Anslut dig till vårt nätverk!

EU: s toppmöten

Gemensamt uttalande efter det 24:e toppmötet mellan EU och Ukraina

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Charles Michel, ordförande för Europeiska rådet, Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen, och Volodymyr Zelenskyy, Ukrainas president, träffades i Kiev idag (3 februari) för den 24th toppmötet mellan EU och Ukraina och gjorde följande uttalande.

 1. Vi samlades idag i samband med Rysslands pågående oprovocerade och omotiverade anfallskrig mot Ukraina. Vi fördömde det på det starkaste möjliga sätt och diskuterade hur vi skulle kunna stödja Ukraina ytterligare och hur vi kan öka det kollektiva trycket på Ryssland att avsluta sitt krig och dra tillbaka sina trupper. EU kommer att stödja Ukraina och det ukrainska folket mot Rysslands pågående anfallskrig så länge det tar. Vi betonade den historiska betydelsen av beslutet från Europeiska rådet av den 23 juni 2022 att erkänna det europeiska perspektivet för och ge Ukraina status som kandidatland. Vi upprepade att framtiden för Ukraina och dess medborgare ligger inom Europeiska unionen. Vi delar gemensamma värderingar om demokrati, rättsstatsprincipen, respekt för internationell rätt och mänskliga rättigheter, inklusive rättigheterna för personer som tillhör minoriteter, samt jämställdhet. EU upprepade sitt orubbliga stöd och engagemang för Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser.

associeringsavtalet och anslutningsprocessen

Associeringsavtal, inklusive ett djupt och heltäckande frihandelsområde, och anslutningsprocessen

 1. Vi upprepade vårt åtagande att ytterligare fördjupa vår relation, baserat på gemensamma värderingar och nära och privilegierade förbindelser. Associeringsavtalet mellan EU och Ukraina har varit och fortsätter att vara av avgörande betydelse för att underlätta och främja Ukrainas ytterligare integration med EU. EU erinrade om Europeiska rådets beslut att erkänna Ukrainas europeiska perspektiv och ge Ukraina status som kandidatland. EU upprepade sitt åtagande att stödja Ukrainas fortsatta europeiska integration. EU kommer att besluta om ytterligare steg när alla villkor som anges i kommissionens yttrande är uppfyllda. Ukraina underströk sin beslutsamhet att uppfylla de nödvändiga kraven för att inleda anslutningsförhandlingar så snart som möjligt.
 2. EU upprepade att kommissionen har uppmanats att rapportera om uppfyllandet av de villkor som anges i kommissionens yttrande om Ukrainas medlemskapsansökan som en del av dess ordinarie utvidgningspaket 2023. Utan att det påverkar denna omfattande regelbundna rapportering, noterar vi kommissionens avsikt att tillhandahålla en uppdatering under våren 2023 som också kommer att förmedlas till Ukraina genom lämpliga kanaler.
 3. EU erkände de betydande ansträngningar som Ukraina visat under de senaste månaderna för att uppfylla de mål som ligger till grund för dess kandidatstatus för EU-medlemskap, välkomnade Ukrainas reformansträngningar i så svåra tider och uppmuntrade landet att fortsätta på denna väg och att uppfylla de villkor som anges i kommissionens yttrande om sin medlemskapsansökan för att gå vidare mot ett framtida EU-medlemskap.
 4. Vi bekräftade på nytt att ett heltäckande och konsekvent genomförande av rättsliga reformer, i linje med Venedigkommissionens rekommendationer, inklusive reformen av författningsdomstolen och urvalsförfarandet för politiskt oberoende och kvalificerade konstitutionella domare, fortfarande är avgörande för att stärka Ukrainas motståndskraft och för framsteg med utvidgningsprocessen. Vi erkände rollen för EU:s civila rådgivande uppdrag. Vi välkomnade Ukrainas ökade anpassning till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och påminde om vårt gemensamma åtagande att främja principerna i associeringsavtalet, inklusive artikel 7. Vi välkomnade framstegen med att säkerställa en oberoende och effektiv verksamhet för anti-korruptionsinstitutionerna och med anpassningen av Ukrainas medielagstiftning till EU:s regelverk om audiovisuella medietjänster. EU och Ukraina upprepade sitt åtagande att fullt ut respektera rättigheterna för personer som tillhör minoriteter, såsom de är inskrivna i FN:s och Europarådets konventioner och tillhörande protokoll. I detta avseende kommer Ukraina att fortsätta att samråda och samarbeta med Venedigkommissionen och kommer att fortsätta den pågående materiella dialogen med företrädare för personer som tillhör minoriteter, inklusive om relaterad lagstiftning. EU är redo att bistå Ukraina ytterligare i dess reformansträngningar och deras genomförande.
 5. EU välkomnade Ukrainas avsikt att förbereda det nationella programmet för antagande av regelverket (NPAA) på grundval av den analytiska rapporten om Ukrainas beredskap i kapitlen om regelverket efter kommissionens yttrande om Ukrainas ansökan om medlemskap i Europeiska unionen. EU är redo att ge tekniskt stöd till Ukrainas regering i detta viktiga steg mot anpassning av ukrainsk lagstiftning till EU:s regelverk.
 6. Vi upprepade avsikten att fullt ut utnyttja potentialen i associeringsavtalet, inklusive det djupa och omfattande frihandelsområdet (AA/DCFTA), för att skapa förutsättningar för förbättrade ekonomiska och handelsförbindelser som leder till Ukrainas integration i EU:s inre marknad. Den reviderade prioriterade handlingsplanen för förbättrat genomförande av DCFTA för 2023–2024 utgör färdplanen som beskriver nästa steg för att underlätta Ukrainas tillgång till EU:s inre marknad. EU bekräftade sin vilja att tillhandahålla relevant stöd för de tillhörande reformerna. EU lyfte fram de handelsförbättrande effekterna av det tillfälliga upphävandet av alla tullar och handelsskyddsåtgärder på import från Ukraina till EU sedan juni 2022. EU kommer att överväga Ukrainas begäran att förlänga åtgärderna utöver den nuvarande giltigheten. Genom att notera de positiva effekterna av EU:s handelsliberaliseringsåtgärder åtog sig båda parter att se till att alla handelsskyddsåtgärder vidtas i full överensstämmelse med WTO och associeringsavtalet/DCFTA. Vi välkomnade Ukrainas reformer på området för tull- och handelslättnader och anslutningen till den gemensamma transiteringskonventionen. Ukraina välkomnade EU:s pågående beslutsamhet och ansträngningar att inkludera Ukraina i det europeiska roamingområdet så snart som möjligt. EU erkände de ansträngningar som Ukraina har gjort för att anpassa sin telekommunikationssektor till europeiska bestämmelser och uppmuntrade landet att fortsätta på denna väg. Vi enades om att intensifiera arbetet med EU:s preliminära bedömningsuppdrag och andra nödvändiga steg i syfte att inleda förhandlingar om avtalet om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (ACAA).
 7. EU upprepade sitt åtagande att ge fortsatt stöd inom pågående projekt och program. Vi välkomnade Ukrainas anslutning till EU:s CUSTOMS- och FISCALIS-program, dess associering till Horizon Europe, Euratom, Digital Europe och EU:s program för den inre marknaden samt dess deltagande i organet för europeiska tillsynsmyndigheter för elektronisk kommunikation.

Enade i att svara på Rysslands anfallskrig mot Ukraina

 1. Rysslands eskalerande anfallskrig mot Ukraina utgör ett uppenbart brott mot internationell rätt, inklusive principerna i FN-stadgan. EU bekräftade sitt orubbliga stöd för och solidaritet med Ukraina inför det pågående ryska anfallskriget. Vi fördömer Rysslands systematiska användning av missiler och drönare för att attackera civila och civila föremål och infrastruktur i hela Ukraina, i strid med internationell humanitär lag. Vi avvisar bestämt och fördömer otvetydigt Rysslands försök till illegal annektering av Ukrainas regioner Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia och Cherson. Liksom i fallet med Krim och Sevastopol kommer Europeiska unionen aldrig att erkänna som lagliga försök till olaglig annektering av någon del av ukrainskt territorium. Vi kräver att Ryssland omedelbart, fullständigt och villkorslöst drar tillbaka alla sina militära styrkor från hela Ukrainas territorium inom dess internationellt erkända gränser.
 2. EU lovordade det ukrainska folkets mod och beslutsamhet och dess ledning i deras kamp för att försvara Ukrainas suveränitet, territoriella integritet och frihet. I enlighet med FN-stadgan och internationell lag är Ukraina
  utövar sin inneboende rätt till självförsvar mot den ryska aggressionen. Den har rätt att befria och återta full kontroll över alla ockuperade områden inom sina internationellt erkända gränser.

Humanitärt stöd

 1. I samband med fortsatta ryska attacker mot civil och kritisk infrastruktur, som hotar tillhandahållandet av grundläggande tjänster, är EU fullt engagerat i att fortsätta tillhandahålla och samordna hela spektrumet av humanitärt bistånd och bistånd till det ukrainska samhället, i nära samarbete med internationell humanitär hjälp. skådespelare.

Ansvarighet

 1. Vi betonade att krigsförbrytelser och de andra allvarligaste brotten som begicks under Rysslands anfallskrig mot Ukraina som det finns allt fler bevis på, är ett grovt brott mot internationell rätt. Vi underströk vårt stöd för utredningarna från Internationella brottmålsdomstolens åklagare. Ryssland, och alla förövare och medbrottslingar, kommer att ställas till svars. Vi enades om att fortsätta arbeta tillsammans för att säkerställa full ansvarsskyldighet, inklusive genom att inrätta en lämplig mekanism för brottet aggression, vars lagföring är av intresse för det internationella samfundet som helhet. Ukraina betonade sin preferens för att inrätta en särskild domstol. Vi stöder utvecklingen av ett internationellt centrum för lagföring av aggressionsbrottet i Ukraina (ICPA) i Haag med målet att samordna utredningen av brottet aggression mot Ukraina, bevara och lagra bevis för framtida rättegångar. Detta centrum skulle vara kopplat till den befintliga gemensamma utredningsgruppen som stöds av Eurojust.

Restriktiva åtgärder

Annons
 1. Vi diskuterade hur vi kan stödja Ukraina ytterligare och hur vi kan öka det kollektiva trycket på Ryssland att avsluta sitt anfallskrig och att dra tillbaka sina trupper från Ukraina.
 2. EU har ytterligare förstärkt och utökat sina restriktiva åtgärder mot Ryssland, bland annat genom EU:s nionde paket med restriktiva åtgärder och det internationella oljepristaket och oljeprodukters pristak. EU är redo att fortsätta att förstärka de restriktiva åtgärderna i nära samordning och samarbete med globala partner, samtidigt som man säkerställer att de genomförs effektivt, förhindrar kringgående och underlättar det. I detta sammanhang upprepar EU sin uppmaning till alla länder att anpassa sig till EU:s sanktioner.
 3. Vi fördömde starkt det militära stödet till Rysslands anfallskrig från de iranska myndigheterna, som måste upphöra. I detta sammanhang välkomnade Ukraina EU:s restriktiva åtgärder som antogs den 12 december 2022. Vi uppmanade de vitryska myndigheterna att sluta möjliggöra det ryska anfallskriget genom att tillåta ryska väpnade styrkor att använda vitryska territorium och genom att ge stöd och utbildning till den ryska militären. Den vitryska regimen måste till fullo följa sina skyldigheter enligt internationell rätt. EU kommer att fortsätta att reagera på alla åtgärder som stöder Rysslands olagliga och oberättigade anfallskrig och förblir redo att agera snabbt med ytterligare restriktiva åtgärder mot Vitryssland.

Bara fred

 1. EU upprepade sin beredskap att stödja Ukrainas initiativ för en rättvis fred baserad på respekt för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Till dags dato har Ryssland inte visat någon genuin villighet när det gäller en rättvis och hållbar fred. Vi uttryckte vårt stöd för president Zelenskyys fredsformel och vårt åtagande att aktivt arbeta med Ukraina om fredsplanen med tio punkter. I detta avseende stöder vi idén om ett Peace Formula Summit som syftar till att lansera dess genomförande. Vi kommer att arbeta tillsammans för att säkerställa största möjliga internationellt deltagande.

Militärt stöd

 1. Ukraina välkomnade EU:s åtagande att fortsätta att ge politiskt och militärt stöd så länge det tar. Detta inkluderar militärt bistånd på mer än 3.6 miljarder euro under den europeiska fredsfaciliteten, och lanseringen av EU:s militära biståndsuppdrag för att utbilda första 30 000 soldater 2023. Tillsammans med det militära stödet från EU:s medlemsstater, EU:s övergripande militär stödet till Ukraina uppskattas till närmare 12 miljarder euro.

Motverka cyber- och hybridhot

 1. EU bekräftade på nytt sin solidaritet med Ukraina när det gäller att motverka hybridhot och cyberattacker och sitt åtagande att fortsätta stödet i detta avseende. Vi lyfte fram vårt utökade samarbete inom cybersäkerhet och vårt engagemang för att uppnå ytterligare konkreta resultat. Vi erkände vikten av att stärka samarbetet för att ta itu med rysk statskontrollerad informationsmanipulation och inblandning, inklusive desinformation, samt att bygga motståndskraft i Ukrainas digitala transformation.

Finansiellt stöd

 1. EU kommer att stå med Ukraina så länge det tar. Ukraina välkomnade EU:s utlovade hjälp som svar på Rysslands anfallskrig. Det totala biståndet till Ukraina som utlovats både på EU- och medlemsstatsnivå uppgår hittills till nästan 50 miljarder euro, vilket inkluderar ekonomiskt, humanitärt, nöd-, budget- och militärt stöd. Detta inkluderar också åtagandet att tillhandahålla upp till 18 miljarder EUR MFA+-paket för kortsiktig finansiell hjälp från EU som finansierar Ukrainas omedelbara behov och rehabilitering av kritisk infrastruktur för 2023. Ytterligare 10 miljarder EUR gavs till stöd till flyktingar. Ukraina välkomnade den första utbetalningen på 3 miljarder euro som bidrog till att minska det akuta likviditetsbehovet i början av året.
 2. Cirka 8 miljoner ukrainare har fått skydd från det ryska anfallskriget i EU. Fördrivna personer från Ukraina som söker skydd i EU kommer att fortsätta att skyddas enligt det tillfälliga skyddsdirektivet till åtminstone mars 2024.

Rekonstruktion – Avlastning – Energi – Uppkoppling

 1. Rysslands pågående kampanj för systematiska missil- och drönarangrepp mot civila i Ukraina, civila mål, energi- och telekommunikationsinfrastruktur och andra verktyg, tillfogar det ukrainska folket ännu mer lidande och är ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt.
 2. I detta sammanhang välkomnade vi den samordningsmekanism som man enades om vid Pariskonferensen om Ukrainas motståndskraft och återuppbyggnad den 13 december 2022 och unionens civilskyddsmekanisms roll i dess genomförande och underströk vikten av ett nära samarbete med G7 och alla internationella partner.
 3. Vi fördömde Rysslands agerande vid Ukrainas kärnkraftverk i Zaporizhzhia och uppmanar Ryssland att omedelbart upphöra med handlingar som äventyrar säkerheten och säkerheten för civila kärnkraftsanläggningar. Vi underströk vårt fulla stöd för Internationella atomenergiorganets arbete för att hjälpa Ukraina att garantera kärnsäkerhet och säkerhet. EU kommer att förbli enat inför Rysslands beväpning av energi.
 4. EU och dess medlemsstater har lämnat in naturabistånd till ett värde av 527 miljoner euro, inklusive på energiområdet, genom unionens civilskyddsmekanism, och 485 miljoner euro i humanitärt bistånd 2022. Vi diskuterade det fortsatta tillhandahållandet av humanitärt och civilskyddsbistånd till Ukraina, inklusive natura, och bistånd vid återställandet av Ukrainas kritiska infrastruktur för att hjälpa Ukraina att ta sig igenom vintern och bevara försörjning och grundläggande tjänster, inklusive rehabilitering av bostäder för internflyktingar, skolor för ukrainska barn och mycket brådskande energiutrustning såsom autotransformatorer, energigeneratorer och LED-glödlampor.
 5. EU erinrade om sitt åtagande att tillsammans med partner ge stöd till Ukrainas snabba återhämtning och återuppbyggnad, inklusive återuppbyggnad av den sociala infrastrukturen och minröjningshjälp, samt att ge stöd till hälsovård och psykologisk rehabilitering och återanpassning till ett aktivt socialt liv. I detta sammanhang tillkännagav EU ett nytt paket på upp till 25 miljoner euro för att stödja humanitära minåtgärder. EU bekräftade sin avsikt att spela en ledande roll, särskilt genom den allomfattande donatorsamordningsplattform som överenskommits mellan Ukraina, G7, internationella finansinstitut och andra nyckelpartner, som också bygger på resultaten från de internationella konferenserna i Lugano och Berlin om återuppbyggnaden av Ukraina. EU och Ukraina underströk att hjälp, återuppbyggnad, reformer och Ukrainas europeiska väg ömsesidigt förstärker, vilket underbygger Ukrainas ansträngningar för modernisering och anpassning till EU:s standarder. Vi erkände den avgörande roll som civilsamhället, lokala förvaltningar och privata aktörer kommer att spela i Ukrainas återuppbyggnad.
 6. Vi välkomnade undertecknandet av samförståndsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om ett strategiskt partnerskap om förnybara gaser under toppmötet, vilket kommer att stärka vår energisäkerhet, stödja vår kamp mot klimatförändringar och ha en positiv inverkan på ekonomisk återhämtning och ytterligare integration av våra energimarknader.
 7. Vi underströk vikten av att ytterligare implementera solidaritetsbanorna mellan EU och Ukraina. De täcker handel inom alla sektorer och förbinder Ukraina med EU och resten av världen, och har blivit en livlina för Ukrainas ekonomi. Mellan maj och december 2022 har de tillåtit export av cirka 45 miljoner ton ukrainska varor och lika viktigt import till Ukraina av cirka 23 miljoner ton varor som det behöver, vilket genererar uppskattningsvis 20 miljarder EUR i intäkter för ukrainska bönder och företag . Vi enades om att prioritera ansträngningar för att ytterligare stärka förbindelserna mellan EU och Ukraina, särskilt genom att förbättra infrastrukturförbindelser, inklusive genom utveckling av driftskompatibel järnvägsinfrastruktur, förlängning av vägtransportavtalet mellan EU och Ukraina och genom att mobilisera ekonomiskt stöd från EU till utvecklingen av solidaritetsstråken som tillkännagavs i EU-Ukrainas gemensamma förklaring av den 11 november 2022.

 Frysta tillgångar

 1. EU kommer också att intensifiera sitt arbete för användningen av Rysslands frysta tillgångar för att stödja Ukrainas återuppbyggnad och för skadeståndsändamål, i enlighet med EU:s och internationell lag.

Diplomatiskt stöd

 1. EU kommer att ytterligare intensifiera sina pågående diplomatiska ansträngningar till stöd för Ukraina i alla relevanta internationella forum, och uppmanar till ståndaktig solidaritet med Ukraina mot Rysslands anfallskrig. 

Att arbeta tillsammans för att förbättra den globala livsmedelssäkerheten

 1. Vi påminde om att Ryssland, genom att beväpna mat i sitt anfallskrig mot Ukraina, har utlöst världsomspännande störningar av jordbruksproduktion, försörjningskedjor och handel som har drivit priserna på mat och gödningsmedel till aldrig tidigare skådade nivåer. Vi underströk vikten av och behovet av ytterligare förstärkning av Solidarity Lanes, som har fört över 23 miljoner ton ukrainsk spannmål, oljeväxter och andra produkter till världsmarknaderna mellan maj och december 2022. Tillsammans med FN:s Black Sea Grain Initiative och Grain från programmet Ukraina är Solidaritetsbanor avgörande för vårt gemensamma mål att säkerställa fortsatt tillgänglighet och överkomliga priser på mat och gödningsmedel. Vi står i full solidaritet med partners över hela världen genom att öka den diplomatiska räckvidden och stödet för global livsmedelssäkerhet.

östliga partnerskapet

 1. Parallellt med Ukrainas ansträngningar för europeiska integration erkände EU och Ukraina vikten av att ytterligare stärka det skräddarsydda regionala samarbetet, inklusive det östliga partnerskapet, som med sitt differentierade tillvägagångssätt bidrar till motståndskraften i vårt östra grannskap, vilket också underlättar samarbetet i säkerhetsfrågor, inklusive energisäkerhet och hybridhot.

Europeiska politiska gemenskapen

 1. EU och Ukraina välkomnade det framgångsrika första mötet för Europeiska politiska gemenskapen som ägde rum den 6 oktober 2022 i Prag. Mötet gav en plattform för politisk samordning och möjlighet till fördjupade utbyten i angelägna frågor som rör hela kontinenten. Vi ser fram emot nästa möte som kommer att hållas i Chisinau under första halvåret 2023.

Besök mötet sida

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend