Anslut dig till vårt nätverk!

Cypern

Kommissionen godkänner regionalstödskartan 2022–2027 för Cypern

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt enligt EU:s regler för statligt stöd Cyperns karta för beviljande av regionalstöd från 1 januari 2022 till 31 december 2027, inom ramen för reviderade riktlinjerna för regionalstöd ('TRASA').

Den reviderade riktlinjerna, som antogs av kommissionen den 19 april 2021 och är i kraft sedan 1 januari 2022, gör det möjligt för medlemsstaterna att stödja de minst gynnade europeiska regionerna i att komma ikapp och minska skillnaderna i fråga om ekonomiskt välbefinnande, inkomst och arbetslöshet – sammanhållning mål som står i centrum för unionen. De ger också ökade möjligheter för medlemsländerna att stödja regioner som står inför omställning eller strukturella utmaningar som avfolkning, att bidra fullt ut till de gröna och digitala omställningarna.

Samtidigt upprätthåller den reviderade RAG starka skyddsåtgärder för att förhindra att medlemsstaterna använder offentliga medel för att utlösa omlokalisering av jobb från ett EU-medlemsland till ett annat, vilket är avgörande för rättvis konkurrens på den inre marknaden.

Cyperns regionalstödskarta definierar den cypriotiska region som är berättigad till regionalt investeringsstöd. Kartan fastställer också de högsta stödnivåerna i den stödberättigade regionen. Stödnivån är det högsta belopp av statligt stöd som kan beviljas per stödmottagare, uttryckt som en procentandel av de stödberättigande investeringskostnaderna.

Enligt den reviderade riktlinjerna kommer regioner som täcker 49.46 % av Cyperns befolkning att vara berättigade till regionalt investeringsstöd, enligt undantaget i artikel 107 ci EUF-fördraget (så kallade c-områden):

För att komma till rätta med regionala skillnader har Cypern utsett ett så kallat icke-fördefinierat "c"-område, bestående av 359 kommuner, med totalt 413,225 49.17 invånare, och som täcker 15 % av Cyperns befolkning. Inom detta område är den maximala stödnivån för stora företag 100 %, baserat på en BNP per capita under 27 % av genomsnittet i EU-10. Den maximala stödnivån kan höjas med 20 procentenheter för investeringar som görs av medelstora företag och med 50 procentenheter för investeringar som görs av små företag, för deras initiala investeringar med stödberättigande kostnader upp till XNUMX miljoner euro.

Bakgrund

Annons

Europa har alltid kännetecknats av betydande regionala skillnader i fråga om ekonomiskt välbefinnande, inkomst och arbetslöshet. Regionalt stöd syftar till att stödja ekonomisk utveckling i eftersatta områden i Europa, samtidigt som det säkerställer lika villkor mellan medlemsstaterna. 

I riktlinjerna fastställer kommissionen de villkor under vilka regionalstöd kan anses vara förenligt med den inre marknaden och fastställer kriterierna för att identifiera de områden som uppfyller villkoren för Artikel 107 a och c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (a- respektive c-områden). Bilagorna till riktlinjerna identifierar de mest missgynnade regionerna, så kallade "a"-områden, som inkluderar de yttersta randområdena och regionerna vars BNP per capita är under eller lika med 75 % av EU-genomsnittet, och de fördefinierade "c"-områdena. , som representerar tidigare a-områden och glesbygd.

Medlemsstaterna kan utse de så kallade icke-fördefinierade "c"-områdena, upp till en maximal fördefinierad "c"-täckning (för vilken siffror också finns tillgängliga i bilagorna I och II till riktlinjerna) och i linje med vissa kriterier. Medlemsstaterna måste anmäla sitt förslag till regionalstödskartor till kommissionen för godkännande.

Den icke-konfidentiella versionen av dagens beslut kommer att göras tillgänglig under ärendenumret SA.100726 (i Registret över statligt stöd) på GD Konkurrens webbplats. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på Internet och i EUT förtecknas i Konkurrensvecka e-nyheter.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend