Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

Coronavirus: En gemensam väg till Europas säkra återöppning

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Inför mötet med europeiska ledare den 25 mars uppmanar kommissionen medlemsstaterna att förbereda sig för en samordnad strategi för en gradvis upphävande av COVID-19-begränsningar när den epidemiologiska situationen tillåter. I ett meddelande som antogs idag (17 mars) visar det vägen framåt för en balanserad politik och ett gemensamt EU-tillvägagångssätt och pekar på vad vi behöver göra för att främja den tid då vi kan återhämta oss vårt europeiska sätt att leva och göra det på ett säkert och hållbart sätt med kontroll över viruset.

Även om den epidemiologiska situationen kräver fortsatt kontroll tills en tillräcklig vaccinationstäckning uppnås, måste villkoren skapas över den inre marknaden för att möjliggöra en säker och långvarig återupptagning, så att medborgarna kan njuta av sina rättigheter och ekonomisk och social aktivitet kan återupptas. Detta inkluderar utplacering av ett digitalt grönt certifikat som täcker vaccination, testning och återhämtning; användningen av en gemensam ram för insatsåtgärder, vägledning om ytterligare teststrategier, såsom avloppsvattenövervakning för att spåra varianter; investering i diagnostik och behandlingar.

Meddelandet lyfter också fram åtgärder för att bygga upp global motståndskraft genom COVAX och en EU-delningsmekanism för vaccin.

Annons

Att främja vår europeiska livsstil Vice president Margaritis Schinas sa: ”Den gemensamma vägen framåt kräver en säker och hållbar strategi till förmån för alla européer. När vi upphäver begränsningarna måste vi dra lärdom av 2020 och undvika skadliga och dyra cykler för öppning och stängning. Dagens meddelande innehåller ett balanserat paket med befintliga och nya åtgärder. Vi ser fram emot medlemsländernas godkännande vid det kommande Europeiska rådet. Varje dag kommer vi närmare våra vaccinationsmål och återhämtningen av vårt europeiska livsstil. ”

Kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides sa: ”I dag föreslår vi en gemensam EU-strategi som leder oss på väg mot vårt mål att återuppta EU på ett säkert, hållbart och förutsägbart sätt. Situationen med viruset i Europa är fortfarande mycket utmanande och förtroendet för beslut som fattas är avgörande. Det är bara genom ett gemensamt tillvägagångssätt som vi säkert kan återvända till full fri rörlighet i EU, baserat på transparenta åtgärder och fullt ömsesidigt förtroende. ”

Viktiga steg och verktyg som anges av kommissionen: Digitala gröna certifikat

Annons

Idag har kommissionen antagit ett lagstiftningsförslag om en gemensam ram för ett digitalt grönt certifikat som täcker vaccination, testning och återhämtning. Detta är en EU-strategi för att utfärda, verifiera och acceptera certifikat för att underlätta fri rörlighet inom EU, baserat på en strikt respekt för icke-diskriminering och EU-medborgarnas grundläggande rättigheter. En teknisk ram kommer att definieras på EU-nivå, som ska införas i mitten av juni, för att säkerställa säkerhet, driftskompatibilitet samt full överensstämmelse med skyddet av personuppgifter.

Det gör det också möjligt att utvidga till kompatibla certifikat utfärdade i tredjeländer.

En europeisk ram för COVID-19-insatsåtgärder

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar fastställer en ram för att hjälpa medlemsstaterna att fatta beslut om genomförande av restriktioner. Tillvägagångssättet kommer att definiera nivåer som återspeglar den epidemiologiska situationen i varje medlemsstat. Det gör det möjligt för simuleringar att illustrera hur mycket spelrum varje medlemsstat har för att minska insatsåtgärderna utan att riskera en vändning av virusets spridning. Ett interaktivt digitalt verktyg som utvecklats av ECDC kommer att vara i drift i april för användning av medlemsstaterna.

Vägledning för att stödja ytterligare test- och spårningsstrategier

Självtester för COVID-19 (både självtorkande och självtestande kit) börjar nu komma in på marknaden. ECDC kommer idag att publicera en teknisk vägledning om COVID-19-självtester, inklusive information om deras tillgänglighet, deras kliniska prestanda jämfört med RT-PCR-test av "guldstandard", deras konsekvenser för rapportering och epidemiologisk övervakning, och inställningarna för deras lämpliga använda sig av. Kommissionen antar idag en rekommendation där medlemsstaterna uppmanas att införa avloppsvattenövervakning för att spåra COVID-19 och dess varianter, dela uppgifterna med behöriga hälsovårdsmyndigheter för att tidigt upptäcka förekomsten av viruset och identifiera kluster.

Det främjar användningen av vanliga metoder för provtagning, testning och dataanalys, som stöds av en europeisk utbytesplattform, och förutser respektive ekonomiskt stöd. Datautbyte mellan medlemsstaternas kontaktspårningsmyndigheter kan vara särskilt viktigt när resenärer passerar gränser i närheten av varandra, till exempel i flygplan eller tåg.

Formulär för digital passagerarsökning kan användas av medlemsstaterna för att samla in data från gränsöverskridande resenärer som kommer in på deras territorium. För att medlemsstaterna ska kunna utbyta relevanta uppgifter via den utbytesplattform som utvecklats av kommissionen och EASA offentliggjorde kommissionen idag utkast till åtgärder som fastställer de nödvändiga rättsliga villkoren för behandling av sådana personuppgifter, som ska antas före sommarsäsongen.

Investering i behandlingar

En gemensam EU-strategi för terapi planeras i mitten av april för att påskynda forskning och tillverkning för att säkerställa snabb tillgång till värdefulla behandlingar.

Mer flexibla lagstiftningsåtgärder för terapi, till exempel underlättande av märkning, kommer att användas för att möjliggöra snabb leverans i stor skala under pandemin.

Hjälper turist- och kultursektorerna att förbereda sig för en säker återöppning

Inom turist- och gästfrihetssektorn har kommissionen uppmanat standardiseringsorganisationen, CEN, att i samarbete med industrin och medlemsstaterna utveckla en frivillig sanitetsförsegling som ska användas av anläggningar. Denna leverans kommer att finnas tillgänglig på sommaren. Kommissionen kommer att främja EU: s kulturarv och kulturella vägar samt kulturevenemang och festivaler genom en EU-kampanj för sociala medier om hållbar kulturturism.

Nya initiativ kommer att säkerhetskopieras när förhållandena tillåter genom Erasmus + och dess upptäcka EU-åtgärder för att främja ungdomars upptäckt av Europas kulturarv på järnväg, under och efter Europeiska järnvägsåret.

EU: s mekanism för vaccindelning

En hållbar väg ut ur COVID-19-pandemin i EU beror på framsteg på global nivå.

Inget land eller region i världen kommer att vara säker från COVID-19 såvida det inte finns globalt. EU och dess medlemsstater är ledande investeringar i den globala COVAX-anläggningen och inrättar en samordnad europeisk strategi för vaccindelning genom att inrätta en EU-mekanism för vaccindelning för att hjälpa partnerländer att övervinna pandemin. Den europeiska metoden för vaccindelning kommer att hjälpa grannländer och partnerländer att övervinna pandemin och kommer på toppen av EU: s investeringar på 2.2 miljarder euro från Team Europe (kommissionen, medlemsstaterna och EIB) i COVAX.

Nästa steg

De kommande månaderna av COVID-19-pandemin kommer att kräva avgörande åtgärder för att säkerställa en hållbar och säker återupptagning av våra samhällen och ekonomier. Det krävs samordnade åtgärder på alla nivåer för att säkerställa att nästa steg är så effektiva som möjligt för att driva ner coronavirus, stödja medborgare och företag och låta våra samhällen återvända till en mer normal situation. EU upprättade en europeisk beredskapsplan för bioförsvar 'HERA Incubator' mot COVID-19-varianter för att samla forskare, bioteknikföretag, tillverkare, tillsynsmyndigheter och myndigheter för att övervaka varianter, utbyta data och samarbeta om anpassning av vacciner.

På längre sikt måste EU också införa en starkare ram för motståndskraft och beredskap för eventuella framtida pandemier. Detta är redan målet med förslagen till en europeisk hälsounion. Europaparlamentet och rådet bör snabba diskussioner, nå en överenskommelse om förslaget till ett digitalt grönt certifikat och komma överens om en strategi för en säker öppning baserad på en gedigen vetenskaplig ram. Europeiska kommissionen kommer att fortsätta stödja ökningen av vaccinproduktionen och sträva efter tekniska lösningar för att öka interoperabiliteten hos nationella system för att utbyta data.

Medlemsstaterna bör påskynda vaccinationsprogrammen, se till att tillfälliga begränsningar är proportionerliga och icke-diskriminerande, utse kontaktpunkter för att samarbeta om övervakning av avloppsvatten och rapportera om de ansträngningar som gjorts, och starta det tekniska genomförandet av Digital Green-certifikaten med tanke på det snabba antagandet förslaget. I juni 2021 kommer Europeiska kommissionen på begäran av Europeiska rådet att publicera en artikel om lärdomarna från pandemin och vägen mot en mer motståndskraftig framtid.

coronavirus

Kommissionen godkänner 1.8 miljoner euro för lettiskt stöd för boskapsodlare som drabbats av coronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett lettiskt system på 1.8 miljoner euro för att stödja bönder som är verksamma inom boskapsuppfödningssektorn som drabbats av coronavirusutbrottet. Systemet godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Enligt systemet kommer stödet att ske i form av direkta bidrag. Åtgärden syftar till att mildra den likviditetsbrist som stödmottagarna står inför och att ta itu med en del av de förluster som de drabbades av på grund av coronavirusutbrottet och de restriktiva åtgärder som den lettiska regeringen var tvungen att vidta för att begränsa spridningen av viruset. Kommissionen fann att systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen.

I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 225,000 31 euro per stödmottagare. och (ii) beviljas senast den 2021 december 107. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 3 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen systemet enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som kommissionen vidtar för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.64541 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Annons

Fortsätt läsa

coronavirus

Kommissionen godkänner 500,000 XNUMX euro i portugisiskt system för att ytterligare stödja persontransportsektorn på Azorerna i samband med coronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett portugisiskt system på 500,000 XNUMX euro för att ytterligare stödja persontransportsektorn i Azorerna i samband med coronavirusutbrottet. Åtgärden godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Det följer ett annat portugisiskt system för att stödja persontransportsektorn på Azorerna som kommissionen godkände 4 juni 2021 (SA.63010). Enligt den nya ordningen kommer stödet att ske i form av direkta bidrag. Åtgärden kommer att vara öppen för kollektiva persontransportföretag i alla storlekar som är aktiva på Azorerna. Syftet med åtgärden är att mildra de plötsliga likviditetsbrister som dessa företag står inför och att hantera förluster som uppstår under 2021 på grund av coronavirusutbrottet och de restriktiva åtgärder som regeringen var tvungen att vidta för att begränsa spridningen av viruset.

Kommissionen fann att det portugisiska systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 1.8 miljoner euro per företag. och (ii) beviljas senast den 31 december 2021. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som vidtas av kommissionen för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.64599 i EU statligt stöd registrera sig på kommissionens tävlingens webbplats när någon sekretessfrågor har lösts.

Annons

Fortsätt läsa

coronavirus

Kommissionen godkänner franskt biståndsprogram på 3 miljarder euro för att genom lån och aktieinvesteringar stödja företag som drabbats av coronaviruspandemin

publicerade

on

Europeiska kommissionen har, enligt EU: s regler för statligt stöd, godkänt Frankrikes planer på att inrätta en fond på 3 miljarder euro som ska investera genom skuldinstrument och eget kapital och hybridinstrument i företag som drabbats av pandemin. Åtgärden godkändes enligt den tillfälliga ramen för statligt stöd. Systemet kommer att genomföras genom en fond med titeln 'Övergångsfond för företag som påverkas av COVID-19-pandemin', med en budget på 3 miljarder euro.

Enligt detta system kommer stödet att ha formen av (i) förlagslån eller deltagande lån; och (ii) rekapitaliseringsåtgärder, särskilt hybridkapitalinstrument och icke-röstande preferensaktier. Åtgärden är öppen för företag etablerade i Frankrike och finns i alla sektorer (utom finanssektorn), som var livskraftiga före coronaviruspandemin och som har visat att deras ekonomiska modell är långsiktigt livskraftig. Mellan 50 och 100 företag förväntas dra nytta av detta system. Kommissionen ansåg att åtgärderna uppfyllde villkoren i den tillfälliga ramen.

Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden var nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i Frankrikes ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga tillsynen. På grundval av detta godkände kommissionen dessa system enligt EU: s regler för statligt stöd.

Annons

Verkställande direktör Margrethe Vestager (avbildad), konkurrenspolitik, sade: ”Detta rekapitaliseringssystem på 3 miljarder euro gör det möjligt för Frankrike att stödja företag som drabbats av coronaviruspandemin genom att underlätta tillgången till finansiering i dessa svåra tider. Vi fortsätter att arbeta nära med medlemsstaterna för att hitta praktiska lösningar för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin medan vi respekterar EU: s regelverk. ”

Annons
Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend