Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

EU-klassificering: Gröna investeringar för att stärka hållbar finansiering 

DELA MED SIG:

publicerade

on

För att öka omställningen till miljövänliga investeringar har EU infört regler för att definiera vad som kvalificeras som grön eller hållbar verksamhet.

Varför EU behöver en gemensam definition för hållbara investeringar

Hållbar utveckling kräver bevarande av naturresurser och respekt för mänskliga och sociala rättigheter. Klimatåtgärder är en viktig aspekt, eftersom behovet av att begränsa och mildra effekterna av klimatförändringarna blir mer och mer brådskande.

EU har åtagit sig att gradvis minska sina utsläpp av växthusgaser. De European Green Deal, EU:s flaggskeppsinitiativ för klimatåtgärder, sätter ett mål om noll nettoutsläpp till 2050.

För att nå målet måste EU investera i ny teknik.

Offentliga investeringar kommer inte att räcka till och privata investerare måste gå in för att finansiera klimatvänliga projekt. Detta kräver tydliga kriterier för vad som exakt är hållbart och miljövänligt; annars kan en del finansiering riktas till "gröntvätt"-projekt som påstår sig vara gröna, men i verkligheten inte är det.

Vissa EU-länder har redan börjat utveckla klassificeringssystem. Både företag som söker finansiering och investerare som är intresserade av att stödja hållbara projekt skulle dra nytta av gemensamma EU-standarder.

Annons
En modern återvinningsanläggning
En arbetare på en modern återvinningsanläggning som sorterar sopor som ska bearbetas ©Romaset/AdobeStock 

Vilken ekonomisk verksamhet anses vara hållbar?


I juni 2020 Ledamöterna godkände taxonomiförordningen, ett ramverk som avgör vilka verksamheter som kan anses vara hållbara. Detta upprättar ett gemensamt klassificeringssystem i hela EU, ger företag och investerare klarhet och uppmuntrar en ökning av den privata sektorns finansiering för övergången till klimatneutralitet.

Smakämnen reglering ställer upp sex miljömål och slår fast att en verksamhet kan anses vara miljömässigt hållbar om den bidrar till något av dem utan att nämnvärt skada någon av de andra.

Principen "gör ingen skada" - som kommer att definieras närmare av Europeiska kommissionen - säkerställer att en ekonomisk verksamhet som orsakar mer skada på miljön än skapar fördelar inte kan klassificeras som hållbar. Miljömässigt hållbar verksamhet bör också respektera mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.

Miljömålen är:

  • Begränsning av klimatförändringar (undvika/minska utsläpp av växthusgaser eller öka växthusgasavlägsnandet)
  • Anpassning till klimatförändringar (minska eller förhindra negativ påverkan på nuvarande eller förväntade framtida klimat, eller riskerna för sådan negativ påverkan)
  • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  • Övergång till a cirkulär ekonomi (med fokus på återanvändning och återvinning av resurser)
  • Förebyggande och kontroll av föroreningar
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

kommissionens handlingar med anknytning till reglerna

Taxonomieförordningen, som blev lag i juli 2020, sätter den allmänna ramen för klassificeringen av hållbar verksamhet, men överlåter till Europeiska kommissionen att utarbeta de tekniska kriterier som skulle avgöra om projekt bidrar till några av miljömålen.

Kommissionen kom med en första uppsättningen kriterier i april 2021, som trädde i kraft i december 2021.

En annan uppsättning regler, som föreslogs i februari 2022, tillät integration kärnkraft och gas som miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet under vissa förutsättningar. Parlamentet diskuterade kommissionens handling och beslutade att inte invända mot det i juli 2022.

Taxonomireglering, gröna obligationer med mera 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend