Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Kritiska råvaror: Säkerställa säkra och hållbara leveranskedjor för EU:s gröna och digitala framtid

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Den 20 mars föreslog kommissionen en omfattande uppsättning åtgärder för att säkerställa EU:s tillgång till en säker, diversifierad, överkomlig och hållbar försörjning av kritiska råvaror. Kritiska råvaror är oumbärliga för en lång rad strategiska sektorer inklusive nettonollindustrin, den digitala industrin, flyg- och försvarssektorerna.

Medan efterfrågan på kritiska råvaror förväntas öka drastiskt, är Europa starkt beroende av import, ofta från nästan monopolistiska tredjelandsleverantörer. EU måste minska riskerna för försörjningskedjor relaterade till sådana strategiska beroenden för att öka dess ekonomiska motståndskraft, vilket framhävdes av brister i efterdyningarna av Covid-19 och energikrisen efter Rysslands invasion av Ukraina. Detta kan äventyra EU:s ansträngningar att uppfylla sina klimatmål och digitala mål.

Förordningen och meddelandet om kritiska råvaror som antogs i dag utnyttjar styrkorna och möjligheterna hos den inre marknaden och EU:s externa partnerskap för att diversifiera och förbättra motståndskraften hos EU:s kritiska råvaruförsörjningskedjor. Lagen om kritiska råvaror förbättrar också EU:s kapacitet att övervaka och minska riskerna för störningar och förbättrar cirkulariteten och hållbarheten.

Europeiska kommissionens ordförande, Ursula genom Leyen sade: ”Denna lag kommer att föra oss närmare våra klimatambitioner. Det kommer att avsevärt förbättra raffineringen, bearbetningen och återvinningen av kritiska råvaror här i Europa. Råvaror är avgörande för tillverkning av nyckelteknologier för vår dubbla övergång – som vindkraftsproduktion, vätgaslagring eller batterier. Och vi stärker vårt samarbete med pålitliga handelspartner globalt för att minska EU:s nuvarande beroende av bara ett eller ett fåtal länder. Det ligger i vårt ömsesidiga intresse att öka produktionen på ett hållbart sätt och samtidigt säkerställa högsta möjliga diversifiering av leveranskedjor för våra europeiska företag.”

Tillsammans med den reform av elmarknadens utformning och Net Zero Industry Act, skapar dagens åtgärder för kritiska råvaror en gynnsam lagstiftningsmiljö för industrierna med noll och den europeiska industrins konkurrenskraft, som tillkännagavs i Green Deal industriplan.

Interna åtgärder

Lagen om kritiska råvaror kommer att utrusta EU med verktygen för att säkerställa EU:s tillgång till en säker och hållbar försörjning av kritiska råvaror, främst genom:

Annons

Sätta tydliga prioriteringar för åtgärder: Förutom en uppdaterad lista över kritiska råvaror, identifierar lagen en lista över strategiska råvaror, som är avgörande för teknologier som är viktiga för Europas gröna och digitala ambitioner och för försvars- och rymdtillämpningar, samtidigt som de är utsatta för potentiella försörjningsrisker i framtiden. Förordningen införlivar både de kritiska och strategiska råvarulistorna i EU-rätten. Förordningen sätter tydliga riktmärken för inhemsk kapacitet längs den strategiska råvaruförsörjningskedjan och för att diversifiera EU:s försörjning till 2030: 

  • Minst 10 % av EU:s årliga förbrukning för extraktion,
  • Minst 40 % av EU:s årliga förbrukning för bearbetning,
  • Minst 15 % av EU:s årliga förbrukning för återvinning
  • Högst 65% av unionens årliga förbrukning av varje strategiskt råmaterial i alla relevanta skeden av bearbetningen från ett enda tredjeland.

Skapa säkra och motståndskraftiga EU-försörjningskedjor för kritiska råvaror: Lagen kommer att minska den administrativa bördan och förenkla tillståndsförfarandena för kritiska råvaruprojekt i EU. Dessutom kommer utvalda strategiska projekt att dra nytta av stöd för tillgång till finansiering och kortare tidsramar för tillstånd (24 månader för utvinningstillstånd och 12 månader för bearbetning och återvinningstillstånd). Medlemsstaterna måste också utveckla nationella program för att utforska geologiska resurser.

Se till att EU kan minska försörjningsrisker: För att säkerställa försörjningskedjornas motståndskraft föreskriver lagen övervakning av kritiska råvaruförsörjningskedjor och samordning av strategiska råvarulager mellan medlemsstaterna. Vissa stora företag kommer att behöva utföra en revision av sina strategiska råvaruförsörjningskedjor, innefattande ett stresstest på företagsnivå.

Investera i forskning, innovation och kompetens:  Kommissionen kommer att stärka införandet och spridningen av banbrytande teknik för kritiska råvaror. Dessutom kommer etableringen av ett storskaligt kompetenspartnerskap om kritiska råvaror och av en råvaruakademi att främja kompetens som är relevant för arbetskraften i kritiska råvaruförsörjningskedjor. Externt kommer Global Gateway att användas som ett medel för att hjälpa partnerländer att utveckla sin egen utvinnings- och bearbetningskapacitet, inklusive kompetensutveckling.

Skydda miljön genom att förbättra cirkulariteten och hållbarheten för kritiska råvaror: Förbättrad säkerhet och överkomliga priser för kritiska råvaruförsörjningar måste gå hand i hand med ökade ansträngningar för att mildra eventuella negativa effekter, både inom EU och i tredjeländer när det gäller arbetsrättigheter, mänskliga rättigheter och miljöskydd. Ansträngningar för att förbättra en hållbar utveckling av viktiga värdekedjor för råvaror kommer också att bidra till att främja ekonomisk utveckling i tredjeländer och även hållbar styrning, mänskliga rättigheter, konfliktlösning och regional stabilitet.

Medlemsstaterna kommer att behöva anta och genomföra nationella åtgärder för att förbättra insamlingen av kritiskt råmaterialrikt avfall och säkerställa dess återvinning till sekundära kritiska råvaror. Medlemsstater och privata operatörer kommer att behöva undersöka potentialen för återvinning av kritiska råvaror från utvinningsavfall i nuvarande gruvverksamhet men också från historiska gruvavfallsplatser. Produkter som innehåller permanentmagneter kommer att behöva träffas cirkularitetskrav och ge information om återvinningsbarhet och återvunnet innehåll.

Internationellt engagemang

Diversifiering av unionens import av kritiska råvaror: EU kommer aldrig att vara självförsörjande med att leverera sådana råvaror och kommer att fortsätta att förlita sig på import för en majoritet av sin konsumtion. Internationell handel är därför avgörande för att stödja global produktion och säkerställa diversifiering av utbudet. EU kommer att behöva stärka sitt globala engagemang med pålitliga partners att utveckla och diversifiera investeringar och främja stabilitet i internationell handel och stärka rättssäkerheten för investerare. I synnerhet kommer EU att sträva efter ömsesidig nytta partnerskap med tillväxtmarknader och utvecklingsekonomier, särskilt inom ramen för dess Global Gateway-strategi.

EU kommer att intensifiera handelsåtgärder, inklusive genom att inrätta en klubb för kritiska råvaror för alla likasinnade länder som är villiga att stärka globala leveranskedjor, stärka Världshandelsorganisationen (WTO), utöka sitt nätverk av avtal om hållbara investeringar och frihandelsavtal och driva hårdare på verkställighet för att bekämpa orättvisa handelspraxis.

Det kommer att vidareutveckla strategiska partnerskap: EU kommer att arbeta med pålitliga partner för att främja sin egen ekonomiska utveckling på ett hållbart sätt genom att skapa värdekedjor i sina egna länder, samtidigt som det främjar säkra, motståndskraftiga, överkomliga och tillräckligt diversifierade värdekedjor för EU.

Nästa steg

Den föreslagna förordningen kommer att diskuteras och godkännas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd innan den antas och träder i kraft.

Bakgrund

Detta initiativ omfattar en reglering och en Kommunikation. Förordningen fastställer ett regelverk för att stödja utvecklingen av inhemsk kapacitet och stärka hållbarheten och cirkulariteten i de kritiska råvaruförsörjningskedjorna i EU. I meddelandet föreslås åtgärder för att stödja diversifieringen av försörjningskedjorna genom nya internationella ömsesidigt stödjande partnerskap. Fokus ligger också på att maximera bidraget från EU:s handelsavtal, i full komplementaritet med Global Gateway-strategin.

The Critical Raw Materials Act tillkännagavs av presidenten genom Leyen under henne 2022-staten i unionen tal, där hon uppmanade att ta upp EU:s beroende av importerade kritiska råvaror genom att diversifiera och säkra en inhemsk och hållbar tillgång på kritiska råvaror. Den svarar på Versaillesdeklarationen 2022 antogs av Europeiska rådet som beskrev den strategiska betydelsen av kritiska råvaror för att garantera unionens strategiska självständighet och europeiska suveränitet. Den svarar också på slutsatserna från konferensen om Europas framtid och på Europaparlamentets resolution från november 2021 om en strategi för EU:s kritiska råvaror.

Åtgärderna bygger på kritikalitetsbedömningen 2023, framsynsrapporten med fokus på strategisk teknik och de åtgärder som initierades under 2020 års handlingsplan för kritiska råvaror. Dagens förslag stöds av det vetenskapliga arbetet från kommissionens gemensamma forskningscentrum (GFC). Tillsammans med GFC:s framsynsstudie förnyade GFC också Informationssystem för råvaror som ger kunskap om råvaror, både primära (utvunna/skördade) och sekundära, till exempel från återvinning. Verktyget ger information om specifika material, länder, samt för olika sektorer och teknologier och inkluderar analyser för både utbud och efterfrågan, nuvarande och framtida. 

The Critical Raw Material Act presenteras parallellt med EU:s Net Zero Industry Act, som syftar till att skala upp EU:s tillverkning av viktiga koldioxidneutrala eller "net-noll"-tekniker för att säkerställa säkra, hållbara och konkurrenskraftiga leveranskedjor för ren energi i sikte att nå EU:s klimat- och energiambitioner.

För mer information

Europeiska förordningen om kritiska råvaror

Kommunikation

Frågor

Faktablad

Kritiska råvaror och handel – Infographic

Åtgärder på fyra kritiska råvaror - Infographic

Informationssystem för råvaror

GFC:s framsynsrapport

The Critical Raw Materials Act – video-animering

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

trend