Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

EESK stöder en öppen, hållbar och självsäker EU-handelspolitik

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Den nya handelsstrategi som lanserades av kommissionen i februari för med sig engagerande principer som kommer att stödja EU att uppnå sina inrikes- och utrikespolitiska mål. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) välkomnar denna handelsstrategi som ett sätt att förbättra marknadstillträde och jämna ut konkurrensvillkoren. Utöver detta kommer moderniseringen av Världshandelsorganisationen (WTO) att vara nyckeln till leverans för kommande generationer.

Handel har varit en drivande kraft för tillväxt och ekonomi. Dess roll har blivit ännu viktigare sedan pandemin bröt ut som ett sätt att säkerställa Europas återhämtning. EU måste ändå först analysera och kvantifiera handelsförändringar och göra en åtskillnad mellan tillfälliga och COVID-19-relaterade förändringar å ena sidan och permanenta förändringar å andra sidan.

"Vi måste ha ett visst tillvägagångssätt, vara öppna och självsäkra, för att förbättra intressenternas engagemang i handelspolitiken, eftersom berättelsen om internationell handel förändras", säger Timo Vuori, föredragande för EESK yttrande om den handelspolitiska översynen.

Annons

Yttrandet, som antogs vid plenarsessionen i juli, är ett steg framåt för denna strategi, som kommer att skapa nya möjligheter att minska riskerna i samband med världshandeln och EU: s ekonomi.

Det är dags för Europa att lägga naivitet åt sidan och anta en mer självsäker profil när man ensidigt försvarar EU: s värderingar och handelsåtaganden. Om WTO inte kan agera eller helt leverera bör EU kunna räkna med ett brett spektrum av frihandelsavtal som återspeglar europeiska principer och de internationella standarder som delas med ledande och framväxande ekonomier i internationell handel.

Som Christophe Quarez, medföredragande av yttrandet, uttryckte det: "Allt arbete måste sättas i samband med multilateralism och reformering av WTO."

Annons

EESK instämmer i att modernisering av WTO är en topprioritet med tanke på dess centrala roll när det gäller att tillhandahålla en effektiv multilateral matris för en modern handelsagenda. Därför måste EU leda ambitiösa WTO-reformer genom att bryta tabuer om sociala och klimataspekter av handeln och hantera nuvarande och kommande utmaningar på ett hållbart sätt. För att uppnå detta måste medlemsstaterna engagera sig i strategiskt samarbete med viktiga handelspartner i prioriterade multilaterala frågor.

Handelspolitik som levererar för människor

EESK välkomnar handelsagendan som svarar på några av de intressentproblem som tas upp i det offentliga samrådet. Det saknar dock reflektioner om hur man kan förbättra det civila samhällets engagemang. Kommittén understryker behovet av fortsatt samarbete med det civila samhället på nationell nivå och EU-nivå för att säkerställa att handelspolitiken tillför mervärde till vårt dagliga liv.

Det civila samhället måste bli en aktiv partner i handelspolitiken, från formning till övervakning av handelsverktyg och avtal. För att säkerställa det civila samhällets organisationers roll i processen kräver EESK att expertgruppen för frihandelsavtal återinförs, vilket gav ett oöverträffat och välbehövligt djupt och regelbundet engagemang i specifika handelsfrågor. Meningsfullt samarbete med Europaparlamentet, särskilt via EESK, i syfte att hantera problem mer effektivt, skulle kunna bidra till en smidigare ratificering.

Dessutom bör inhemska rådgivande grupper (DAG) som är viktiga institutionella övervakningspelare för moderna frihandelsavtal förstärkas.

Pandemin har belyst sårbarheterna i det globala handelssystemet och hos arbetare i försörjningskedjor. Att stärka hållbarhet och motståndskraft i globala värdekedjor (GVC) är av yttersta vikt för att skapa lika villkor.

EU behöver instrument för att hantera korruption och miljö-, arbets-, social- och mänskliga rättighetsintrång, såsom obligatorisk due diligence, ett nytt FN-fördrag om företag och mänskliga rättigheter och en ILO-konvention om anständigt arbete.

Efter att ha dragit lärdomarna av COVID-19-krisen efterlyser EU en djupare förståelse för globala värdekedjors inverkan på människor och företag samt deras brister. Diversifiering är ett verktyg för större motståndskraft, med lämpliga övervakningsmekanismer och adekvata offentliga upphandlingsprocesser.

EESK stöder starkt EU: s aktiva roll när det gäller att utforma globala regler för mer hållbar och rättvisare handel som skulle ge välstånd och säkerhet inte bara för affärspartner utan också för länder och deras folk.

Afghanistan

Uttalande om Afghanistan av Christa Schweng, ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Dimitris Dimitriadis, ordförande för EESK -sektionen för yttre förbindelser

publicerade

on

  1. Vi uttrycker djup oro för händelserna som följde efter USA och Natos reträtt från Afghanistan, sörjer den brutala förlusten av människoliv och efterlyser brådskande åtgärder för att undvika ytterligare humanitär kris och motgångar inom rättsstatsprincipen, grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors, barns och etniska minoriteters rättigheter;
  2. Vi betonar behovet av att Europeiska unionen visar mer självständighet på den internationella scenen, tar en mer aktiv roll för att bevara den internationella ordningen och att fördjupa sina band med USA och andra likasinnade allierade när det gäller att utveckla en tydlig färdplan och en gemensam strategi för Afghanistans framtid;
  3. Vi varnar för farorna med ett fullständigt försvinnande av civilsamhället i Afghanistan och uppmanar Europeiska unionen och dess medlemsstater att fortsätta stödja det afghanska civilsamhället i och utanför Afghanistan.
  4. Vi uppmanar de afghanska myndigheterna att säkerställa säkerheten för lokala och internationella civilsamhällesorganisationer (CSO), icke -statliga organisationer och humanitära organisationer, inklusive journalister och människorättsförsvarare.
  5. Vi betonar att samarbete med grannländerna inklusive Pakistan, Iran, Kina, Indien och Ryssland är avgörande för att stabilisera Centralasien och för att säkerställa att humanitärt bistånd når de utsatta befolkningarna, särskilt kvinnor och barn, i Afghanistan och i grannländer;
  6. Vi betonar att det är en moralisk plikt för Europa att hjälpa det afghanska folket: utifrån våra värderingar bör européer tillhandahålla humanitärt bistånd, skydda dem som åtar sig mänskliga rättigheter och demokrati och visa solidaritet med civilsamhällets organisationer och lokala aktivister.

Fortsätt läsa

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

Ett brett deltagande från det civila samhället är nyckeln till en stark återhämtning i Europa

publicerade

on

Vid en utfrågning som organiserades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) diskuterades möjligheter och utmaningar vid genomförandet av de nationella återhämtnings- och motståndskraftsplanerna i de olika medlemsländerna och avslöjade att det civila samhället fortfarande långt ifrån är effektivt involverat i processen. Det krävdes förbättrade samråd i den kommande genomförandefasen efter bristerna i utarbetningsskedet.

Europa kan få en starkare återhämtning efter pandemin om det civila samhället är fullt delaktigt i genomförandet av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (NRRP) i de olika medlemsländerna, och därigenom främjar den rättvisa övergången till en grön, digital och hållbar europeisk ekonomi. Detta är huvudbudskapet för utfrågningen i Bryssel och på distans av European Semester Group (ESG) vid sektionen för ekonomiska och monetära unionen och ekonomisk och social sammanhållning (ECO) den 6 september 2021.

"Det är viktigt att övervinna de allvarliga bristerna i NRRP -utarbetningsfasen", säger Javier Doz Orrit, ESG -ordförande. Han efterlyste "en stark återhämtning som stärker den sociala sammanhållningen genom att verkligen involvera arbetsmarknadens parter och det organiserade civila samhället, för en rättvis, grön och digital övergång. Deras engagemang är särskilt viktigt när det gäller reformer av arbetsmarknaden, offentliga tjänster och pensionssystem och vid genomförandet av investeringsplaner. "

Annons

Sammantaget är det organiserade civilsamhällets deltagande fortfarande lågt i många medlemsstater. Organisationer har informerats och i många fall kort hörts; Detta har dock medfört endast begränsade resultat. I majoriteten av medlemsstaterna har det inte funnits några formella och effektiva samråd som lett till betydande ändringar av de ursprungliga regeringsförslagen, med bara några få undantag. Kommissionen bör därför följa upp förordningen om återhämtnings- och motståndskraft (RRF) och se till att den genomförs korrekt i medlemsstaterna, till exempel genom att inrätta deltagande strukturer med nationella, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter och civilsamhället organisationer.

"Det civila samhällets deltagande i genomförandet av NRRP är avgörande eftersom planerna blir effektivare och lättare ägs av folket, men det är också en viktig manifestation av våra gemensamma europeiska värderingar enligt artikel 2 i fördraget. Tyvärr är det är fortfarande långt ifrån tillräckligt i de flesta medlemsländer ", tillade han Krzysztof Balon, ordförande för studiegruppen för EESK: s pågående yttrande om Den årliga strategin för hållbar tillväxt 2021.

Läget - genomförandet av NRRP

Annons

Evenemanget med titeln "Mot den europeiska terminen 2022-Implementering av de nationella återhämtnings- och motståndskraftsplanerna" samlade synpunkter från olika civilsamhällesorganisationer, EU-organ och tankesmedjor.

Rob Jonkman, medlem av EU: s Regionkommitté (ReK) och föredragande för sitt yttrande om genomförandet av RRF, framhöll att nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av NRRP var ett brett samhällsägande i medlemsstaterna. Det civila samhällets hela engagemang, inklusive lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter och icke -statliga organisationer, var därför avgörande.

Johannes Lübking från Europeiska kommissionens Task Force för återhämtning och motståndskraft (RECOVER) satte scenen genom att presentera siffror: 25 NRRP har hittills lämnats in och 18 har redan godkänts. För den gröna omställningen har de flesta medlen avsatts för hållbar rörlighet, medan för den digitala omvandlingen de flesta har tilldelats digitala offentliga tjänster.

Zsolt Darvas, som företräder Bruegel, betonade att genomförandet av reformer och offentliga investeringsprojekt som stöds av RRF var oerhört viktigt i många medlemsstater under de kommande åren. I detta avseende uttryckte han oro över vissa medlemsstaters absorptionskapacitet. Därför krävdes noggrann övervakning.

De flesta deltagarna var överens om att ett antal varningstecken hade börjat dyka upp i NRRP-implementeringsprocessen: de landsspecifika rekommendationerna från kommissionen hade i stort sett ignorerats av vissa medlemsstater fram till nu, så det fanns skepsis mot en eventuell framtida attitydförändring . Dessutom ifrågasattes de transformativa effekterna av RRF -investeringarna, liksom deras effektivitet och effektivitet.

Vägen framåt, mot den europeiska terminscykeln 2022

Ser vi framåt mot nästa europeiska terminscykel, Markus Ferber, Parlamentsledamot och föredragande för Årlig strategi för hållbar tillväxt 2021, sade att det hittills inte varit så mycket samråd med de regionala och lokala myndigheterna eller med det civila samhället, som ursprungligen var planerat inom NRRP, och att detta var ett misstag eftersom en mer inkluderande hållning bara skulle gynna planerna.

Längs samma linjer James Watson från BusinessEurope påpekade att NRRP-implementeringen inte bara kan vara en kryssruta, utan bör vara i linje med instrumentets verkliga anda: arbetsmarknadens parters roll bör erkännas och samråd bör äga rum i offentliga forum och inte bakom stängda dörrar.

Marco Cilento, som företräder Europeiska fackliga organisationen (ETUC), väckte frågan om kvalitetsjobb, produktivitet, högre löner och bättre arbetsförhållanden, och betonade att endast konkreta resultat för människor verkligen kunde sätta dem i centrum för EU.

Slutligen Hanna Surmatz, från European Foundation Center (EFC) och medlem i EESK: s kontaktgrupp, enades också om vikten av samråd med civilsamhällets partners och nämnde att detta skulle vara avgörande för omstruktureringen av den europeiska planeringsterminen och få människor att känna att de verkligen var involverade och bidra till att bygga en inkluderande europeisk framtid.

"Civilsamhällets deltagande måste tydligt ökas i genomförandeprocessen för att möjliggöra bättre nationellt ägande och genomförande av NRRP. Vi kommer att fortsätta följa situationen eftersom vi vill dra effektiva slutsatser och ha en positiv inverkan på processen. Vi vill gör skillnad och tiden för handling är nu, avslutade han Gonçalo Lobo Xavier, föredragande för EESK: s yttrande, som kommer att antas vid plenarsessionen i oktober.

Fortsätt läsa

Funktionshinder

EESK välkomnar EU: s strategi för handikapprättigheter men identifierar svagheter som bör åtgärdas

publicerade

on

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) hyllar den nya EU-strategin för funktionshindrade som ett steg framåt i genomförandet av FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD). Strategin har tagit med många av de förslag som föreslagits av EESK, den europeiska handikapprörelsen och det civila samhället. Förslagen inkluderar fullständig harmonisering av den nya agendan och förstärkt tillsyn på EU-nivå av dess tillämpning. EESK är emellertid bekymrad över urholkningen av de bindande åtgärderna och den hårda lagstiftningen som genomför strategin.

Vid sin plenarsession den 7 juli antog EESK yttrandet Strategi för personer med funktionsnedsättning, där den tog sitt tag på Europeiska kommissionens nya strategi, som skulle förbättra livet för cirka 100 miljoner européer med funktionsnedsättning under det kommande decenniet.

Trots att den nya strategin beskrevs som prisvärt och mer ambitiöst än sin föregångare, var EESK orolig för utsikterna till dess sunda genomförande. Det beklagade också avsaknaden av konkreta och specifika åtgärder för att stoppa diskriminering av kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Annons

"Handikappstrategins strategi kan främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i EU och har potential att uppnå verklig förändring, men detta beror helt på hur väl den genomförs och hur ambitiös de enskilda åtgärderna är. Den har tagit med sig förslag från EESK och handikapprörelsen. Det saknar dock ambition i bindande lagstiftning, "sade föredraganden för yttrandet, Ioannis Vardakastanis.

"Vi måste förvandla ord till handlingar. Om Europeiska kommissionen och medlemsstaterna inte är ambitiösa i att driva på åtgärder som utmanar status quo, kan strategin mycket väl vara mindre än förväntningarna hos cirka 100 miljoner personer med funktionsnedsättning inom EU. "varnade han.

EU: s återhämtnings- och motståndskraftsfacilitet (RRF) bör vara starkt kopplad till EU: s handikappstrategi och hjälpa personer med funktionsnedsättning att återhämta sig från pandemins effekter, eftersom de var bland de mest drabbade. Kopplingen till genomförandet och övervakningen av handlingsplanen för EU: s pelare för sociala rättigheter bör också säkerställas och maximeras, sade EESK i yttrandet.

Annons

Tillräckliga mänskliga och ekonomiska resurser bör tillhandahållas för det nuvarande övervakningssystemet för EU: s åtgärder som rör UNCRPD. EESK rekommenderade starkt att Europeiska kommissionen tittar på hur EU-institutioner och medlemsstater kan samarbeta för att bättre inkludera funktionshindrade genom att granska den befintliga kompetensförklaringen och ratificera det valfria protokollet till UNCRPD. Dessa steg kommer att ge EU ett mer avgörande yttrande i medlemsstaternas efterlevnad av UNCRPD-bestämmelserna. Kommissionen måste också vara beslutsam i att motsätta sig planer för investeringar som strider mot UNCRPD, såsom investeringar i institutionella vårdmiljöer.

EESK efterlyste särskilda åtgärder för att tillgodose behoven hos kvinnor och flickor med funktionsnedsättning genom ett flaggskeppsinitiativ under andra hälften av EU: s strategi för handikapprättigheter för att säkerställa att könsdimensionen inkluderades. Fokus på kvinnor bör inkludera en dimension av könsvåld och kvinnor som informella vårdgivare av släktingar med funktionsnedsättning.

EESK var nöjd med att se förslaget till ett resurscenter som heter AccessibleEU, ett av flaggskeppsinitiativen i den nya strategin, även om det inte motsvarade EESK: s begäran om en EU-styrelse med bredare befogenheter. Målet med AccessibleEU skulle vara att samla nationella myndigheter som ansvarar för att genomföra och tillämpa tillgänglighetsregler och tillgänglighetsexperter och yrkesverksamma och övervaka genomförandet av EU-lagar som ger tillgänglighet. Kommissionen måste vara tydlig och transparent om hur den planerar att finansiera och bemanna byrån och hur den kommer att se till att personer med funktionsnedsättning är representerade, betonade EESK.

EESK stöder starkt flaggskeppsinitiativet om EU: s handikappkort och anser att det har potential att främja stora förändringar. Det beklagar dock att det ännu inte finns något åtagande om hur man kan säkerställa att det erkänns av medlemsstaterna. Kommittén betonar behovet av att handikappkortet genomförs genom en förordning som gör det direkt tillämpligt och verkställbart i hela EU.

Människor med funktionsnedsättning bör ges möjlighet att spela en fullständig roll i det politiska livet i sina samhällen. EESK stöder planen för en vägledning om god valpraxis som behandlar personer med funktionsnedsättningar i valprocessen för att garantera deras politiska rättigheter.

Det är avgörande att fokusera på jobb av god kvalitet för personer med funktionsnedsättning, särskilt mot bakgrund av COVID-19-pandemin. EESK betonar att det huvudsakliga målet inte bara är högre sysselsättningsgrad, utan också kvalitetsarbeten som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att förbättra sina sociala förhållanden genom arbete. EESK föreslår att indikatorer för sysselsättningskvaliteten för personer med funktionsnedsättning tas med.

EESK uppmanar också handikapprörelsen att vara proaktiv och att driva på att varje åtgärd i denna strategi ska uppfylla vad den lovar. Arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer bör fullt ut stödja genomförandet av den nya strategin. Det är inte själva strategin som kommer att ge verkliga förändringar för personer med funktionsnedsättning, utan snarare styrkan för var och en av dess komponenter under det kommande decenniet, avslutade EESK.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend