Anslut dig till vårt nätverk!

Ministerrådet

#Justice EU stärker rätten till oskuldspresumtion

DELA MED SIG:

publicerade

on

Rättvisa-2

Den 12 februari 2016 antog rådet ett direktiv om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången i brottmål. Syftet med direktivet är att stärka rätten till en rättvis rättegång i brottmål genom att fastställa minimiregler om vissa aspekter av oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången. På så sätt kommer direktivet att komplettera den rättsliga ram som tillhandahålls av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och stadgan om de grundläggande rättigheterna. Direktivet kommer att stärka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter och kommer att underlätta det ömsesidiga erkännandet av avgöranden i brottmål.

According to the directive, member states will have to ensure that suspects and accused persons are presumed innocent until proven guilty under the law. The directive provides two rights linked to this principle: the right to remain silent and the right not to incriminate oneself. In addition, member states will have to respect the following related obligations: before the final judgement, suspects and accused persons should not to be presented as being guilty through the use of measures of physical restraint and the burden of proof is on the prosecution while any reasonable doubts as to the guilt should benefit the accused. The right to be present at one’s trial is also addressed by this directive.

Dessutom måste medlemsstaterna se till att misstänkta och åtalade personer har ett effektivt rättsmedel om deras rättigheter enligt detta direktiv kränks.

Medlemsstaterna kommer att ha två år på sig efter offentliggörandet av direktivet att sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det.

Bakgrund

Kommissionen lade fram sitt förslag den 27 november 2013. I ett paket som antogs samma datum presenterade kommissionen även följande texter:

Annons
  • ett förslag till direktiv om processuella garantier för barn som är misstänkta eller anklagade i brottmål
  • ett förslag till direktiv om rätten till provisorisk rättshjälp för medborgare som misstänks eller anklagas för brott och för dem som omfattas av en europeisk arresteringsorder.
  • en rekommendation om processuella garantier för utsatta personer som misstänks eller anklagas i brottmål;
  • en rekommendation om rätt till rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmål.

Sedan 2009 har arbetet i Europeiska unionen med att stärka processuella rättigheter för misstänkta och åtalade personer i brottmål bedrivits utifrån färdplan, som antogs av rådet den 30 november 2009. Färdkartan anger en gradvis strategi för att upprätta en fullständig katalog över processuella rättigheter för misstänkta och tilltalade personer i brottmål. Europeiska rådet har gjort färdplanen till en del av Stockholmsprogrammet, där det uttryckligen hänvisades till en åtgärd om oskuldspresumtion.

Tre åtgärder har redan antagits på grundval av färdplanen: Direktiv 2010 / 64 / EU om rätten till tolkning och översättning i brottmål, Direktiv 2012 / 13 / EU om rätt till information i brottmål, och Direktiv 2013 / 48 / EU om rätten till tillgång till en advokat i straffrättsliga förfaranden och i förfaranden för en europeisk arresteringsorder, och om rätten att få en tredje part informerad om frihetsberövande och att kommunicera med tredje personer och med konsulära myndigheter under frihetsberövande.

I december 2015 nådde rådet och Europaparlamentet en överenskommelse om förslaget till direktiv om processuella skyddsåtgärder för barn. För närvarande håller den juridisk-lingvistiska versionen av den texten på att genomföras. Texten kommer att antas formellt inom en snar framtid.

Mer information

Direktiv om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i brottmål

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend