Anslut dig till vårt nätverk!

EU:s finansiella ram

Finansiell kompetens: Kommissionen och OECD-INFE publicerar gemensamma ramverk för att förbättra individers ekonomiska färdigheter

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen och OECD International Network on Financial Education (OECD-INFE) har publicerat det gemensamma EU/OECD-INFE-ramverket för ekonomisk kompetens för vuxna. Detta ramverk syftar till att förbättra individers ekonomiska kompetens så att de kan fatta sunda beslut angående sin privatekonomi. Det kommer att stödja utvecklingen av offentlig politik, program för finansiell läskunnighet och utbildningsmaterial av medlemsländer, utbildningsinstitutioner och industrin. Det kommer också att stödja utbyte av god praxis mellan beslutsfattare och intressenter i EU.

Att ha en bättre förståelse för ekonomi ger individer möjlighet att hantera sin personliga ekonomi och gör att de kan delta säkrare och mer tryggt på finansmarknaderna. Dagens ekonomiska kompetensram följer av åtgärder som aviserats i 2020 års handlingsplan för kapitalmarknadsunionen. Det markerar en viktig milstolpe i kommissionens arbete med finansiell kompetens och är en viktig uppföljning av OECD/INFE:s arbete med finansiell kompetens.

Den gemensamma ekonomiska kompetensramen för vuxna publicerad idag: beskriver nyckelfärdigheter för att hjälpa individer att fatta sunda ekonomiska beslut; och bygger på de kompetenser som definieras i G20/OECD:s INFE-ramverk för kärnkompetenser om finansiell kompetens för vuxna, anpassa dem till EU-sammanhang och integrera digitala och hållbara finanskunskaper.

Mairead McGuinness, kommissionär för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen, sa: "Att utrusta människor med kunskapen att fatta välgrundade beslut om sin privatekonomi främjar ekonomiskt välbefinnande och ett mer säkert deltagande på finansmarknaderna. Detta är desto viktigare med tanke på den ökande digitaliseringen av finans. De nuvarande nivåerna av finansiell läskunnighet i EU är tyvärr låg och påverkar oproportionerligt de mest utsatta i samhället. Dagens tillkännagivande, och det gemensamma arbetet av kommissionen och OECD-INFE, är ett viktigt steg framåt för att stärka finansiell kompetens i EU genom att ge medlemsstaterna och andra intressenter verktygen för att utveckla policyer och program för finansiell kompetens. Detta ramverk är en viktig del av vår CMU Action Plan och för oss närmare att fullborda en inre marknad där konsumenter säkert kan navigera på kapitalmarknaderna."

Nästa steg

Kommissionens och OECD:s ansträngningar kommer nu att fokusera på införandet av det gemensamma EU/OECD-INFE ramverket för finansiella kompetenser för vuxna av nationella myndigheter och praktiker. Utbyten med medlemsländer och med intressenter kommer att organiseras och kommer att modereras av kommissionens avdelningar och OECD från och med början av 2022.

Parallellt kommer kommissionen och OECD, i samarbete med medlemsstaterna, att påbörja arbetet med ett gemensamt EU/OECD-INFE ramverk för ekonomisk kompetens för barn och ungdomar, som förväntas vara färdigställt 2023.

Annons

Bakgrund

Ekonomisk läskunnighet, enligt 2020 OECDs rekommendation om finansiell läskunnighet, hänvisar till en kombination av ekonomisk medvetenhet, kunskap, färdigheter, attityder och beteenden som är nödvändiga för att fatta sunda ekonomiska beslut och i slutändan uppnå individuellt ekonomiskt välbefinnande. Men nivån på finansiell kunskap bland individer är fortfarande låg, vilket gör den till en prioritet för beslutsfattare och andra intressenter i EU.

Det är därför kommissionen hade inkluderat två åtgärder i Handlingsplan för kapitalmarknadsunionen 2020 som syftar till att öka nivåerna för finansiella läskunnighet hos individer i EU:

  • att senast andra kvartalet 2 genomföra en genomförbarhetsbedömning av utvecklingen av ett EU-ramverk för finansiell kompetens:

Genomförbarhetsbedömningen för utvecklingen av ett ramverk för finansiell kompetens i EU publicerades i april 2021 och stödde skapandet av EU-omfattande ramverk för finansiell kompetens i samarbete med OECD-INFE.

  • med förbehåll för en positiv konsekvensbedömning, lägga fram ett lagstiftningsförslag som kräver att medlemsstaterna främjar åtgärder som stöder konsumenternas ekonomiska utbildning:

Denna åtgärd kommer att förfinas ytterligare i samband med initiativet för detaljhandelsinvesteringar som kommer att antas under fjärde kvartalet 4.

dagens gemensamt EU/OECD-INFE ramverk för ekonomisk kompetens för vuxna utvecklades av kommissionen och OECD-INFE genom ett samordnat arbete. Medlemsstater och experter delade med sig av sina åsikter och kommentarer om utvecklingen av ramverket genom en särskild undergrupp till EU:s regeringsexpertgrupp för finansiella tjänster för detaljhandeln (GEGRFS). Dessutom gav tekniska experter input om ramverkets användbarhet genom en teknisk diskussion som organiserades av kommissionens avdelningar och OECD.

Denna ram för finansiell kompetens kommer att syfta till att tillhandahålla en gemensam terminologi och ram på EU-nivå för att informera utvecklingen av policyer och program för finansiell kompetens, identifiera luckor i tillhandahållandet av utbildning och för att skapa utvärderingsverktyg.

Mer information

Ekonomisk kompetensram 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend