Anslut dig till vårt nätverk!

Gränser

#Radicalization: EESK efterlyser nytänkande för att förhindra radikalisering och begränsa tillgången till vapen i Europa

DELA MED SIG:

publicerade

on

radikal-islam

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har antagit ett yttrande där man uppmanar till utveckling av nya verktyg för att förhindra radikalisering, som en del av en bredare EU-strategi mot terrorism, och att tillgången till skjutvapen måste begränsas avsevärt. Åsikten om Europeiska agendan för säkerhet (Rapportör: Cristian Pîrvulescu), svarar på både kommissionens EU-handlingsplan mot olaglig handel med och användning av skjutvapen och sprängämnen, och ett förslag till direktiv om bekämpning av terrorism.

Kommittén understryker att det är möjligt att vara både säker och fri i Europa, och anser att det är farligt för alla demokratier att lagstifta mot förutsedda brott. Artikel 3 i i förslaget [om hot om att begå ett terrordåd] bör därför tas bort för att undvika förväxling mellan rättvisa och säkerhet. I sitt yttrande uppmanar kommittén också EU:s institutioner och medlemsländer att följa proportionalitetsprincipen och att återspegla handlingarnas allvar och avsikt när de kriminaliseras och bekämpas.

With regard to criminalising the act of travelling abroad for terrorism, the Committee finds the definition of ‘for terrorism’ in the proposal to be extremely unclear. While someone organising an attack or taking part in training can be more easily defined as a ‘terrorist’, this is not necessarily the case when someone carries out cyber-terrorism or takes part in an armed rebellion or civil war, such as in Syria or Libya. The use of vague terminology – together with the difficulty of establishing ‘terrorist intent’ – risks creating a conflict between security and human rights.

Cristian Pîrvulescu, föredragande för yttrandet om den europeiska säkerhetsagendan sade: "Grundläggande rättigheter och behovet av att upprätthålla en stabil, fungerande demokratisk miljö trots hotet om terrorism måste prioriteras. Dessutom är det civila samhällets roll avgörande för att hantera de förhållanden som främjar radikalisering och användning av våld. En djupare förståelse för de sociala, ekonomiska och psykologiska effekterna av terroristattacker på samhällen, individer och industrier bör prioriteras.”

Den senaste tidens händelser har visat att terrorism – särskilt religiöst motiverad terrorism – har blivit globaliserad. Europas utrikespolitik i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) måste bli bättre samordnad och kommittén vill se ett tydligare engagemang för stabilisering, utveckling och demokratisering i den regionen. Kommittén gläder sig över att kommissionen avser att förbättra den operativa verksamheten och utvidga omfattningen av handlingsplanen EU–Sydöstra Europa och att stärka samarbetet med MENA.

Kommittén anser också att en drastiskt begränsning av tillgången på skjutvapen och sprängämnen bör prioriteras. Det institutionella samarbetet mellan medlemsstaterna måste förbättras avsevärt, både vad gäller informationsutbyte och sammankoppling av befintliga databaser.

Annons

Kommittén vill se att kommissionen stöder ett närmare samarbete mellan Europol, INTERPOL, de viktigaste iTRACE-aktörerna och andra relevanta organ, såsom tullmyndigheter och myndigheter som utfärdar licenser för import och export av skjutvapen. Även om kommittén uppmuntrar sammanslagning av resurser, kan en ökning av antalet europeiska och nationella skyddsåtgärder ha en kumulativ effekt och skada de grundläggande rättigheterna. Om de grundläggande rättigheterna undergrävs, äventyrar EU en av sina vägledande principer.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend