Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Nya rättigheter för att förbättra balansen mellan arbete och privatliv i EU träder i kraft

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Från och med den 2 augusti måste alla medlemsländer ansöka EU-omfattande regler för att förbättra balansen mellan arbete och privatliv för föräldrar och vårdare antogs 2019. Dessa regler fastställer miniminormer för faderskaps-, föräldraledighet och vårdledighet och fastställer ytterligare rättigheter, till exempel rätten att begära flexibla arbetsarrangemang, vilket kommer att hjälpa människor att utveckla sin karriär och sitt familjeliv utan att behöva offra heller. Dessa rättigheter, som kommer utöver befintliga mammaledighetsrättigheter, uppnåddes under Europeiska pelare för sociala rättigheter och är en viktig milstolpe för att bygga en jämställdhetsunion.

Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och vårdare

Direktivet om balans mellan arbete och privatliv syftar till att både öka (i) kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och (ii) ta ut familjerelaterad ledighet och flexibla arbetsarrangemang. Sammantaget är kvinnors sysselsättningsgrad i EU 10.8 procentenheter lägre än mäns. Dessutom arbetar endast 68 % av kvinnorna med omsorgsansvar jämfört med 81 % av männen med samma arbetsuppgifter. Direktivet tillåter arbetstagare att lämna för att ta hand om anhöriga som behöver stöd och innebär totalt sett att föräldrar och vårdare kan förena yrkesliv och privatliv.

  • Pappaledighet: Arbetande pappor har rätt till minst 10 arbetsdagars pappaledighet vid tiden för barnets födelse. Faderskapsledighet ska kompenseras åtminstone i nivå med sjuklön;
  • Föräldraledighet: Varje förälder har rätt till minst fyra månaders föräldraledighet, varav två månader är betald och ej överlåtbar. Föräldrar kan begära att få ta ut sin ledighet i en flexibel form, antingen på heltid, deltid eller i segment;
  • Vårdarledighet: Alla arbetstagare som tillhandahåller personlig vård eller stöd till en släkting eller person som bor i samma hushåll har rätt till minst fem arbetsdagars vårdledighet per år;
  • Flexibla arbetsarrangemang: Alla arbetande föräldrar med barn upp till minst åtta år och alla vårdare har rätt att begära förkortad arbetstid, flexibel arbetstid och flexibilitet på arbetsplatsen.

Nästa steg

Enligt vad presidenten har sagt von der leyen i henne Politiska riktlinjer, kommer kommissionen att se till att direktivet om balans mellan arbete och privatliv genomförs fullt ut, vilket kommer att bidra till att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden och hjälpa till att bekämpa barnfattigdom. Kommissionen kommer att stödja medlemsstaterna att tillämpa de nya reglerna, inklusive genom Europeiska socialfonden + att förbättra kvaliteten och tillgängligheten för förskoleutbildning och vårdsystem.

Medlemsstaterna är skyldiga att införliva direktivet i nationell lagstiftning senast i dag. I ett nästa steg kommer kommissionen att bedöma fullständigheten och överensstämmelsen med de nationella åtgärder som anmälts av varje medlemsstat, och vidta åtgärder om och där det behövs.

Medlemmar av kollegiet sa

Annons

Värderingar och öppenhet Vicepresident Věra Jourová sa: "Under de senaste två åren har många européer vidtagit åtgärder för att fokusera på det som verkligen betyder något för dem. Med mer flexibilitet och nya rättigheter ger direktivet om balans mellan arbete och liv dem ett skyddsnät för att göra det utan att behöva oroa sig. Över hela EU har föräldrar och vårdare nu mer garanterad ledighet med skälig kompensation. Det betyder att vi kan ta hand om de människor vi älskar utan att offra kärleken till vårt arbete.”

Vicepresident för demokrati och demografi Dubravka Šuica sa: "Genom direktivet om balans mellan arbete och privatliv kommer EU-medborgare nu att få mer tid att ta hand om de utsatta familjemedlemmar som behöver det. Att införa vårdledighet är ett viktigt steg som visar att EU bryr sig om sina medborgare i livets alla skeden. Som samhälle måste vi bry oss om att bry oss. Vi har nyligen sett hur bräcklig hälsa kan vara och hur viktig samhällets solidaritet är. Flexibla arbetsarrangemang och möjligheten att ta ledigt när det behövs visar mest hur EU är ett sant solidariskt samhälle. Vi lägger grunden för att skapa en modern arbetsplats som passar medborgare och alla familjemedlemmar.”

Jämställdhetskommissionär Helena Dalli sa: "EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv uppmuntrar män och kvinnor att dela föräldra- och omsorgsansvar bättre. Både män och kvinnor förtjänar lika möjligheter att ta ut föräldraledighet och vårdledighet, samt lika möjligheter att vara med och trivas på arbetsmarknaden. Detta direktiv ger människor verktygen att fördela sina hushålls- och omsorgsuppgifter rättvist.”

Bakgrund

Direktivet om balans mellan arbete och privatliv är resultatet av kommissionens många års arbete för att uppmuntra medlemsstaterna och Europaparlamentet att förbättra lagstiftningen om ledighet för föräldrar och att för första gången införa rätten till vårdledighet i EU-lagstiftningen. Kommissionen lade först fram ett frieri 2008 för att reformera äldre lagstiftning om mammaledighet som man drog tillbaka 2015 efter att förhandlingarna strandat. För att i stora drag komma till rätta med kvinnors underrepresentation på arbetsmarknaden, införlivades rätten till lämplig ledighet, flexibla arbetsarrangemang och tillgång till vårdtjänster i princip 9 i Europeiska pelare för sociala rättigheter, gemensamt utropat av Europaparlamentet, rådet på uppdrag av alla medlemsländer och kommissionen i Göteborg i november 2017. Direktivet om balans mellan arbete och privatliv är en av åtgärderna i Europeiska handlingsplanen för sociala rättigheter för att ytterligare genomföra pelarprinciperna. Direktivförslaget antogs den 13 juni 2019 och medlemsländerna hade tre år till den 2 augusti på sig att implementera det i nationell lagstiftning. De nya reglerna är ett tillägg till rättigheterna enligt Direktiv 92 / 85 om gravida arbetstagare, enligt vilken kvinnor har rätt till minst 14 veckors mammaledighet med minst två obligatoriska. Moderskapsledighet ersätts åtminstone på nationell sjuklönenivå.

Det går också hand i hand med Direktiv om öppna och förutsägbara arbetsvillkor, som medlemsländerna var tvungna att införliva i nationell lagstiftning senast den 1 augusti (pressmeddelande). Direktivet uppdaterar och utökar rättigheterna för de 182 miljoner arbetstagarna i EU, och tar särskilt upp otillräckligt skydd för arbetstagare i mer otrygga jobb, samtidigt som bördan för arbetsgivarna begränsas och flexibiliteten bibehålls för att anpassa sig till förändrade arbetsmarknadsförhållanden.

Mer

Faktablad - Nya balansrättigheter mellan arbete och privatliv

Hemsida - Balans i arbetslivet

Hemsida - Kvinnors situation på arbetsmarknaden

Eurostat - Statistik över sysselsättningsgrad efter kön, ålder och utbildningsnivå

Eurostat - Statistik över deltidsanställning i procent av total sysselsättning

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

trend