Anslut dig till vårt nätverk!

Aviation strategi för Europa

Kommissionen godkänner bulgariska stödåtgärder för 4.4 miljoner euro till flygplatserna i Burgas och Varna i samband med utbrottet #Coronavirus

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt en bulgarisk stödåtgärd på 4.4 miljoner euro till flygplatserna i Burgas och Varna i samband med koronavirusutbrottet. Åtgärden godkändes under statligt stöd Tillfälligt ramverk. Det offentliga stödet kommer att ske i form av uppskjutande av betalningar av koncessionsavgifter som Fraport Twin Star Airport Management AD, företaget som förvaltar de två flygplatserna, ska betala till den bulgariska regeringen som äger flygplatsernas infrastruktur.

Syftet med åtgärden är att hjälpa de två flygplatserna att hantera likviditetsbristen som de står inför på grund av koronavirusutbrottet genom att minska de kostnader som bärs av flygplatsoperatören. Kommissionen fann att åtgärden överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen.

I synnerhet får betalningsutsättningen endast beviljas fram till slutet av detta år och dess varaktighet är ett år. Vidare innebär betalningsutsättningen minimilöner i enlighet med den tillfälliga ramen.

Kommissionen drog därför slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionerlig för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På denna grund godkände kommissionen åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om det tillfälliga ramverket och andra åtgärder som vidtagits av kommissionen för att hantera den ekonomiska effekten av koronaviruspandemin kan hittas här.

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.58095 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Aviation strategi för Europa

Single European Sky: För en mer hållbar och motståndskraftig flygtrafikledning

publicerade

on

Europeiska kommissionen är föreslår en uppgradering av regelverket för det gemensamma europeiska luftrummet som följer den europeiska gröna affären. Målet är att modernisera hanteringen av det europeiska luftrummet och skapa mer hållbara och effektiva flygvägar. Detta kan minska upp till 10% av flygutsläpp.

Förslaget kommer eftersom den kraftiga nedgången i flygtrafiken orsakad av coronaviruspandemin kräver mer motståndskraft hos vår flygtrafikledning genom att göra det lättare att anpassa trafikförmågan till efterfrågan.

Transportkommissionär Adina Vălean förklarade: ”Flygplan sicksackar ibland mellan olika luftrumsblock, vilket ökar förseningarna och förbrukat bränsle. Ett effektivt flygtrafikledningssystem innebär mer direkta rutter och mindre förbrukad energi, vilket leder till mindre utsläpp och lägre kostnader för våra flygbolag. Dagens förslag om att se över det gemensamma europeiska luftrummet kommer inte bara att minska luftfartsutsläppen med upp till 10% från en bättre hantering av flygvägar, utan också stimulera digital innovation genom att öppna marknaden för datatjänster i sektorn. Med de nya föreslagna reglerna hjälper vi vår flygsektor att gå vidare med de dubbla gröna och digitala övergångarna. ”

Att inte anpassa flygtrafikkontrollens kapacitet skulle leda till ytterligare kostnader, förseningar och koldioxidutsläpp. År 2 kostade endast förseningar EU 2019 miljarder euro och ledde till 6 miljoner ton (Mt) överskott av koldioxid. Under tiden innebär det att onödiga koldioxidutsläpp krävs att tvinga piloter att flyga i överbelastat luftrum snarare än att ta en direktflygväg, och detsamma är fallet när flygbolagen tar längre rutter för att undvika laddningszoner med högre priser.

Den europeiska gröna affären, men också ny teknisk utveckling, såsom bredare användning av drönare, har satt digitalisering och avkolning av transporter i centrum för EU: s luftfartspolitik. Att begränsa utsläppen är dock fortfarande en stor utmaning för luftfarten. Det gemensamma europeiska luftrummet banar därför väg för ett europeiskt luftrum som används optimalt och omfattar modern teknik. Det säkerställer nätverkshantering som gör det möjligt för flygrumsanvändare att flyga miljövänliga rutter. Och det tillåter digitala tjänster som inte nödvändigtvis kräver närvaro av lokal infrastruktur.

För att säkra säkra och kostnadseffektiva flygledningstjänster föreslår kommissionen åtgärder som:

  • Stärka det europeiska nätverket och dess ledning för att undvika trängsel och suboptimala flygvägar.
  • främja en europeisk marknad för datatjänster som behövs för en bättre flygtrafikledning;
  • effektivisera den ekonomiska regleringen av flygtrafiktjänster som tillhandahålls på medlemsstaternas vägnar för att stimulera ökad hållbarhet och motståndskraft, och
  • främja bättre samordning för definition, utveckling och distribution av innovativa lösningar.

Nästa steg

Det nuvarande förslaget kommer att överlämnas till rådet och parlamentet för överläggningar, vilket kommissionen hoppas kommer att slutföras utan dröjsmål.

Efter det slutgiltiga antagandet av förslaget måste genomförandeakter och delegerade akter förberedas med experter för att ta itu med mer detaljerade och tekniska frågor.

Bakgrund

Initiativet för det gemensamma europeiska luftrummet lanserades 2004 för att minska fragmenteringen av luftrummet över Europa och för att förbättra prestanda för flygtrafikledning när det gäller säkerhet, kapacitet, kostnadseffektivitet och miljö.

Ett förslag till en översyn av det gemensamma europeiska luftrummet (SES 2+) lades fram av kommissionen 2013, men förhandlingarna har stannat i rådet sedan 2015. År 2019 en grupp av kloka personer, bestående av 15 experter inom området, inrättades för att bedöma den nuvarande situationen och framtida behov för flygtrafikledning i EU, vilket resulterade i flera rekommendationer. Kommissionen ändrade sedan sin text från 2013, införde nya åtgärder och utarbetade ett separat förslag om ändring av EASA-grundförordningen. De nya förslagen åtföljs av ett arbetsdokument från presenteras här.

Mer

Frågor och svar: Single European Sky: för en effektiv och hållbar ledning av flygtrafiken

Fortsätt läsa

Aviation strategi för Europa

Kommissionen godkänner belgiskt 25 miljoner euro för att stödja leverantören av markhantering Aviapartner i samband med #Coronavirus-utbrott

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt en belgisk individuell stödåtgärd på 25 miljoner euro för att stödja Aviapartner, en leverantör av markhantering på Bryssel National Airport (Zaventem). Åtgärden godkändes under tillfälligt ramverk för statligt stöd. Åtgärden ger stöd i form av ett konvertibelt lån. Syftet med rekapitaliseringsåtgärden är att säkerställa att Aviapartner har tillräcklig likviditet för att fortsätta sin verksamhet. Aviapartner är en viktig operatör på Bryssels nationella flygplats (Belgiens största flygplats).

Ett misslyckande av Aviapartner skulle orsaka stora störningar i den belgiska ekonomin och anslutningen. Kommissionen fann att den åtgärd som anmälts av Belgien överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet (i) kommer åtgärden inte att överskrida det minimum som krävs för att säkerställa Aviapartners livskraft och kommer inte att gå längre än att återställa sin kapitalposition före koronavirusutbrottet. Ii) Systemet ger en tillräcklig ersättning för staten. (iii) villkoren för åtgärderna stimulerar stödmottagarna och / eller deras ägare att återbetala stödet så tidigt som möjligt; (v) Det finns skyddsåtgärder för att se till att stödmottagarna inte drar fördel av statens rekapitaliseringsstöd till nackdel för rättvis konkurrens på den inre marknaden, t.ex. ett förvärvsförbud för att undvika aggressiv kommersiell expansion.

Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På denna grund godkände kommissionen åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om det tillfälliga ramverket och andra åtgärder som vidtagits av kommissionen för att hantera den ekonomiska effekten av koronaviruspandemin kan hittas här.

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.57637 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Fortsätt läsa

Aviation strategi för Europa

Kommissionen undertecknar # Aviation Avtal med #Japan

publicerade

on

Den 22 juni undertecknade Europeiska kommissionen och Japan ett avtal om civil luftfartssäkerhet, vilket ytterligare kommer att öka EU: s redan starka samarbete med Japan och stärka EU: s flygindustris konkurrenskraft.

Detta bilaterala avtal om civil luftfartssäkerhet (BASA) kommer att stödja EU-tillverkare av luftfartsprodukter för att öka sin handel och marknadsandel på den japanska marknaden. BASA kommer att ta bort onödiga dubbletter av utvärderings- och testaktiviteter för luftfartsprodukter, minska kostnaderna för myndigheter och luftfartsindustrin och främja samarbete mellan de civila luftfartsmyndigheterna i EU och Japan. Gemensamma regler kommer att underlätta samarbetet mellan europeiska och japanska företag och minska myndigheternas administrativa börda, skapa bättre möjligheter för investeringar och stärka ekonomiskt välstånd och tillväxt.

Transportkommissionär Adina Vălean sa: ”Detta avtal kommer att underlätta vår flygindustris tillgång till den japanska marknaden för flygprodukter, vilket kommer att hjälpa denna hårt drabbade sektor att återhämta sig efter krisen. Vi intensifierar också samarbetet mellan EU och japanska luftfartsmyndigheter mot en ännu högre nivå av civil luftfartssäkerhet och miljökompatibilitet. ”

Hela pressmeddelande och den överenskommelse finns tillgängliga online.

Fortsätt läsa
Annons

Facebook

Twitter

trend