Anslut dig till vårt nätverk!

Media

Hur kan europeisk lagstiftning säkerställa en rättvis uppgörelse för våra upphovsmän och artister inom den audiovisuella sektorn?

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Efter strejkerna för manusförfattare och artister som drabbade Hollywood från mitten av 2023 och framåt, tittar denna nya rapport på de olika lagarna i Europa som syftar till att säkerställa en skälig ersättning till våra kreativa krafter. Hur tillämpar varje land dem?
Denna nya rapport -Skälig ersättning till audiovisuella författare och artister i licensavtal - av European Audiovisual Observatory undersöker hur EU-direktivet 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden (CDSM-direktivet) syftar till att stärka upphovsmäns och utövande artisters ställning när de licensierar sina exklusiva rättigheter för användningen av deras verk eller framföranden . Rapporten tittar på de tillvägagångssätt som medlemsstaterna vidtagit för att möta dessa utmaningar när de genomförde detta direktiv, som antogs 2019 och skulle införlivas i nationell lagstiftning 2021. 

Kapitel ett ger en strukturerad översikt över värdekedjan som är involverad i skapandet av ett audiovisuellt verk, de olika produktionsstadierna och tillhörande rättigheter som måste licensieras, med särskilt fokus på nya onlinedistributionsmodeller. För att gå vidare med att titta på de ekonomiska rättigheterna för audiovisuella upphovsmän och utövande konstnärer undersöker upphovsmännen arten av upphovsrätt och närstående rättigheter, och tittar särskilt på eventuell överföring av rättigheter till producenten. Det här kapitlet avslutas med en titt på de olika typer av kontrakt och relaterade ersättningar som är vanliga i dagens europeiska audiovisuella sektor.

Kapitel två zoomar in på EU:s rättsliga ram för skälig ersättning. Författarna understryker att en väl fungerande marknadsplats för upphovsrätt behöver två stora politiska mål: Att förbättra bristen på transparens i avtalsförhållanden och återställa balansen mellan de olika avtalsparternas förhandlingsstyrka. Det här kapitlet borrar sedan ner i kapitel 3 i avdelning IV i CDSM-direktivet och de olika bestämmelser som det innehåller om skälig ersättning och öppenhet i exploateringskontrakt och hur man säkerställer en väl fungerande marknadsplats för upphovsrätt.
Kapitel tre zoomar in ytterligare på genomförandet av kapitel 3, avdelning IV i CDSM-direktivet, om överföring av rättigheter till producenten, hur man säkerställer en lämplig och proportionerlig ersättning till upphovsmän och utövande artister för utnyttjande av deras verk och framföranden, och skyldigheter om insyn . Författarna jämför och kontrasterar olika tillvägagångssätt i sju EU-medlemsstater -: Tyskland, Frankrike, Belgien, Ungern, Nederländerna, Slovenien och Spanien. A detaljerad analys av gällande regelverk i vart och ett av dessa medlemsländer finns i bilagan till denna publikation (https://go.coe.int/26aV9). Kapitel fyra analyserar kollektiva förhandlingars roll för att säkerställa större insyn i avtalsarrangemang och skälig ersättning till kreatörer inom den audiovisuella sektorn. Den ger en översikt över de olika mekanismer som planeras på nationell nivå för detta ändamål. Rapporten tittar särskilt på kollektivavtal, som här granskas i ljuset av europeisk konkurrenslagstiftning, och kollektiva förvaltningsorganisationer vars roll och funktion beskrivs. Författarna tar en praktisk titt på exempel på kollektivavtal och deras tillämpning i Tyskland, Sverige, Danmark, Polen, Frankrike, Italien, Nederländerna och USA. 

Kapitel fem går läsaren genom EU:s senaste rättspraxis på detta område. Även om det sena införlivandet av CDSM-direktivet i många medlemsländer ännu inte tillåter riklig rättspraxis, har vissa nyckelbegrepp relaterade till lämplig och proportionerlig ersättning redan länge övervägts av nationella och internationella domstolar, som granskas här. Författarna avslutar med att betona "hur central frågan om skälig ersättning för kreatörer är på global nivå, särskilt i samband med streamingplattformar, i syfte att stödja livskraften och hållbarheten i film- och audiovisuella sektorn." En ny kostnadsfri rapport som måste läsas för att förstå hur EU-lagstiftningen syftar till att säkerställa en rättvis ersättningsuppgörelse för audiovisuella författare och artister som arbetar i dagens europeiska audiovisuella industrier.
Upptäck våra andra europeiska medielagsrapporter
­
Möt våra författare 
Sophie ValaisSom biträdande chef för avdelningen för juridisk information vid European Audiovisual Observatory, bidrar Sophie Valais regelbundet till observatoriets juridiska publikationer, leder EU-finansierade projekt inom avdelningen och deltar i organisationen av observatoriets evenemang och konferenser. LinkedIn profil
Justine Radel-CormannJustine Radel började på observatoriets avdelning för juridisk information i februari 2022 som juridisk analytiker: hon bidrar till observatoriets juridiska publikationer. Hon koordinerar EU-finansierade projekt och samarbetar med externa experter för att förverkliga DLI:s kartläggningar av nationella införlivande av AVMS-direktivet. LinkedIn profil
Amélie LacourtAmélie Lacourt började på observatoriets avdelning för juridisk information i januari 2022. Hon är ansvarig för IRIS Newsletter, inklusive redigering och publicering av numren. Hon har också kontakt med och sköter nätverket av korrespondenter. Dessutom bidrar Amélie även till de juridiska publikationer, konferenser och EU-finansierade projekt som genomförs av den juridiska avdelningen.LinkedIn profil
Vilka är vi? Vi är en del av Europarådet i Strasbourg. European Audiovisual Observatory tillhandahåller data och analyser om bio-, tv- och VOD-industrin i Europa, ur ekonomisk och juridisk synvinkel. 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend