Safety Commissioner Vytenis Andriukaitis.

Internal Market and Industry Commissioner Elżbieta Bieńkowska said: “We have already significantly reduced our citizens’ exposure to endocrine disrupting and other harmful substances through our comprehensive chemicals and cosmetics legislation. Today we are taking a further step to minimize these risks and ensure our citizens’ safety.”

Kommissionen uppdaterar sitt tillvägagångssätt för de kommande åren och bygger på den ökade kunskapen, erfarenheten och de resultat som uppnåtts under de tjugo åren sedan gemenskapen antogs Strategi för hormonstörande ämnen.

The EU’s strategic approach to endocrine disruptors will continue to be based firmly on science and on the application of the Försiktighetsprincipen. Den syftar till:

Annons
  • Minimera vår totala exponering för hormonstörande ämnen, med särskild uppmärksamhet på viktiga livsperioder, såsom graviditet och pubertet;
  • påskynda utvecklingen av ett gediget forskningsunderlag för effektivt och framåtblickande beslutsfattande inom ramen för Horizon Europe, bygga vidare på den befintliga forskningen och ägna särskild uppmärksamhet åt områden där kunskapsluckor finns, och;
  • främja en aktiv dialog så att alla intressenter kan bli hörda och arbeta tillsammans. I detta sammanhang kommer kommissionen att anordna ett forum om hormonstörande ämnen på årsbasis och öka sitt stöd till internationella organisationers arbete.

För första gången kommer kommissionen att lansera en omfattande screening av den lagstiftning som är tillämplig på hormonstörande ämnen genom en konditionskontroll som bygger på de uppgifter som redan har samlats in och analyserats. Utan att ifrågasätta den allmänna vetenskapsbaserade EU-strategin för hantering av kemikalier, kommer Fitness Check att innebära en bedömning av den nuvarande lagstiftningen om huruvida den når upp till målen att skydda människors hälsa och miljön. Fitnesschecken kommer också att innehålla ett offentligt samråd.

Meddelandet som antogs i dag beskriver också initiativ som för närvarande övervägs av kommissionen för att säkerställa att genomförandet av befintliga strategier för hormonstörande ämnen når sin fulla potential. Detta inkluderar identifiering av hormonstörande ämnen, förbättrad kommunikation genom hela försörjningskedjor genom att använda säkerhetsdatablad som fastställts under REACH, och föra den vetenskapliga bedömningen av hormonstörande ämnen vidare med ytterligare regleringsåtgärder.

Bakgrund

Hormonstörande ämnen är kemiska ämnen som förändrar hormonsystemets funktion och som en konsekvens negativt påverkar människors och djurs hälsa.

Oron för hormonstörande ämnen har ökat sedan 1990-talet. Efter att Europaparlamentet antog en resolution om hormonstörande ämnen 1998 antog kommissionen Samhällsstrategi för hormonstörande ämnen i december 1999, vilket har förts framåt sedan dess genom åtgärder inom områdena forskning, reglering och internationellt samarbete.

EU har redan i stor utsträckning stött forskning om hormonstörande ämnen. Det har finansierat över 50 projekt, med över 150 miljoner euro under de olika ramprogrammen för forskning och innovation. Ytterligare 52 miljoner euro har tilldelats under Horisont 2020 för projekt om test- och screeningmetoder.

EU har också vidtagit kraftfulla reglerande åtgärder för att skydda medborgarna och miljön från hormonstörande ämnen på grundval av vetenskapliga bedömningar och i linje med de olika krav som fastställs i den relevanta lagstiftningen. Särskilt särskilda bestämmelser om hur man ska hantera hormonstörande ämnen ingår i lagstiftningen om pesticider och biocider, kemikalier i allmänhet (REACH-förordningen), medicintekniska produkter och vatten. Dessutom när det gäller matkontaktmaterial, kosmetika, leksaker och skydd av arbetare På arbetsplatsen har ämnen med hormonstörande egenskaper varit föremål för regulatoriska åtgärder från fall till fall som andra kemikalier med farliga egenskaper. Som ett resultat har flera ämnen med hormonstörande egenskaper förbjudits eller exponering för dem minimerats så långt det är tekniskt och praktiskt möjligt.

Kommissionen har också stött det arbete som utförs av relevanta internationella organisationer, särskilt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling inom området för testningsmetoder, och genomfört bilaterala utbyten med internationella partner.

Mer information

Commission’s Communication

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_en

PM

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend