Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

#EBA - Supervisor säger att EU: s banksektor gick in i krisen med solida kapitalpositioner och förbättrad tillgångskvalitet

publicerade

on

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade idag (9 juni) den sjunde EU-omfattande övningen. Denna ytterligare information lämnas som ett svar på utbrottet av COVID-19 och ger marknadsaktörerna bankuppgifter från och med den 31 december 2019, före krisstart. Uppgifterna bekräftar att EU: s banksektor gick in i krisen med solida kapitalpositioner och förbättrad tillgångskvalitet, men visar också den betydande spridningen mellan bankerna.

CET1-förhållande

NPL-förhållande

Hävstångsgrad

(Övergångs)

(fulladdad)

(helt infasad)

25: e pct

13.9%

13.4%

1.2%

4.9%

Vägt genomsnitt

15.1%

14.8%

2.7%

5.5%

75: e pct

18.5%

18.4%

4.3%

8.4%

Kommentar om publiceringen av resultaten, EBA-ordförande Jose Manuel Campa (avbildad) sade: ”EBA anser att tillhandahållandet till marknadsaktörerna av kontinuerlig information om bankernas exponeringar och tillgångskvalitet är avgörande, särskilt i stunder av ökad osäkerhet. Spridningen av bankernas data kompletterar vår pågående övervakning av riskerna och sårbarheterna i banksektorn och bidrar till att bevara den finansiella stabiliteten på den inre marknaden. ”

I samband med en oöverträffad hälsokris bekräftar EU-omfattande uppgifter om öppenhet att banker gick in i denna utmanande period i en starkare position än i tidigare kriser i linje med EBA: s ''Tematisk notering om de första insikterna i Covid-19-påverkan'. Jämfört med den globala finansiella krisen 2008–2009 har bankerna nu större kapital- och likviditetsbuffertar.

EU-banker rapporterade ökade kapitaltal under 2019. EU: s vägda genomsnittliga CET1 fulladdade kapitalkvot var 14.8% från och med det fjärde kvartalet 4, cirka 2019 bps högre än tredje kvartalet 40. Trenden stöds av högre kapital, men också kontrakterande riskbelopp (REA) ). Från och med december 3 rapporterade 2019% av bankerna om en CET2019-fullastad kapitalkvot över 75% och alla banker rapporterade en kvot över 1%, långt över lagstadgade krav. Jämfört med föregående kvartal förblev interkvartilområdet stabilt.

EU: s vägda helt infasade hävstångsgrad uppgick till 5.5% i december 2019. Hävstångsgraden ökade med 30 bps jämfört med föregående kvartal, drivet av stigande kapital och minskande exponeringar. Den lägsta rapporterade hävstångsgraden var 4.7% på landsnivå och 1.6% på banknivå.

EU-bankernas tillgångskvalitet har utvecklats under de senaste åren. Från och med fjärde kvartalet 4 sjönk EU: s vägda genomsnittliga NPL-kvot till 2019%, 2.7 bps lägre än under tredje kvartalet 20. Kvoten för fjärde kvartalet var den lägsta sedan EBA införde en harmoniserad definition av NPL: er i alla europeiska länder. Spridningen i NPL-kvoten mellan länderna var fortsatt stor, med få banker som fortfarande rapporterade tvåsiffriga kvoter, även om det interkvartila intervallet under det sista kvartalet komprimerade med 3 bps till 2019%.

 • EBA skjutit upp hela EU: s stresstestövning till 2021 för att låta bankerna fokusera på och säkerställa kontinuiteten i sina kärnverksamheter, inklusive stöd för sina kunder.
 • EBA har genomfört öppenhetsövningar på EU-nivå på årsbasis sedan 2011. Öppenhetsövningen är en del av EBA: s pågående ansträngningar för att främja öppenhet och marknadsdisciplin på EU: s finansmarknad och kompletterar bankernas egna pelare 3-upplysningar, som fastställs i EU: s kapitalkravsdirektiv (CRD). Till skillnad från stresstester är övningar i öppenhet enbart avslöjningsövningar där endast bank-för-bank-uppgifter publiceras och inga chocker tillämpas på de faktiska uppgifterna.
 • Våren 2020-övningsövningen täcker 127 banker från 27 EES-länder, och data avslöjas på den högsta konsolideringsnivån från september 2019 och december 2019. Öppenheten för öppenhet förlitar sig fullt ut på övervakningsrapporteringsdata.
 • Tillsammans med datasättet tillhandahåller EBA också ett dokument som belyser nyckelstatistiken härrörande från datasatsen, och ett brett utbud av interaktiva verktyg som gör det möjligt för användare att jämföra och visualisera data med hjälp av kartor på ett land och en bank för banknivå.

coronavirus

Rapport tillgänglig - Madrid var värd för EAPM-rundabordskonferensen om tumöragnostik, innovation, RWE och molekylär diagnos som ägde rum vid ESMO-kongressen 2020

publicerade

on

Den Brysselbaserade europeiska alliansen för personlig medicin (EAPM) har hållit ett viktigt rundabord vid ESMO-kongressen i Madrid. Rapporten är tillgänglig genom att klicka här, skriver EAPM: s verkställande direktör Denis Horgan.

Diskussionerna på hög nivå under bannern 'EAPM söker innovativa lösningar på ESMO för cancerpatienter"hålls praktiskt taget i den spanska huvudstaden, representerade de åtta sådana rundabordskonstruktioner som genomfördes av Alliansen vid kongressen. Denna typ av interaktion är en viktig aspekt av EAPM: s uttalade mål - att engagera sig i det medicinska samfundet när det är möjligt och på alla nivåer.

Rundbordet kommer vid en avgörande tidpunkt när Europa satsar på nya ansträngningar för att införa innovation i hälso- och sjukvårdssystemen och etablera strategiskt samarbete. EAPM deltar aktivt i diskussioner med intressenter och med politiska beslutsfattare om den framväxande planen för att slå cancer och CancerMission, det utlovade EU: s hälsodatautrymme, granskningen av forskningsincitament i sina särläkemedelsregler, den övergripande läkemedelsstrategin som planeras att visas före slutet av 2020, och den nya beslutsamheten - som tillkännagavs i mitten av september - att gå längre än utkastet till EU4: s hälsoprogram och skapa en verklig europeisk hälsounion.

Deltagare vid rundabordet inkluderade patienter, Europaparlamentets politiker, Europeiska läkemedelsmyndigheten, folkhälsoexperter, ekonomer, företrädare för branschen från IKT- och läkemedelsföretag och andra specialister från flera olika discipliner.

UTBILDNING: EAPM: s möte med flera intressenter, högdiversitet tog hänsyn till det faktum att nya upptäckter - genererade från en djupare förståelse för det mänskliga genomet. Denna förändring utvecklas snabbt inom onkologi men är långsammare inom andra områden. Och även om det finns många hinder för innovation i klinisk praxis - inklusive marknadstillträde, vetenskapliga och / eller reglerande utmaningar - är den största utmaningen i hela hälso- och sjukvårdssystemet fortsatt medicinsk utbildning för vårdpersonal. Rapporten är tillgänglig genom att klicka här.

MOLEKULÄR DIAGNOSTIK, INCITAMENT OCH MER: Ämnen som diskuterades djupgående var incitament och molekylär diagnostik som grundades i vår senaste akademiska publikation med titeln: Öka noggrannheten i Europas hälsovårdssystem: potentialen för biomarkörstest inom onkologi, har redan vunnit beröm, och det kan läsas här. Denna tog hänsyn till den pågående utvecklingen inom personaliserad medicin, såsom DNA-profilering, begrepp "va-lue" och biomarkörer, och på grund av mångfalden inom de deltagande deltagarnas discipliner utgjorde mötet en bro mellan ny utveckling och de som kommer att implementera dem, liksom de patienter som så småningom kommer att gynnas.

ETT FÖRÄNDRANDE SAMHÄLL, MED FÖRÄNDRANDE BEHOV: Som vi alla vet är en viktig skillnad mellan personlig medicin och konventionella metoder för behandling av patienter avsättningen av en "one-size-fits-all" -filosofi till förmån för en mycket mer målinriktad process. En viktig anledning till detta är det faktum att patienter svarar olika på att samma läkemedel används för att behandla samma sjukdom.

Cancerpatienter har totalt sett en svarsfrekvens på massiva 75 procent. Detta gäller en sjukdom som är den största sjukvårdskostnadsbördan av alla, liksom den största mördaren. Samtidigt utgör sjuk- och handikappskostnader en stor del av BNP och statliga sociala utgifter medan de totala sjukvårdskostnaderna stiger hela tiden med Europas åldrande befolkning. Den genomsnittliga livslängden har faktiskt ökat med cirka 25 år under ett sekel. Bättre antagande av molekylär diagnostik och tidig diagnos kan säkerställa en bättre rationell fördelning av resurser i samhället för att hantera denna samhällsbörda.

INNOVATION ÄR NYCKEL: Tumöragnostiker och RWE

En viktig pelare i att föra nya, riktade mediciner till patienter är naturligtvis innovation. Detta innebär, inom hälsoområdet, översättning av kunskap och insikt i vad vi kan kalla "värde". Och det värdet täcker värdet för patienter men måste också ta hänsyn till värdet för sjukvårdssystem, samhället och naturligtvis tillverkarna.

I samband med tumöragnostiker, som passande beskrivs av många talare som ett paradigmskifte inom cancervård, ger tumöragnostiska terapier ett nytt löfte om precisionsmedicin - och som ofta hävdades under diskussionen kräver de ett nytt sätt att tänka på cancervård. De erbjuder nya möjligheter för patienter med sällsynta mutationer, och rörledningen för potentiella tumöragnostiska terapier / indikationer växer snabbt.

För RWE-bevisperioden klargjorde diskussionen att enkelheten i begreppet att använda RWE inom hälso- och sjukvården försvårar de många komplexiteter som ligger bakom dess exploatering. Att utnyttja hälsodata från många källor i realtid bör hjälpa snabbare och bättre medicinskt beslutsfattande. Men det kommer inte att hända automatiskt, som rundabordet klargjorde

För var och en av de tre rundabordarna innehåller rapporten rekommendationer. Här är den länken till rapporten igen genom att klicka här.

Fortsätt läsa

coronavirus

Svar från Coronavirus: Över 1 miljard euro från EU: s sammanhållningspolitik för att stödja Spaniens återhämtning

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ändringen av ytterligare nio operativa program för sammanhållningspolitiken i Spanien, totalt värda 1.2 miljarder euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF) för att lindra effekterna av koronavirusutbrottet. Denna omfattande återhämtningsmetod kommer att omfördela medel för att stärka det spanska hälsosystemets insatskapacitet, kommer att stödja små och medelstora företag som bidrar till att stärka den ekonomiska sektorn och utveckla ITC inom utbildningssektorn.

Sammanhållnings- och reformkommissionären Elisa Ferreira sa: ”Jag är glad att se att Spanien och dess yttersta region utnyttjar EU: s sammanhållningspolitiska flexibilitetsåtgärder för att stödja medborgare, företag och hälsosektorn i deras dagliga ansträngningar mot viruset. Europeiska kommissionen är redo att stödja spanska regioner och alla medlemsstater tack vare Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). ”

En fullständig lista över spanska regioner som gynnats av liknande flexibilitetsåtgärder finns tillgänglig här. Ändringarna är möjliga tack vare den exceptionella flexibiliteten under Initiativ för Coronavirus Response Investment (CRII) och Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII +) som gör det möjligt för medlemsstaterna att använda sammanhållningspolitisk finansiering för att stödja de mest utsatta sektorerna på grund av pandemin, såsom sjukvård, små och medelstora företag och arbetsmarknader. Ett pressmeddelande finns tillgängligt här.

Fortsätt läsa

coronavirus

COVID-19: Hur EU bekämpar ungdomsarbetslöshet

publicerade

on

Ungdomsarbetslöshet är fortfarande ett viktigt problem i kölvattnet av koronaviruskrisen. Ta reda på mer om ett EU-initiativ för att hjälpa unga människor att få arbete.

COVID-19 kan leda till framväxten av en "lockdown generation", eftersom krisen drabbar ungas arbetsutsikter. Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) pandemin har en "förödande och oproportionerlig" inverkan på ungdomsarbetet, medan de senaste siffrorna visar att ungdomar står inför stora hinder för fortbildning och utbildning, flyttning mellan jobb och tillträde till arbetsmarknaden.

Mer om EU: s åtgärder mot ungdomsarbetslöshet.

Minska ungdomsarbetslösheten i coronavirus-tider

Före pandemin var EU: s ungdomsarbetslöshet (15-24) 14.9%, vilket var en minskning från toppen på 24.4% 2013. I juli 2020 den steg till 17%. Europeiska kommissionens ekonomiska prognos för sommaren 2020 förutspår att EU: s ekonomi kommer att krympa 8.3% i 2020, den djupaste lågkonjunkturen i EU: s historia. För att kompensera för effekterna på ungdomar föreslog kommissionen ett nytt initiativ Stöd för ungdomsarbete i juli 2020.

Kolla in tidslinjen för EU: s åtgärder för att hantera COVID-19-krisen.

Paketet för stöd till ungdomsanställning består av:
 • En förstärkt ungdomsgaranti;
 • förbättrad yrkesutbildning;
 • förnyad drivkraft för lärlingsplatser, och;
 • ytterligare åtgärder för att stödja ungdomsarbetet.

Vad är ungdomsgarantin?

Ungdomsgarantin inleddes på toppen av ungdomsanställningskrisen 2013 och syftar till att säkerställa att personer under 25 år får ett bra erbjudande om anställning, fortbildning, lärling eller praktik inom fyra månader efter att de blev arbetslösa eller lämnade formell utbildning.

En förstärkt ungdomsgaranti
 • Omfattar ungdomar i åldrarna 15 - 29 (tidigare var den övre gränsen 25).
 • Räcker ut till utsatta grupper, till exempel minoriteter och ungdomar med funktionshinder.
 • Ger skräddarsydd rådgivning, vägledning och mentorskap.
 • Återspeglar företagens behov, tillhandahåller den kompetens som krävs och korta förberedelsekurser.

I en resolution antagen av kommittén för sysselsättning och sociala frågor den 22 september, Välkomnar parlamentsledamöterna kommissionens förslag men kräver att mer pengar ska mobiliseras för nästa fas av ungdomsgarantin (2021-2027). De kritiserar också budgetnedskärningar för ungdomsarbetsstöd som gjordes vid EU-toppmötet i juli.

Dessutom förespråkar kommittén en rättslig ram för att förbjuda obetalda praktikplatser, praktikplatser och lärlingsplatser inom EU. Ledamöter kritiserar också att inte alla EU-länder följer de frivilliga rekommendationerna i ungdomsgarantin och kräver därför att det blir ett bindande instrument.

MEPs kommer att rösta om resolutionen under ett plenarsession i början av oktober.

Parlamentet efterlyser mer ambition

I en resolution om EU: s sysselsättningsriktlinjer som antogs den 10 juli begärde parlamentsledamöterna en översyn av de kommande riktlinjerna mot bakgrund av utbrottet Covid-19, vilket understryker behovet av att ta itu med ungdomsarbetslösheten genom en förstärkt ungdomsgaranti.

I juli stödde parlamentet också en ökning av budgeten för ungdomsanställningsinitiativet, det viktigaste budgetinstrumentet för ungdomsgarantisystem i EU-länderna, till 145 miljoner euro för 2020.

Parlamentet krävde en avsevärd ökning av finansieringen för EU genomförande av ungdomsanställningsinitiativet i en resolution om EU: s nästa långsiktiga budget som antogs 2018. Parlamentsledamöterna gillade hur initiativet har stöttat ungdomar, men sade att förbättringar behövs, inklusive en förlängning av åldersgränsen och fastställande av tydliga kvalitetskriterier och arbetsnormer.

Fortsätt läsa
Annons

Facebook

Twitter

trend