Anslut dig till vårt nätverk!

Konkurrensen

Konkurrens: Europeiska kommissionen publicerar en rapport om konkurrenspolitiken 2020

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har publicerat en rapport om konkurrenspolitiken för 2020, där de viktigaste politiska och lagstiftningsinitiativen som genomfördes förra året presenterades, samt ett urval av beslut som antagits. År 2020 bidrog EU: s konkurrenspolitik avsevärt till kommissionens ansträngningar att reagera på koronavirusutbrottet, både när det gäller hälsovården och dess inverkan på medborgarnas försörjning. Statligt stöd Tillfälligt ramverk, som antogs i början av krisen, har gjort det möjligt för medlemsstaterna att använda den fulla flexibilitet som föreskrivs i reglerna för statligt stöd för att stödja ekonomin i samband med koronaviruspandemin. Inom området antitrust publicerade kommissionen en Kommunikation ge vägledning till företag som samarbetar i projekt som syftar till att hantera leveransbrist på viktiga koronavirusrelevanta produkter och tjänster, såsom läkemedel och medicinsk utrustning.

Trots utmaningarna med de förändrade arbetsförhållandena tog kommissionen 2020 flera beslut på detta område, däribland tre kartellbeslut och fem antitrustbeslut. Det har också lanserat en antitrustutredning inom sektorn Internet of Things (IoT) för konsumentrelaterade produkter och tjänster i EU. Inom området för koncentrationskontroll antog kommissionen över 350 koncentrationsbeslut och ingrep i 18 ärenden (inklusive 13 koncentrationer som godkändes med förbehåll för åtaganden i första fasen och 3 godkänd med rättsmedel efter en andra fas). Kommissionen antog också ett förslag till Digitala marknadslagen för att ta itu med de negativa konsekvenserna som följer av vissa beteenden från plattformar som fungerar som digitala "gatekeepers" till den inre marknaden, och publicerade en Vitt papper, att utveckla verktyg och politik för att bättre hantera de snedvridande effekterna av utländska subventioner på den inre marknaden. Rapporten i sin helhet (tillgänglig på EN, FR och DE och andra språk) och medföljande arbetsdokument (tillgänglig i EN) finns här.

Annons

Konkurrensen

Konkurrens: Kommissionen offentliggör resultaten av utvärderingen av meddelandet om marknadsdefinition

publicerade

on

Europeiska kommissionen har publicerat en Arbetsdokument som sammanfattar resultaten av utvärderingen av meddelandet om marknadsdefinition som används i EU: s konkurrenslagstiftning.

Syftet med utvärderingen var att bidra till kommissionens bedömning av hur marknadsdefinitionsmeddelandet fungerar, för att besluta om meddelandet ska upphävas, lämna det oförändrat eller revidera det.

Executive Vice President Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sade: ”Vi måste analysera marknaden och gränserna för den marknad där företag konkurrerar. Meddelandet om marknadsdefinition är mycket användbart i det sammanhanget. Utvärderingen har bekräftat att den ger tydlighet och öppenhet för intressenter om hur vi närmar oss marknadsdefinitionen. De grundläggande principerna i meddelandet om marknadsdefinition, baserad på EU-domstolarnas rättspraxis, förblir sunda idag. Samtidigt visar utvärderingen att tillkännagivandet inte helt täcker den senaste utvecklingen inom marknadsdefinitionspraxis, inklusive de som är relaterade till digitaliseringen av ekonomin. Vi kommer nu att analysera om och hur meddelandet ska revideras för att ta itu med de frågor vi har identifierat. ”

Annons

Kommissionen inledde utvärderingen av meddelandet om marknadsdefinition i mars 2020. Under utvärderingen samlade kommissionen in bevis för att förstå hur meddelandet har presterat sedan det antogs 1997. De insamlade bevisen inkluderar bland annat bidrag från intressenter som samlats in i offentligt samråd som ägde rum mellan Juni och oktober 2020. Dessutom kommer kommissionen samråd med EU: s nationella konkurrensmyndigheter och proaktivt samarbeta med experter och representanter från intressentgrupper. Slutligen begärde kommissionen en extern utvärdering stödstudie, som granskade relevant praxis i andra jurisdiktioner, liksom juridisk och ekonomisk litteratur, i förhållande till fyra specifika aspekter av marknadsdefinition: (i) digitalisering, (ii) innovation, (iii) geografisk marknadsdefinition och (iv) kvantitativa tekniker.

Resultaten av utvärderingen

Utvärderingen har visat att meddelandet om marknadsdefinition förblir mycket relevant eftersom det ger företag och andra intressenter tydlighet och öppenhet om kommissionens strategi för marknadsdefinition - ett viktigt första steg i kommissionens bedömning i många antitrust- och koncentrationsärenden.

Annons

Resultaten av utvärderingen indikerar att meddelandet om marknadsdefinition är effektivt när det gäller att tillhandahålla korrekt, heltäckande och tydlig vägledning om viktiga frågor om marknadsdefinition och om kommissionens inställning till den.

Samtidigt föreslår utvärderingen också att tillkännagivandet inte helt återspeglar utvecklingen av bästa praxis inom marknadsdefinitionen som har ägt rum sedan 1997, inklusive den senaste utvecklingen inom EU: s rättspraxis. Till exempel har kommissionen förfinat sin strategi för marknadsdefinition i linje med rådande marknadsförhållanden, som idag blir alltmer digitala och sammankopplade, och den sofistikerade tillgängliga verktygen, såsom förbättrad behandling av ett stort antal dokument eller förfinade kvantitativa tekniker. Sedan meddelandet antogs har kommissionen dessutom samlat in mer erfarenhet av att analysera marknader som potentiellt är globala eller åtminstone bredare än Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 Enligt utvärderingen inkluderar områden där meddelandet om marknadsdefinition kanske inte är helt uppdaterad: i) användningen och syftet med SSNIP-testet (liten betydande icke-övergående prisökning) för att definiera relevanta marknader; ii) digitala marknader, särskilt med avseende på produkter eller tjänster som marknadsförs till noll monetärt pris och digitala '' ekosystem '', (iii) bedömning av geografiska marknader under förutsättningar för globalisering och importkonkurrens, (iv) kvantitativa tekniker; (v) beräkning av marknadsandelar, och (vi) icke-priskonkurrens (inklusive innovation).

Kommissionen kommer att reflektera över behovet och hur man tar itu med de frågor som identifierades i samband med utvärderingen.

Bakgrund

Marknadsdefinition är ett verktyg för att identifiera gränserna för konkurrens mellan företag. Målet med att definiera den relevanta produkt- och geografiska marknaden är att identifiera de faktiska konkurrenter som begränsar de berörda företagens kommersiella beslut, såsom deras prisbeslut. Det är ur detta perspektiv som marknadsdefinitionen gör det möjligt bland annat att beräkna marknadsandelar som förmedlar meningsfull information i syfte att bedöma marknadsstyrka i samband med fusions- eller antitrustförfaranden.

Marknadsdefinitioner återspeglar verkligheten på marknaden. Därför skiljer de sig åt mellan olika sektorer och kan utvecklas över tiden. Geografiska marknadsdefinitioner kan till exempel sträcka sig från nationella eller lokala marknader - såsom för detaljhandel med konsumtionsvaror - till globala marknader, såsom för försäljning av flygkomponenter. När marknadens verklighet utvecklas över tiden utvecklas också kommissionens marknadsdefinitioner över tiden.

Du har nu möjlighet Meddelande om marknadsdefinition ger vägledning om principerna och bästa praxis för hur kommissionen tillämpar begreppet relevant produkt- och geografisk marknad i sin tillämpning av EU: s konkurrenslagstiftning.

Mer

se dedikerad webbsida för GD Konkurrens, som innehåller alla bidrag från intressenter som lämnats in i samband med utvärderingen, sammanfattningar av olika samrådsaktiviteter och slutrapporten från utvärderingsstödstudien.

Fortsätt läsa

Konkurrensen

Bilföretag böter 875 miljoner euro för samarbete mot NOx-teknik

publicerade

on

Europeiska kommissionen har funnit att Daimler, BMW och Volkswagen-koncernen (Volkswagen, Audi och Porsche) brutit mot EU: s antitrustregler genom att samarbeta om teknisk utveckling inom NOx-rengöring. 

Kommissionen har ålagt böter på 875 miljoner euro. Daimler fick inte böter, eftersom det avslöjade kartellens existens för kommissionen. Alla parter erkände sitt engagemang i kartellen och kom överens om att lösa ärendet.

Kommissionens verkställande vice ordförande Margrethe Vestager, med ansvar för konkurrenspolitiken, sade: ”De fem biltillverkarna Daimler, BMW, Volkswagen, Audi och Porsche hade tekniken för att minska skadliga utsläpp [men] de undvekade att konkurrera om att utnyttja denna teknologis fulla potential . Konkurrens och innovation för att hantera bilföroreningar är avgörande för att Europa ska kunna uppfylla våra ambitiösa Green Deal-mål. ” 

Annons

Biltillverkarna höll regelbundna tekniska möten för att diskutera utvecklingen av selektiv katalytisk reduktion (SCR) -teknik som eliminerar utsläpp av skadlig kväveoxid (NOx) från dieselbilar genom injektion av urea (även kallad AdBlue) i avgaserna. gasström. I över fem år (2009 - 2014) samarbetade biltillverkarna för att undvika konkurrens med den här nya tekniken.

Detta är det första beslutet om förbud mot karteller som enbart baseras på en begränsning av teknisk utveckling och inte på prisfastställande, marknadsdelning eller kundtilldelning.

Whistleblower verktyg

Annons

Kommissionen har inrättat ett verktyg som gör det lättare för enskilda att varna det om konkurrensbegränsande beteende samtidigt som de bibehåller deras anonymitet. Verktyget skyddar visselblåsares anonymitet genom ett särskilt utformat krypterat meddelandesystem som möjliggör tvåvägskommunikation. Verktyget är tillgängligt via detta Link.

Fortsätt läsa

Konkurrensen

Kommissionen lanserar sonden på Facebook Marketplace

publicerade

on

I dag (4 juni) har Europeiska kommissionen inlett en formell utredning för att bedöma om Facebook bryter mot EU: s konkurrensregler, skriver Catherine Feore. 

Onlineleverantörer av annonser för annonser annonserar sina tjänster via Facebook, samtidigt som de konkurrerar med Facebooks egna online-annonser, Facebook Marketplace. Kommissionen undersöker om Facebook kan ha gett Facebook Marketplace en orättvis konkurrensfördel genom att använda uppgifter som erhållits från konkurrerande leverantörer medan de annonserar på Facebook. 

Den formella undersökningen kommer också att bedöma om Facebook knyter sin online-rubriktjänst 'Facebook Marketplace' till sitt sociala nätverk. Kommissionen kommer att undersöka hur Facebook Marketplace är inbäddat i det sociala nätverket utgör en form av koppling som ger den en fördel när det gäller att nå kunder. Som en "social marknadsplats" kan du också se bredare profiler, gemensamma vänner och kan chatta med Facebook messenger, funktioner som skiljer sig från andra leverantörer.

Annons

Kommissionen påpekar att med nästan tre miljarder människor som använder Facebook på månadsbasis och nästan sju miljoner företag som annonserar, har Facebook tillgång till stora mängder data om aktiviteterna för användare av sitt sociala nätverk och därefter, vilket gör det möjligt att rikta sig mot specifika kundgrupper. .

Vice vice ordförande Margrethe Vestager, med ansvar för konkurrenspolitiken, sade: ”Vi kommer att titta i detalj på om Facebook har en onödig konkurrensfördel, särskilt i online-rubriken, där människor köper och säljer varor varje dag, och var Facebook konkurrerar också med företag som de samlar in data från. I dagens digitala ekonomi bör data inte användas på ett sätt som snedvrider konkurrensen. ” 

Storbritannien: "Vi kommer att arbeta nära EU-kommissionen"

Annons

Storbritanniens konkurrens- och marknadsföringsmyndighet (CMA) har också inlett en utredning om Facebooks verksamhet inom detta område. Kommissionens talesman för konkurrens Ariana Podesta sa: "Kommissionen kommer att sträva efter att arbeta nära med Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet när de oberoende utredningarna utvecklas."

Andrea Coscelli, CMA: s verkställande direktör, sade: ”Vi har för avsikt att noggrant undersöka Facebooks användning av data för att bedöma om dess affärsmetoder ger det en orättvis fördel i online dating och rubrikannonser.

”Varje sådan fördel kan göra det svårare för konkurrerande företag att lyckas, inklusive nya och mindre företag, och kan minska kundernas val.

"Vi kommer att ha ett nära samarbete med EU-kommissionen när vi utforskar dessa frågor och fortsätter samordningen med andra organ för att ta itu med dessa globala frågor."

CMA har markerat hur Facebook-inloggningen, som kan användas för att logga in på andra webbplatser, appar och tjänster med hjälp av deras Facebook-inloggningsinformation, kan användas för att gynna Facebooks egna tjänster. CMA framhäver också 'Facebook Dating' - en dejtingsprofiltjänst som den lanserades i Europa 2020.

Separat från den här nya undersökningen av Facebooks användning av marknadsföringsdata har Storbritanniens Digital Markets Unit (DMU) börjat titta på hur uppförandekoder kan fungera i praktiken för att styra förhållandet mellan digitala plattformar och grupper, såsom småföretag, som lita på dessa plattformar för att nå potentiella kunder. 

DMU arbetar i 'skuggfri', icke-lagstadgad form, i avvaktan på lagstiftning som ger den sina fulla befogenheter. Inför detta kommer CMA att fortsätta sitt arbete för att främja konkurrens och konsumenternas intressen på digitala marknader, inklusive vidta verkställighetsåtgärder vid behov.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend