Anslut dig till vårt nätverk!

EU: s budget

EU-budget 2022: Jobb, jobb, jobb för en stark återhämtning

DELA MED SIG:

publicerade

on

Idag (8 juni) presenterar Europeiska kommissionen sitt förslag till EU-budget 2022 för parlamentsledamöternas budgetkommitté och lanserar därmed formellt det årliga budgetförfarandet.

”Nästa årliga EU-budget måste vara en återhämtningsbudget i alla dess aspekter. Återhämtning anpassad för alla regioner, alla sektorer och alla generationer. Det innebär att prioritera de som drabbas mest av den ekonomiska krisen, såsom små och medelstora företag och unga generationer. Vi måste hålla Europa konkurrenskraftigt på den globala marknaden, med fokus på jobb och med starka investeringar i den digitala sektorn, grön ekonomi och säker infrastruktur. Av denna anledning kommer vi att sträva efter att förstärka kommissionens förslag med alla tillgängliga budgetmedel så att 2022 kan bli en vändpunkt i återhämtningen, säger Karlo Ressler MEP, Europaparlamentets föredragande och förhandlare om EU: s budget för 2022.

”EU: s budget 2022 har nödvändiga ekonomiska resurser för att främja tillväxt, konkurrenskraft och därmed få fler och bättre jobb i EU. EU: s budget 2022 är krävande och är avgörande för den europeiska återhämtningen. År 2022 måste alla fonder och program i den långsiktiga EU-budgeten 2021/2027 och de nationella återhämtningsplanerna genomföras samtidigt. Dessutom kommer medlemsstaterna att behöva använda de medel som fortfarande finns tillgängliga från den tidigare långsiktiga EU-budgeten 2014/2020 som fortfarande finns tillgängliga fram till 2023, ”förklarade parlamentsledamoten José Manuel Fernandes, talmannen för budgetgruppen.

Annons

EU: s budget

Sommar 2021 Ekonomisk prognos: Återupptagning av bränslen återupptas

publicerade

on

Den europeiska ekonomin förväntas återhämta sig snabbare än tidigare väntat, eftersom aktiviteten under årets första kvartal överträffade förväntningarna och den förbättrade hälsoläget föranledde en snabbare lindring av pandemikontrollrestriktioner under andra kvartalet. Relaterade dokument

Snabbare ekonomisk tillväxt när ekonomierna öppnas igen och sentimentindikatorerna lyser upp

Enligt den interimistiska ekonomiska prognosen sommaren 2021 kommer ekonomin i EU och euroområdet att växa med 4.8% i år och 4.5% 2022. Jämfört med den tidigare prognosen under våren är tillväxttakten för 2021 betydligt högre i EU (+0.6 procentenheter) och euroområdet (+0.5 procentenheter), medan det för 2022 är något högre i båda områdena (+0.1 sidor). Real BNP förväntas återgå till sin nivå före krisen under det sista kvartalet 2021 i både EU och euroområdet. För euroområdet är detta en fjärdedel tidigare än väntat i vårprognosen.

Annons

Tillväxten förväntas stärkas på grund av flera faktorer. För det första översteg aktiviteten under årets första kvartal förväntningarna. För det andra ledde en effektiv virusdämpningsstrategi och framsteg med vaccinationer till att antalet nya infektioner och sjukhusvistelser minskade, vilket i sin tur gjorde det möjligt för EU-länderna att återuppta sina ekonomier under nästa kvartal. Denna återupptagning gynnade särskilt företag inom tjänstesektorn. Uppmätta undersökningsresultat bland konsumenter och företag samt dataspårningsrörlighet tyder på att en stark återhämtning i privat konsumtion redan pågår. Dessutom finns det bevis för en återupplivning av turistaktiviteter inom EU, vilket ytterligare skulle ha nytta av ikraftträdandet av det nya EU Digital COVID-certifikatet från och med den 1 juli. Tillsammans förväntas dessa faktorer uppväga den negativa effekten av den tillfälliga bristen på insatsvaror och stigande kostnader som drabbar delar av tillverkningssektorn.

Privat konsumtion och investeringar förväntas vara de främsta drivkrafterna för tillväxt, med stöd av sysselsättning som förväntas gå i takt med den ekonomiska aktiviteten. En stark tillväxt i EU: s viktigaste handelspartner bör gynna EU: s export av varor, medan serviceexporten förväntas drabbas av kvarvarande begränsningar för internationell turism.

Recovery and Resilience Facility (RRF) förväntas ge ett betydande tillväxtbidrag. Den totala förmögenhet som genereras av RRF under prognoshorisonten förväntas uppgå till cirka 1.2% av EU: s reala BNP 2019. Den förväntade storleken på dess tillväxtimpuls är ungefär oförändrad jämfört med den tidigare prognosen, eftersom information från återhämtnings- och motståndsplanerna som officiellt lämnats in under de senaste månaderna i stort bekräftar den bedömning som gjordes under våren.

Inflationen något högre men dämpades 2022

Prognosen för inflationen i år och nästa år har också reviderats högre. Stigande priser på energi och råvaror, flaskhalsar i produktionen på grund av kapacitetsbegränsningar och bristen på vissa insatskomponenter och råvaror samt en stark efterfrågan både hemma och utomlands förväntas sätta upp press på konsumentpriserna i år. År 2022 bör dessa påtryckningar avta gradvis när produktionsbegränsningarna löses och utbud och efterfrågan sammanfaller.

Följaktligen beräknas inflationen i EU nu vara i genomsnitt 2.2% i år (+0.3 procentenheter jämfört med vårprognosen) och 1.6 procent år 2022 (+0.1 procentenheter). Inom euroområdet beräknas inflationen vara i genomsnitt 1.9% 2021 (+ 0.2 procentenheter) och 1.4 procent 2022 (+0.1 procentenheter). 

Väsentliga risker

Osäkerheten och riskerna kring tillväxtutsikterna är höga men förblir övergripande balanserade.

Riskerna med uppkomsten och spridningen av COVID-19-virusvarianter understryker vikten av att ytterligare öka takten i vaccinationskampanjer. Ekonomiska risker avser särskilt hushållens och företagens svar på förändringar i restriktioner.

Inflationen kan bli högre än prognostiserat om utbudsbegränsningarna är ihållande och prispressen överförs till konsumentpriserna starkare.

Medlemmar av kollegiet sa:

En ekonomi som fungerar för människor Verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis sa: ”Den europeiska ekonomin gör en stark comeback med alla rätta bitar faller på plats. Våra ekonomier har kunnat återupptas snabbare än väntat tack vare en effektiv inneslutningsstrategi och framsteg med vaccinationer. Handel har hållit sig bra och hushåll och företag har också visat sig vara mer anpassningsbara till livet under COVID-19 än väntat. Efter många månaders begränsningar ökar konsumenternas förtroende och turism, men hotet om en ny variant måste hanteras noggrant för att göra resan säker. Denna uppmuntrande prognos är också tack vare att rätt politiska val har gjorts vid rätt tidpunkt, och det påverkar det stora lyft som återhämtnings- och motståndskraften kommer att leverera till våra ekonomier under de kommande månaderna. Vi kommer att behöva hålla ett öga på den stigande inflationen, vilket inte minst beror på en starkare inhemsk och utländsk efterfrågan. Och som alltid måste vi vara uppmärksamma på skillnader: vissa medlemsstater kommer att se sin ekonomiska produktion återgå till sina nivåer före krisen redan under tredje kvartalet 2021 - en verklig framgång - men andra måste vänta längre. Stödjande politik måste fortsätta så länge det behövs och länder bör gradvis gå över till mer differentierade finanspolitiska tillvägagångssätt. Under tiden får det inte finnas något svikt i loppet för att vaccinera européer så att vi kan hålla varianter i avstånd. ”

Ekonomikommissionär Paolo Gentiloni sa: ”EU: s ekonomi kommer att se sin snabbaste tillväxt på decennier i år, som drivs av stark efterfrågan både hemma och globalt och en snabbare än väntat återupptagande av tjänstesektorerna sedan våren. Tack vare begränsningar under årets första månader som har drabbat den ekonomiska aktiviteten mindre än beräknat uppgraderar vi vår tillväxtprognos 2021 med 0.6 procentenheter. Det är den högsta upprevidering som vi har gjort på mer än tio år och är i linje med företagens förtroende som har nått rekordhöga de senaste månaderna. I takt med att återhämtnings- och motståndskraften tar fart har Europa en unik möjlighet att öppna ett nytt kapitel med starkare, rättvisare och mer hållbar tillväxt. För att hålla återhämtningen på rätt spår är det viktigt att behålla politiskt stöd så länge det behövs. Avgörande är att vi måste fördubbla våra vaccinationsinsatser och bygga på de imponerande framstegen som gjorts de senaste månaderna: spridningen av Delta-varianten är en stark påminnelse om att vi ännu inte har kommit ut ur skuggan av pandemin. ”

Bakgrund

Prognosen baseras på en uppsättning tekniska antaganden om valutakurser, räntor och råvarupriser med ett slutdatum den 26 juni. För all annan inkommande data, inklusive antaganden om regeringens politik, tar denna prognos hänsyn till information fram till och med 28 juni. Såvida inte nya policyer på ett trovärdigt sätt tillkännages och specificeras i tillräcklig detalj förutsätter prognoserna inga policyändringar.

Europeiska kommissionen publicerar två omfattande prognoser (vår och höst) och två mellanprognoser (vinter och sommar) varje år. Delprognoserna täcker årlig och kvartalsvis BNP och inflation för innevarande och påföljande år för alla medlemsstater, samt EU och euroområdet.

Europeiska kommissionens nästa ekonomiska prognos är höstens 2021 ekonomiska prognos som är planerad att publiceras i november 2021.

Mer

Fullständigt dokument: Sommar 2021 ekonomisk prognos

Följ vice ordförande Dombrovskis på Twitter: VDombrovskis

Följ kommissionär Gentiloni på Twitter: @PaoloGentiloni

Följ GD Ekonomi och finans på Twitter: ecfin

Sommar 2021 Ekonomisk prognos: Återuppta bränsleåtervinning engelska (50.824 kB - PDF) Ladda ner (50.824 kB - PDF)

Fortsätt läsa

EU

NextGenerationEU: 93 miljoner euro för återhämtnings- och motståndskraftsplan i linje med Luxemburg

publicerade

on

Europeiska kommissionen har idag (18 juni) antagit en positiv bedömning av Luxemburgs plan för återhämtning och motståndskraft. Detta är ett viktigt steg mot att EU betalar ut 93 miljoner euro i bidrag enligt återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten (RRF). Denna finansiering kommer att stödja genomförandet av de investerings- och reformåtgärder som beskrivs i Luxemburgs plan för återhämtning och motståndskraft. Det kommer att stödja Luxemburgs ansträngningar att komma starkare ut ur COVID-19-pandemin.

RRF - i hjärtat av NextGenerationEU - kommer att ge upp till 672.5 miljarder euro (i löpande priser) för att stödja investeringar och reformer i hela EU. Den luxemburgska planen är en del av ett aldrig tidigare skådat samordnat EU-svar på COVID-19-krisen, för att ta itu med gemensamma europeiska utmaningar genom att anta de gröna och digitala övergångarna, för att stärka ekonomisk och social motståndskraft och sammanhållningen på den inre marknaden.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa: ”I dag har Europeiska kommissionen beslutat att ge sitt gröna ljus till Luxemburgs återhämtnings- och motståndskraftsplan. Planen lägger stor vikt vid åtgärder som hjälper till att säkra den gröna övergången och visar Luxemburgs åtagande att skapa en mer hållbar framtid. Jag är stolt över att NextGenerationEU kommer att spela en viktig roll för att stödja dessa insatser. ”

Annons

Kommissionen utvärderade Luxemburgs plan utifrån kriterierna i RRF-förordningen. I kommissionens bedömning undersöktes särskilt om de investeringar och reformer som anges i Luxemburgs plan stöder de gröna och digitala övergångarna. bidra till att effektivt hantera utmaningar som identifierats under den europeiska terminen, och stärka dess tillväxtpotential, skapande av jobb och ekonomisk och social motståndskraft.

Säkerställa Luxemburgs gröna och digitala övergång  

Enligt kommissionens bedömning tilldelas Luxemburgs plan 61% av de totala utgifterna till åtgärder som stöder klimatmålen. Detta inkluderar åtgärder för att leverera förnybar energi till ett bostadsdistrikt i Neischmelz, ett stödprogram för utplacering av laddpunkter för elfordon och "Naturpakt" -systemet som uppmuntrar kommunerna att skydda den naturliga miljön och den biologiska mångfalden.

Kommissionen finner att Luxemburgs plan ägnar 32% av de totala utgifterna till åtgärder som stöder den digitala övergången. Detta inkluderar investeringar i digitalisering av offentliga tjänster och förfaranden. digitalisering av projekt för hälso- och sjukvård, till exempel en online-lösning för fjärrkontroll för sjukvård; och inrättandet av ett laboratorium för att testa ultrasäkra kommunikationsanslutningar baserade på kvantteknologi. Dessutom kommer investeringar i riktade utbildningsprogram att ge arbetssökande och arbetstagare i korttidsarbete digitala färdigheter.

Stärker Luxemburgs ekonomiska och sociala motståndskraft

Kommissionen anser att Luxemburgs plan förväntas bidra till att effektivt hantera alla eller en betydande delmängd av utmaningar som identifierats i relevanta landsspecifika rekommendationer (CSR). Specifikt bidrar det till att ta itu med CSR i arbetsmarknadspolitiken genom att ta itu med skillnader i kompetens och förbättra äldre arbetstagares anställbarhet. Det bidrar också till att öka hälso- och sjukvårdens motståndskraft, öka tillgängliga bostäder, de gröna och digitala övergångarna och tillämpa ramverket för penningtvätt.

Planen representerar ett omfattande och tillräckligt balanserat svar på Luxemburgs ekonomiska och sociala situation och bidrar därmed på lämpligt sätt till alla sex pelare i RRF-förordningen.

Stöd för flaggskeppsinvesteringar och reformprojekt

Luxemburgs plan föreslår projekt i fem europeiska flaggskeppsområden. Detta är specifika investeringsprojekt som behandlar frågor som är gemensamma för alla medlemsstater inom områden som skapar jobb och tillväxt och som behövs för de gröna och digitala övergångarna. Luxemburg har till exempel föreslagit åtgärder som syftar till att öka effektiviteten och effektiviteten i den offentliga förvaltningstjänsten genom förbättrad digitalisering.

En ekonomi som fungerar för människor Executive Vice President Valdis Dombrovskis sade: ”Grattis till Luxemburg för att ha utformat en återhämtningsplan vars fokus på de gröna och digitala övergångarna går långt utöver minimikraven. Detta kommer att ge ett betydande bidrag till Luxemburgs återhämtning från krisen och lovar en ljusare framtid för sina ungdomar genom att investera i digitala kompetensprogram, utbildning för arbetssökande och arbetslösa samt öka utbudet av prisvärda och hållbara bostäder. Dessa investeringar kommer att göra Luxemburgs ekonomi lämplig för nästa generation. Det är också bra att se Luxemburgs planer på att investera i förnybar energi och ytterligare digitalisera sina offentliga tjänster - båda områden med potential för solid ekonomisk tillväxt. ”

Bedömningen visar också att ingen av de åtgärder som ingår i planen väsentligen skadar miljön, i linje med kraven i RRF-förordningen.

De kontrollsystem som införts av Luxemburg anses vara adekvata för att skydda unionens ekonomiska intressen. Planen ger tillräcklig information om hur nationella myndigheter kommer att förhindra, upptäcka och korrigera fall av intressekonflikter, korruption och bedrägerier i samband med användningen av medel.

Ekonomikommissionär Paolo Gentiloni sa: ”Även om dess ekonomiska bidrag är relativt begränsat, är Luxemburgs återhämtnings- och motståndskraftsplan planerad att ge verkliga förbättringar inom ett antal områden. Särskilt positivt är det starka fokuset på att stödja Storhertigdömetens klimatövergång, med viktiga åtgärder för att uppmuntra upptagningen av elfordon och öka energieffektiviteten i byggnader. Medborgarna kommer också att dra nytta av strävan att öka digitala offentliga tjänster och erbjuda billigare bostäder. Slutligen välkomnar jag det faktum att planen innehåller viktiga steg för att ytterligare förstärka ramen för penningtvätt och dess tillämpning. "

Nästa steg

Kommissionen har idag antagit ett förslag till rådets genomförandebeslut om att bevilja 93 miljoner euro i bidrag till Luxemburg enligt RRF. Rådet har nu som regel fyra veckor på sig att anta kommissionens förslag.

Rådets godkännande av planen skulle möjliggöra utbetalning av 12 miljoner euro till Luxemburg i förfinansiering. Detta motsvarar 13% av det totala beloppet för Luxemburg.

Kommissionen kommer att godkänna ytterligare utbetalningar på grundval av att milstolparna och målen i rådets genomförandebeslut uppfylls på ett tillfredsställande sätt, vilket återspeglar framstegen i genomförandet av investeringarna och reformerna. 

Mer

Frågor och svar: Europeiska kommissionen stöder Luxemburgs plan för återhämtning och motståndskraft på 93 miljoner euro

Återställnings- och motståndskraft: Frågor och svar

Faktablad om Luxemburgs plan för återhämtning och motståndskraft

Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av bedömningen av återhämtnings- och motståndskraftsplanen för Luxemburg

Bilaga till förslaget till rådets genomförandebeslut om godkännande av bedömningen av återhämtnings- och motståndskraftsplanen för Luxemburg

Arbetsdokument som åtföljer förslaget till rådets genomförandebeslut

Återhämtnings- och motståndskraft

Förordning om återhämtning och motståndskraft

Fortsätt läsa

Danmark

NextGenerationEU: Europeiska kommissionen stöder Danmarks plan för återhämtning och motståndskraft på 1.5 miljarder euro

publicerade

on

Europeiska kommissionen har idag (17 juni) antagit en positiv bedömning av Danmarks återhämtnings- och motståndskraftsplan. Detta är ett viktigt steg som banar väg för EU att betala ut 1.5 miljarder euro i bidrag under återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten (RRF) under perioden 2021-2026. Denna finansiering kommer att stödja genomförandet av de avgörande investerings- och reformåtgärder som beskrivs i Danmarks återhämtnings- och motståndskraftsplan. Det kommer att spela en viktig roll för att göra det möjligt för Danmark att komma starkare ut ur COVID-19-pandemin. RRF - i hjärtat av NextGenerationEU - kommer att ge upp till 672.5 miljarder euro (i löpande priser) för att stödja investeringar och reformer i hela EU. Den danska planen är en del av ett aldrig tidigare skådat samordnat EU-svar på COVID-19-krisen, för att ta itu med gemensamma europeiska utmaningar genom att anta de gröna och digitala övergångarna, för att stärka den ekonomiska och sociala motståndskraften och sammanhållningen på den inre marknaden.

Kommissionen utvärderade Danmarks plan baserat på kriterierna i RRF-förordningen. I kommissionens analys undersöktes särskilt om de investeringar och reformer som anges i Danmarks plan stöder de gröna och digitala övergångarna. bidra till att effektivt hantera utmaningar som identifierats under den europeiska terminen, och stärka dess tillväxtpotential, skapande av jobb och ekonomisk och social motståndskraft. Säkerställa Danmarks gröna och digitala övergångar I kommissionens bedömning av Danmarks plan framgår att den avsätter 59% av de totala utgifterna till åtgärder som stöder klimatmålen. Dessa åtgärder inkluderar skattereformer, energieffektivitet, hållbara transporter och initiativ inom jordbrukssektorn. De syftar alla till att modernisera den danska ekonomin, skapa arbetstillfällen och minska utsläppen av växthusgaser samt stärka miljöskyddet och skydda den biologiska mångfalden.

En ekonomi som fungerar för människor Verkställande direktör Valdis Dombrovskis (avbildad) sa: ”Den danska återhämtningsplanen ger en fullständig färdplan för en uppgraderad återhämtning, med starkt fokus på den gröna övergången. Över hälften av den totala finansieringen ägnas åt gröna mål, såsom rena transporter och en grön skattereform som hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser. Vi välkomnar ambitionen att framtidssäkra ekonomin genom att stödja utbyggnaden av höghastighetsinternet till landsbygden, och digitalisera den offentliga förvaltningen, stora och små företag samt sjukvårdssektorn. Genomförandet av de reformer och investeringar som ingår i planen kommer att påskynda Danmarks övergång till nästa generations ekonomi. ”

Annons

Kommissionens bedömning av Danmarks plan visar att den avsätter 25% av de totala utgifterna för den digitala övergången. Åtgärder för att stödja Danmarks digitala övergång inkluderar utveckling av en ny nationell digital strategi, ökad användning av telemedicin, utbyggnad av bredband i mindre befolkade delar av landet och främjande av digitala affärsinvesteringar. Förstärkning av Danmarks ekonomiska och sociala motståndskraft Kommissionens bedömning anser att Danmarks plan innehåller en omfattande uppsättning av ömsesidigt förstärkande reformer och investeringar som bidrar till att effektivt ta itu med alla eller en betydande delmängd av de ekonomiska och sociala utmaningar som anges i de landsspecifika rekommendationer som riktats till Danmark rådet under den europeiska terminen 2019 och 2020. Det innehåller åtgärder för att främja privata investeringar, stödja tvilling (grön och digital) övergång och främja forskning och utveckling.

Planen representerar ett omfattande och tillräckligt balanserat svar på Danmarks ekonomiska och sociala situation och bidrar därmed på lämpligt sätt till alla sex pelare i RRF-förordningen. Stöd till flaggskeppsinvesteringar och reformprojekt Danmarks plan föreslår projekt i flera europeiska flaggskeppsområden. Detta är specifika investeringsprojekt som tar upp frågor som är gemensamma för alla medlemsstater inom områden som skapar jobb och tillväxt och som behövs för den dubbla övergången. Till exempel kommer Danmark att tillhandahålla 143 miljoner euro för att främja energieffektivitet för hushåll och industri samt genom energirenoveringar av offentliga byggnader. Bedömningen visar också att ingen av de åtgärder som ingår i planen väsentligen skadar miljön, i linje med kraven i RRF-förordningen. De kontrollsystem som Danmark har infört anses vara adekvata för att skydda unionens ekonomiska intressen.

Planen ger tillräcklig information om hur nationella myndigheter kommer att förhindra, upptäcka och korrigera fall av intressekonflikter, korruption och bedrägerier i samband med användning av medel. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa: ”Idag har Europeiska kommissionen beslutat att ge sitt gröna ljus till Danmarks 1.5 miljarder euro återhämtnings- och motståndskraftsplan. Danmark är redan en front-springer i gröna och digitala övergångar. Genom att fokusera på reformer och investeringar som ytterligare kommer att påskynda den gröna övergången är Danmark ett starkt exempel. Din plan visar att Danmark ser framåt med ambition och förtroende. ”

Ekonomikommissionär Paolo Gentiloni sa: ”Danmarks plan för återhämtning och motståndskraft kommer att ge europeiskt stöd för att främja sin ambitiösa gröna övergång, ett område där landet redan är en pionjär. Detta är rätt prioritering för Danmark. Med tanke på planens många åtgärder för att främja den digitala övergången är jag mycket säker på att NextGenerationEU kommer att ge verkliga fördelar för det danska folket under de kommande åren. ”

Nästa steg

Kommissionen har idag antagit ett förslag till rådets genomförandebeslut om att bevilja 1.5 miljarder euro i bidrag till Danmark enligt RRF. Rådet har nu som regel fyra veckor på sig att anta kommissionens förslag. Rådets godkännande av planen skulle möjliggöra utbetalning av 200 miljoner euro till Danmark i förfinansiering. Detta motsvarar 13% av det totala tilldelade beloppet för Danmark. Kommissionen kommer att godkänna ytterligare utbetalningar baserat på ett tillfredsställande uppfyllande av de milstolpar och mål som anges i rådets genomförandebeslut, vilket återspeglar framstegen i genomförandet av investeringarna och reformerna.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend