Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Fusioner: Kommissionen begär feedback om föreslagna förenklingsåtgärder när det gäller koncentrationsförfaranden

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har lanserat en offentligt samråd uppmanar alla berörda parter att kommentera utkastet till reviderad tillämpningsförordning för koncentrationer (”genomförandeförordningen”) och tillkännagivandet om förenklat förfarande.

I augusti 2016 inledde kommissionen en grundlig översynsprocess av fusionsförfarandena och jurisdiktionsreglerna. Syftet med denna process är att inrikta och förenkla kommissionens process för granskning av företagskoncentrationer för ärenden som sannolikt inte kommer att ge upphov till konkurrensproblem som behandlas enligt det förenklade förfarandet, och att fokusera resurserna på de mest komplexa och relevanta fallen. Denna process innefattade en utvärdering av de processuella och jurisdiktionsaspekterna av EU:s regler för koncentrationskontroll och ett offentligt samråd om en Konsekvensbedömning vid inledning.

Executive Vice President Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sa: "Vårt initiativ syftar till att ytterligare lätta på den administrativa bördan för både företag och kommissionen och kommer att tillåta oss att fokusera resurser på de sammanslagningar som kräver en detaljerad utredning. Vi uppmanar alla parter att förse oss med sina synpunkter på vårt utkast till reviderade regler, som kommer att ingå i utarbetandet av de nya regler som planeras att träda i kraft 2023."

De föreslagna ändringarna

Som beskrivs mer i detalj i bakgrundsinformation De föreslagna ändringarna, som åtföljer tillämpningsförordningen och tillkännagivandet om förenklat förfarande, syftar till att:

  • Utvidga och förtydliga de kategorier av ärenden som kan behandlas enligt det förenklade förfarandet;
  • Inför förfinade skyddsåtgärder så att det förenklade förfarandet inte tillämpas på ärenden som förtjänar en mer detaljerad prövning.
  • Säkerställa effektiv och proportionerlig informationsinsamling, genom att införa ett nytt anmälningsformulär för förenklade fall, i ett "kryss i rutan"-format;
  • Effektivisera granskningen av icke-förenklade ärenden genom att minska och förtydliga informationskraven;
  • Inför elektroniska anmälningar och möjlighet för parterna att lämna vissa handlingar elektroniskt.

Nästa steg

Berörda parter uppmanas att lämna synpunkter på förslaget till regler senast den 3 juni 2022.

Annons

Mer information, inklusive hur du skickar in ett bidrag, finns tillgänglig här.

Baserat på de bevis som samlats in under konsekvensbedömningsfasen och kommentarerna från berörda parter om tillämpningsförordningen och tillkännagivandet om förenklat förfarande, kommer kommissionen att slutföra konsekvensbedömningen och ytterligare revidera de utkast som publiceras i dag. Kommissionen strävar efter att ha nya regler på plats 2023.

Bakgrund

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som inbegriper företag med en omsättning över vissa tröskelvärden (se artikel 1 i EU-förordningen koncentrations) och för att förhindra koncentrationer som avsevärt skulle hämma effektiv konkurrens inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon väsentlig del av det. Under årens lopp har kommissionen försökt fokusera sina utredningar på de fall som sannolikt kommer att ha en betydande inverkan på EU:s företag och medborgare. År 2000 införde kommissionen ett förenklat förfarande för kategorier av koncentrationer som normalt kan godkännas om det inte föreligger särskilda omständigheter. Enligt det förenklade förfarandet måste de anmälande parterna lämna mindre information och granskningen slutförs normalt snabbare.

I mars 2021, Kommissionen slutfört dess utvärdering av processuella och jurisdiktionsaspekter av EU:s koncentrationskontroll (”utvärderingen”), som bland annat omfattar en översyn av 2013 förenklingspaket och övergripande effektivisering av fusionsförfaranden. Utvärderingen visade att 2013 års förenklingspaket har varit effektivt för att öka tillämpningen av förenklade förfaranden vid oproblematiska sammanslagningar och för att minska den administrativa bördan för både företag och kommissionen, samtidigt som det säkerställer en effektiv tillämpning av fusionsreglerna. Det kan dock finnas ärenden som vanligtvis är oproblematiska som för närvarande inte fångas upp av det förenklade förfarandet, och i vissa fall kan informationskraven fortfarande vara för omfattande. Samtidigt påpekade utvärderingen att det nuvarande tillkännagivandet om förenklat förfarande kanske inte är tillräckligt tydligt när det gäller att identifiera de särskilda omständigheterna i vilka fall som uppfyller kraven på förenklad behandling ändå kräver en mer detaljerad översyn.

Resultaten av utvärderingen visade därför att det är meriterande att överväga ytterligare inriktning av EU:s koncentrationskontroll genom att utöka och förtydliga omfattningen av Meddelande om förenklat förfarande och genom att revidera Genomförandeförordning. Kommissionen undersökte därför alternativen för att ytterligare inrikta och förenkla sin granskning av koncentrationer, för både förenklade och - där det är möjligt - icke-förenklade koncentrationsärenden, utan att äventyra en effektiv tillämpning av koncentrationer.

Den 26 mars 2021 offentliggjorde kommissionen sin Konsekvensbedömning vid inledning detaljerade de olika alternativ som övervägs för att uppnå dessa mål. Samtidigt lanserade kommissionen en första Offentlig konsultation om de alternativ som övervägs i konsekvensbedömningen för inledandet. Efter bedömningen av den feedback som mottogs under det första offentliga samrådet och ytterligare intern forskning granskade kommissionen tillämpningsförordningen och tillkännagivandet om förenklat förfarande och utarbetade de reviderade utkast till texter som publiceras i dag.

För mer information

se dedikerad webbsida för GD Konkurrens, som innehåller utkastet till reviderad tillämpningsförordning och tillkännagivandet om förenklat förfarande, alla bidrag från berörda parter som lämnats in i samband med utvärderingen och inledande konsekvensbedömning.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend