Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Överfiske har ökat efter ett decennium av återhämtning

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Hastigheten för överfiske har ökat i europeiska vatten, enligt dagens (9 juni) rapport  av Europeiska kommissionen om läget för den gemensamma fiskeripolitiken. Oceana beklagar denna bekräftelse att EU går längre bort från sitt lagliga åtagande att på ett hållbart sätt utnyttja alla skördade fiskpopulationer. För att lägga till detta verkar landningsskyldigheten inte verkställas ordentligt och den olagliga metoden att kasta fortsätter. 

”Det smärtsamt långsamma genomförandet av EU: s rättsliga krav och medlemsstaternas fortsatta ovilja att följa vetenskapliga råd ger oönskad, men inte oväntad, frukt” säger Oceana Advocacy in Europe Senior Director Vera Coelho. ”Mot bakgrund av den pågående biologiska mångfalden och klimatkriserna har vi inte råd med något steg tillbaka för att uppnå hållbart fiske. Det är hög tid för Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och fiskerinäringen att till fullo genomföra EU: s fiskerilag för att rädda våra hav och säkra en framgångsrik framtid för våra fiskesamhällen. ”

En tidigare rapport1 av ett EU-rådgivande organ, vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiske (STECF), bekräftade att många av de utvärderade europeiska fiskpopulationerna förblir överfiskade eller utanför säkra biologiska gränser. Faktum är att andelen överfiskade bestånd ökade från 38% till 43% i Nordöstra Atlanten, efter ett decennium av återhämtning, medan situationen i Medelhavet och Svarta havet fortfarande är svår med 83% av de bedömda bestånden överfiske.

Annons

Den dåliga bevarandestatusen för dessa fiskpopulationer beror främst på att fiskemöjligheterna har ställts över de nivåer som rekommenderas av vetenskaplig rådgivning, bristen på effektiva korrigerande åtgärder för att återställa utarmade fiskpopulationer och dålig uppfyllande av landningsskyldigheten. Oceana beklagar Europeiska kommissionens fortsatta ovilja att erkänna den ihållande frågan om överfiske i EU, trots kommissionens viktiga roll för att säkerställa genomförandet av EU-lagstiftningen och för att föreslå och förhandla om årliga fiskemöjligheter med medlemsstaterna.

Upprepade varningar från icke-statliga miljöorganisationer och STECF om att EU inte uppfyller sitt rättsliga åtagande att stoppa överfiske senast 2020 har fallit för döva öron. Oceana uppmanar EU-institutionerna - Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, EU-rådet - och medlemsstaterna att till fullo genomföra den gemensamma fiskeripolitiken och slutligen övergången till hållbart fiske och till ett ekosystembaserat tillvägagångssätt. Kommissionen bör inte heller tveka att vidta rättsliga åtgärder mot de länder som inte fullgör sina skyldigheter.

Bakgrund

Annons

Den reformerade GFP-förordningen2 trädde i kraft den 1 januari 2014. Den innehåller ambitiösa mål och konkreta tidsplaner för att sätta Europeiska unionen i spetsen för global fiskeriförvaltning och göra det europeiska fisket ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Trots att den gemensamma fiskeripolitiken har lett till en generell ökning av EU-flottans lönsamhet och minskat överfiske har framstegen med genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken varit för långsamma för att stoppa överfiske, återuppbygga fiskpopulationer och skydda marina ekosystem. För vissa fiskbestånd har inga framsteg gjorts.

Oceana och andra icke-statliga organisationer har uppmärksammat bristen på framsteg när det gäller att avsluta överfisket varje år sedan den reviderade gemensamma fiskeripolitiken trädde i kraft, med stöd av årliga STECF-rapporter som bekräftade att banan för att avsluta överfiske senast 2020 enligt lag krävs.

Den gemensamma fiskeripolitiken är fortfarande en relevant rättslig ram för fiskeförvaltning, men den saknar adekvat genomförande, kontroll och efterlevnad. Att åtgärda dessa brister är kritiskt nu, och verkligen har Europeiska kommissionen en omfattande verktygslåda till förfogande, med befogenhet att inleda lagstiftande, politiska och rättsliga åtgärder.

Den gemensamma fiskeripolitiken måste tillämpas fullt ut om EU ska kunna uppfylla målen för den europeiska gröna affären och bygga bättre tillbaka efter COVID-19-krisen. Överfiske och destruktiva fiskemetoder har varit den främsta orsaken till marin biologisk mångfald under de senaste 40 åren och de undergräver också kritiskt motståndskraften hos fisk, sjöfåglar, marina däggdjur och andra vilda djur mot effekterna av klimatförändringarna.

Svara kommissionen om läget för framstegen i genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken genom fastställande av fiskemöjligheter (Juli 2020)

Europeiska kommissionen

NextGenerationEU: Europeiska kommissionen betalar ut 231 miljoner euro i förfinansiering till Slovenien

publicerade

on

Europeiska kommissionen har betalat ut 231 miljoner euro till Slovenien i förfinansiering, motsvarande 13% av landets bidragstilldelning under återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten (RRF). Förfinansieringsbetalningen hjälper till att sätta igång genomförandet av de viktiga investerings- och reformåtgärder som beskrivs i Sloveniens återhämtnings- och motståndskraftsplan. Kommissionen kommer att godkänna ytterligare utbetalningar baserade på genomförandet av de investeringar och reformer som beskrivs i Sloveniens plan för återhämtning och motståndskraft.

Landet kommer att få totalt 2.5 miljarder euro, bestående av 1.8 miljarder euro i bidrag och 705 miljoner euro i lån, under hela planens livstid. Dagens utbetalning följer på det senaste framgångsrika genomförandet av de första låneoperationerna under NextGenerationEU. I slutet av året avser kommissionen att samla in upp till totalt 80 miljarder euro i långsiktig finansiering, som kompletteras med kortsiktiga EU-räkningar, för att finansiera de första planerade utbetalningarna till medlemsstaterna under NextGenerationEU.

RRF är kärnan i NextGenerationEU som kommer att ge 800 miljarder euro (i löpande priser) för att stödja investeringar och reformer i medlemsstaterna. Den slovenska planen är en del av EU: s svar utan motstycke för att komma starkare ur covid-19-krisen, främja de gröna och digitala övergångarna och stärka motståndskraften och sammanhållningen i våra samhällen. A pressmeddelande finns tillgänglig online.

Annons

Fortsätt läsa

Cypern

NextGenerationEU: Europeiska kommissionen betalar ut 157 miljoner euro i förfinansiering till Cypern

publicerade

on

Europeiska kommissionen har betalat ut 157 miljoner euro till Cypern i förfinansiering, vilket motsvarar 13% av landets finansiella anslag under återhämtnings- och resiliensfaciliteten (RRF). Förfinansieringsbetalningen hjälper till att sätta igång genomförandet av de viktiga investerings- och reformåtgärder som beskrivs i Cyperns plan för återhämtning och motståndskraft. Kommissionen kommer att godkänna ytterligare utbetalningar baserade på genomförandet av de investeringar och reformer som beskrivs i Cyperns plan för återhämtning och motståndskraft.

Landet kommer att få 1.2 miljarder euro totalt under planens livstid, med 1 miljard euro i bidrag och 200 miljoner euro i lån. Dagens utbetalning följer på det senaste framgångsrika genomförandet av de första låneoperationerna under NextGenerationEU. I slutet av året avser kommissionen att samla in upp till totalt 80 miljarder euro i långsiktig finansiering, som kompletteras med kortsiktiga EU-räkningar, för att finansiera de första planerade utbetalningarna till medlemsstaterna under NextGenerationEU. En del av NextGenerationEU kommer RRF att tillhandahålla 723.8 miljarder euro (i löpande priser) för att stödja investeringar och reformer i medlemsstaterna.

Den cypriotiska planen är en del av EU: s svar utan motstycke för att komma starkare ur covid-19-krisen, främja de gröna och digitala övergångarna och stärka motståndskraften och sammanhållningen i våra samhällen. A pressmeddelande finns tillgänglig online.

Annons

Fortsätt läsa

Belgien

EU: s sammanhållningspolitik: Belgien, Tyskland, Spanien och Italien får 373 miljoner euro för att stödja hälso- och socialtjänster, små och medelstora företag och social integration

publicerade

on

Kommissionen har beviljat 373 miljoner euro till fem Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativa program (OP) i Belgien, Tyskland, Spanien och Italien för att hjälpa länderna med nödsituationer och reparationer av coronavirus inom ramen för REACT-EU. I Belgien kommer ändringen av Wallonia OP att tillhandahålla ytterligare 64.8 miljoner euro för förvärv av medicinsk utrustning för hälsovårdstjänster och innovation.

Medlen kommer att stödja små och medelstora företag i utvecklingen av e-handel, cybersäkerhet, webbplatser och onlinebutiker, samt den regionala gröna ekonomin genom energieffektivitet, miljöskydd, utveckling av smarta städer och koldioxidsnål offentlig infrastruktur. I Tyskland, i delstaten Hessen, kommer 55.4 miljoner euro att stödja hälsorelaterad forskningsinfrastruktur, diagnostisk kapacitet och innovation vid universitet och andra forskningsinstitutioner samt investeringar i forskning, utveckling och innovation inom områdena klimat och hållbar utveckling. Denna ändring kommer också att ge stöd till små och medelstora företag och fonder för nystartade företag genom en investeringsfond.

I Sachsen-Anhalt kommer 75.7 miljoner euro att underlätta samarbete mellan små och medelstora företag och institutioner inom forskning, utveckling och innovation, och tillhandahålla investeringar och rörelsekapital för mikroföretag som drabbats av coronaviruskrisen. Dessutom kommer fonderna att möjliggöra investeringar i företagens energieffektivitet, stödja digital innovation i små och medelstora företag och förvärva digital utrustning för skolor och kulturinstitutioner. I Italien kommer det nationella OP 'Social Inclusion' att få 90 miljoner euro för att främja den sociala integrationen av människor som upplever svår materiell brist, hemlöshet eller extrem marginalisering genom tjänsterna 'Housing First' som kombinerar tillhandahållande av omedelbara bostäder med möjliggörande av social- och arbetsförmedlingstjänster .

Annons

I Spanien kommer 87 miljoner euro att läggas till ESF OP för Castilla y León för att stödja egenföretagare och arbetare som fick sina kontrakt avbrutna eller reducerade på grund av krisen. Pengarna kommer också att hjälpa hårt drabbade företag att undvika uppsägningar, särskilt inom turistsektorn. Slutligen behövs pengarna för att tillåta viktiga sociala tjänster att fortsätta på ett säkert sätt och för att säkerställa utbildningskontinuitet under hela pandemin genom att anställa ytterligare personal.

REACT-EU är en del av NextGenerationEU och ger ytterligare 50.6 miljarder euro ytterligare finansiering (i löpande priser) till sammanhållningspolitiska program under 2021 och 2022. Åtgärderna fokuserar på att stödja arbetsmarknadens motståndskraft, jobb, små och medelstora företag och låginkomstfamiljer, samt att sätta framtidssäker grund för de gröna och digitala övergångarna och en hållbar socioekonomisk återhämtning.

Annons

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend