Anslut dig till vårt nätverk!

Biobränslen

Kommissionen godkänner ett års förlängning av skattebefrielsen för biodrivmedel i Sverige

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU -kommissionen har godkänt, enligt EU: s regler för statligt stöd, förlängningen av skattebefrielsen för biodrivmedel i Sverige. Sverige har undantagit flytande biobränslen från energi och CO₂ -beskattning sedan 2002. Åtgärden har redan förlängts flera gånger, sista gången i oktober 2020 (SA.55695). Genom dagens beslut godkänner kommissionen ytterligare en förlängning av skattebefrielsen med ett år (från 1 januari till 31 december 2022). Syftet med skattefrihetsåtgärden är att öka användningen av biobränslen och att minska användningen av fossila bränslen i transporter. Kommissionen utvärderade åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt Riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi.

Kommissionen fann att skattebefrielserna är nödvändiga och lämpliga för att stimulera produktion och konsumtion av inhemska och importerade biodrivmedel utan att onödigt snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Dessutom kommer systemet att bidra till både Sveriges och EU: s ansträngningar för att nå Parisavtalet och gå mot 2030 -målen för förnybar energi och CO₂. Stödet till livsmedelsbaserade biobränslen bör förbli begränsat, i linje med de trösklar som anges av reviderat direktiv om förnybar energi. Dessutom kan undantaget endast beviljas när operatörer visar att hållbarhetskriterierna uppfylls, vilket kommer att införlivas av Sverige enligt kraven i det reviderade förnybara energidirektivet. På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att åtgärden överensstämmer med EU: s regler för statligt stöd. Mer information kommer att finnas tillgänglig på kommissionens konkurrens hemsida, i Registret över statligt stöd under saksnummer SA.63198.

Annons

Biologisk mångfald

BIOSWITCH-forskning analyserar irländska och nederländska konsumentperspektiv på biobaserade produkter

publicerade

on

BIOSWITCH, ett europeiskt projekt som syftar till att öka medvetenheten bland varumärkesägare och uppmuntra dem att använda biobaserade istället för fossilbaserade ingredienser i sina produkter, har genomfört forskning för att förstå konsumentbeteende och perspektiv på biobaserade produkter. Studien bestod av en kvantitativ undersökning bland 18-75-åriga konsumenter i Irland och Nederländerna för att få en förståelse för konsumentperspektiv i förhållande till biobaserade produkter. Alla resultat analyserades, jämfördes och sammanställdes i en peer-reviewed paper som kan konsulteras i denna länk.

”Att ha en bättre förståelse för konsumenternas uppfattning om biobaserade produkter är avgörande för att hjälpa till att öka omvandlingen från en fossilbaserad till en biobaserad industri, stödja Europas övergång till en koldioxidsnål ekonomi och bidra till att uppfylla viktiga hållbarhetsmål. ”Sa James Gaffey, meddirektör för Circular Bioeconomy Research Group vid Munster Technological University. Några av de viktigaste resultaten i studien tyder på att konsumenter i båda länderna har en relativt positiv syn på biobaserade produkter, där irländska konsumenter och särskilt irländska kvinnor uppvisar en något mer positiv ställning.

Dessutom har irländska konsumenter också en något mer positiv uppfattning om att deras konsumentval kan vara fördelaktigt för miljön och överlag är mer villiga att betala extra för biobaserade produkter. Priset indikerades av konsumenterna i båda länderna som en nyckelfaktor som påverkade inköpet av biobaserade produkter, och ungefär hälften av intervjupersonerna är ovilliga att betala mer för biobaserade produkter. På samma sätt är det mest troligt att konsumenter i båda länder köper biobaserade produkter från samma produktkategorier, de viktigaste är förpackningsprodukter, engångsprodukter och rengörings-, hygien- och sanitetsprodukter.

Annons

En grön premie betalas troligen för kategorier som engångsprodukter, kosmetika och personlig vård. Konsumenter i båda länderna är utsatta för miljömässig hållbarhet som en viktig faktor när de väljer mellan produkter. termer som biologiskt nedbrytbara och komposterbara har dock större vikt än termen biobaserad bland konsumenterna, vilket tyder på att mer arbete måste göras för att förbättra konsumenternas kunskap och förståelse för biobaserade produkter. Trots detta var den övergripande indikationen på konsumenternas preferens för biobaserade över fossila produkter tydlig, eftersom 93% av de irländska respondenterna och 81% av de nederländska sade att de föredrar att köpa biobaserade produkter
Detta projekt har fått finansiering från det gemensamma företaget Bio Based Industries (JU) inom Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 887727. snarare än fossilbaserade produkter. Nästan hälften av dem var till och med villiga att betala lite mer för de biobaserade alternativen.

"Det var fantastiskt att märka positiva attityder bland konsumenterna till biobaserade produkter", säger John Vos, seniorkonsult och europeisk projektledare på BTG Biomass Technology Group. "Vi hoppas att resultaten av denna studie kommer att tjäna som grund för vidare utforskning av detta ämne och kommer att stimulera marknaden för biobaserade produkter genom att ta itu med osäkerheter kring konsumenternas efterfrågan i Irland och Nederländerna."

Om BIOSWITCH

Annons

BIOSWITCH är ett initiativ som finansieras av det gemensamma företaget Bio-Based Industries (BBI JU) inom Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 med en total budget på 1 miljon euro. Projektet samordnas av den finska enheten CLIC Innovation och bildas av ett tvärvetenskapligt konsortium bestående av åtta partners från sex olika länder. Partnerns profiler inkluderar fyra industriella kluster: CLIC Innovation, Corporación Tecnológica de Andalucía, Flandern FOOD och Food & Bio Cluster Denmark; två forsknings- och teknologiorganisationer: Munster tekniska institut och VTT tekniska forskningscentrum i Finland; och två små och medelstora företag: BTG Biomass Technology Group och Sustainable Innovations.

Fortsätt läsa

Biologisk mångfald

Europas tid: Hur man inte slösar bort det?

publicerade

on

Det är ett historiskt ögonblick för Europa. Således gav Europeiska kommissionen rätten till listan över föreslagna åtgärder för att återställa Europeiska unionens ekonomi uppskattad till ett rekordbelopp på 750 miljarder euro, med 500 miljarder tilldelade kostnadsfritt som bidrag och ytterligare 250 miljarder - som lån. EU: s medlemsländer bör godkänna Europeiska kommissionens plan för att «bidra till en bättre framtid för en ny generation».

Enligt chefen för Europeiska kommissionen, Ursula von der Leyen, kommer "effektivt godkännande av planen att vara ett tydligt tecken på europeisk enhet, vår solidaritet och gemensamma prioriteringar". En betydande del av återhämtningsåtgärderna syftar till att genomföra ”Green Deal”, en fas övergång till klimatneutralitet i EU-länderna. Cirka 20 miljarder euro kommer att avsättas för att samfinansiera det befintliga InvestEU-programmet som syftar till att stödja utvecklingen av hållbar energiteknologi, inklusive kolfångst- och lagringsprojekt.

Ett av de mest lovande projekten inom detta område genomförs för närvarande i Nederländerna i Rhen – Meuse-deltaet, vilket är av avgörande betydelse för europeisk och internationell sjöfart. Smart Delta Resources Consortium har inlett en kampanj för att utvärdera alla aspekter av konstruktionen av kolupptagnings- och lagringssystem för deras efterföljande återanvändning. Det planeras att konsortiet kommer att fånga upp 1 miljon ton koldioxid per år från 2023 med en efterföljande ökning till 6.5 miljoner ton 2030, vilket kommer att minska den totala andelen utsläpp i regionen med 30%.

En av konsortiets medlemmar är Zeeland-raffinaderiet (ett joint venture av TOTAL och LUKOIL som arbetar med Europas största integrerade raffinaderi Total Antwerp Refinery). Denna nederländska anläggning är en av branschledarna inom klimatneutralitet. Digitalt optimeringssystem för bearbetning av mellandestillat (som inkluderar marint bränsle som uppfyller de strikta kraven i IMO 2020 som nyligen trätt i kraft), liksom de nyligen uppgraderade och en av de största hydrokrackningsanläggningarna i Europa installeras vid växt.

Enligt Leonid Fedun, vice ordförande för strategisk utveckling av LUKOIL, är företaget europeiskt och känner följaktligen en skyldighet att följa aktuella trender, inklusive klimattrender som definierar marknaden idag.

Samtidigt, enligt Fedun, kommer klimatneutralitet i Europa att uppnås endast år 2065, och för att uppnå det är en global harmonisering av regleringsstrategier för alla parter i Parisavtalet viktig.

De åtgärder som Europeiska kommissionen föreslår för att stödja ekonomierna i medlemsländerna kan bli ett viktigt steg på denna väg, eftersom det första steget är utveckling och intern samordning av varje medlemsstaters omorganisationsplaner inom energisektorn och på ekonomiområdet.

Att använda befintliga banbrytande projekt inom klimatneutralitet som bästa branschpraxis för hela regionen kan bidra till att förkorta tiden som krävs för att genomföra stödåtgärder och bli ett instrument för en dialog inom överstatliga organisationer och internationella avtal som Paris klimatavtal .

 

Fortsätt läsa

Biobränslen

Kommissionen inför utjämningstull på #IndonesianBiodiesel

publicerade

on

Europeiska kommissionen har infört utjämningstullar på 8 till 18 procent på import av subventionerad biodiesel från Indonesien. Åtgärden syftar till att återställa lika villkor för EU-producenter av biodiesel. Kommissionens fördjupade undersökning visade att indonesiska biodieselproducenter gynnas av bidrag, skatteförmåner och tillgång till råvaror under marknadspriserna.

Detta innebär ett hot om ekonomisk skada för EU-producenter. De nya importtullarna införs preliminärt och utredningen kommer att fortsätta med en möjlighet att införa slutgiltiga åtgärder i mitten av december 2019. Medan den dominerande råvaran för biodieselproduktion i Indonesien är palmolja, är undersökningens fokus på möjlig subventionering av biodieselproduktion, oavsett vilken råvara som används. EU: s biodieselmarknad är värd uppskattningsvis 9 miljarder euro per år, och importen från Indonesien uppgår till cirka 400 miljoner euro.

Mer information finns i förordningen som publiceras i EU: s officiella tidning och en sida tillägnad fallet.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend