Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

Kommissionen godkänner 24.7 miljoner euro i italienskt stöd för att kompensera Alitalia för ytterligare skador på grund av koronavirusutbrott

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har funnit att 24.7 miljoner euro i italienskt stöd till Alitalia stämmer överens med EU: s regler för statligt stöd. Denna åtgärd syftar till att kompensera flygbolaget för de skador som drabbats av vissa rutter på grund av koronavirusutbrottet mellan den 1 november och den 31 december 2020.

Executive Vice President Margrethe Vestager, med ansvar för konkurrenspolitiken, sade: ”Koronaviruskrisen och begränsningarna för att begränsa spridningen av viruset fortsätter längre än vi alla hoppats på. Den åtgärd som godkänts idag gör det möjligt för Italien att tillhandahålla ytterligare ersättning för direkta skador som Alitalia lidit mellan november och december 2020 till följd av sådana begränsningar. Vi fortsätter att arbeta nära med medlemsstaterna för att säkerställa att nationella stödåtgärder kan införas på ett samordnat och effektivt sätt, i linje med EU: s regler. Samtidigt pågår våra undersökningar av tidigare stödåtgärder för Alitalia och vi är i kontakt med Italien om deras planer och efterlevnad av EU-regler. ”

De begränsningar som gäller både i Italien och i utlandet för att begränsa spridningen av en andra pandemivåg har starkt påverkat Alitalias verksamhet. Italien anmälde till kommissionen en ytterligare stödåtgärd för att kompensera Alitalia för ytterligare skador som lidits på vissa rutter från den 1 november 2020 till den 31 december 2020 på grund av de nödåtgärder som är nödvändiga för att begränsa spridningen av viruset. Detta följer av kommissionens beslut av 4 september 2020 och 29 December 2020 att godkänna italienska åtgärder som kompenserar Alitalia för den skada som lider av statliga begränsningar mellan den 1 mars 2020 och den 15 juni 2020 respektive den 16 juni till den 31 oktober 2020.

Annons

Kommissionen bedömde åtgärden enligt Artikel 107 (2) (b) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som gör det möjligt för kommissionen att godkänna statligt stödåtgärder som beviljats ​​av medlemsstaterna för att kompensera specifika företag eller sektorer för skador som direkt orsakats av exceptionella händelser. Kommissionen anser att koronavirusutbrottet kvalificerar som en sådan exceptionell händelse, eftersom det är en extraordinär, oförutsägbar händelse med betydande ekonomisk inverkan. Som ett resultat är exceptionella ingripanden från medlemsstaten för att kompensera för skadorna i samband med utbrottet motiverade.

Kommissionen fann att den italienska åtgärden kommer att kompensera för skador som Alitalia lidit och som är direkt kopplade till koronavirusutbrottet, eftersom förlusten av lönsamhet på de stödberättigade rutterna till följd av inneslutningsåtgärderna under den aktuella perioden kan betraktas som en direkt kopplad skada till den exceptionella händelsen. Den konstaterade också att åtgärden är proportionell, eftersom den kvantitativa analysen av rutt för rutt som lämnats in av Italien på ett korrekt sätt identifierar den skada som kan hänföras till inneslutningsåtgärderna, och ersättningen därför inte överstiger vad som är nödvändigt för att kompensera skadan på dessa rutter.

På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att den ytterligare italienska skadeståndsåtgärden är i linje med EU: s regler för statligt stöd.

Annons

Bakgrund

Baserat på inkomna klagomål inledde kommissionen den 23 april 2018 ett formellt granskningsförfarande för lån på 900 miljoner euro som Alitalia beviljade Italien 2017. Den 28 februari 2020 inledde kommissionen ett separat formellt granskningsförfarande för ytterligare 400 miljoner euro beviljat av Italien i oktober 2019. Båda utredningarna pågår.

Ekonomiskt stöd från EU-medel eller nationella medel som beviljats ​​hälso- och sjukvårdstjänster eller andra offentliga tjänster för att hantera koronavirussituationen faller utanför omfattningen av kontrollen av statligt stöd. Detsamma gäller för offentligt ekonomiskt stöd som ges direkt till medborgarna. På liknande sätt faller offentliga stödåtgärder som är tillgängliga för alla företag, till exempel lönesubventioner och upphävande av betalningar av företagsskatter och mervärdesskatter eller sociala avgifter, inte under statligt stödkontroll och kräver inte kommissionens godkännande enligt EU: s regler för statligt stöd. I alla dessa fall kan medlemsstaterna agera omedelbart.

När reglerna om statligt stöd är tillämpliga kan medlemsstaterna utforma tillräckliga stödåtgärder för att stödja specifika företag eller sektorer som lider av konsekvenserna av koronavirusutbrottet i enlighet med EU: s befintliga statliga stödram. Den 13 mars 2020 antog kommissionen en Kommunikation om ett samordnat ekonomiskt svar på COVID-19-utbrottet fastställa dessa möjligheter.

I detta avseende, till exempel:

  • Medlemsstaterna kan kompensera specifika företag eller specifika sektorer (i form av system) för den skada som har lidit och direkt orsakats av exceptionella händelser, till exempel de som orsakats av koronavirusutbrottet. Detta förutses i artikel 107 b FEUF.
  • Regler om statligt stöd som bygger på artikel 107 c FEUF gör det möjligt för medlemsstaterna att hjälpa företag att hantera likviditetsbrist och behöver akut räddningsstöd.
  • Detta kan kompletteras med en rad ytterligare åtgärder, till exempel enligt de minimis-förordningen och den allmänna gruppundantagsförordningen, som också kan införas av medlemsstaterna omedelbart utan kommissionens inblandning.

Vid särskilt allvarliga ekonomiska situationer, som den som för närvarande står inför alla medlemsstater på grund av koronavirusutbrottet, tillåter EU: s regler för statligt stöd medlemsstaterna att ge stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i deras ekonomi. Detta föreskrivs i artikel 107 bi EUF-fördraget i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Den 19 mars 2020 antog kommissionen en tillfälligt ramverk för statligt stöd baserat på artikel 107 bi EUF-fördraget för att göra det möjligt för medlemsstaterna att använda den fulla flexibilitet som föreskrivs i reglerna för statligt stöd för att stödja ekonomin i samband med koronavirusutbrottet. Den tillfälliga ramen, i dess lydelse den April 3, Maj 8, Juni 29, 13 oktober 2020 och 28 januari 2021, föreskrivs följande typer av stöd som kan beviljas av medlemsstaterna: (i) Direktbidrag, kapitaltillskott, selektiva skattefördelar och förskottsbetalningar; (ii) Statliga garantier för lån som tagits av företag. (iii) Subventionerade offentliga lån till företag, inklusive efterställda lån, (iv) Skydd för banker som kanaliserar statligt stöd till den reala ekonomin. (v) Offentlig kortsiktig exportkreditförsäkring. (vi) Stöd för koronavirusrelaterad forskning och utveckling (FoU). (vii) Stöd för konstruktion och uppskalning av testanläggningar. (viii) Stöd för produktion av produkter som är relevanta för att hantera koronavirusutbrottet. (ix) Riktat stöd i form av uppskjutande av skattebetalningar och / eller avstängningar av sociala avgifter; (x) Riktat stöd i form av lönesubventioner till anställda. (xi) Riktat stöd i form av kapital- och / eller hybridkapitalinstrument. (xii) Stöd för otäckta fasta kostnader för företag som står inför en nedgång i omsättningen i samband med koronavirusutbrottet.

Den tillfälliga ramen kommer att finnas till slutet av december 2021. För att säkerställa rättssäkerhet kommer kommissionen att utvärdera före detta datum om den behöver utvidgas.

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.61676 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska gemenskapernas officiella tidning finns upptagna i Konkurrensvecka e-nyheter.

Mer information om det tillfälliga ramverket och andra åtgärder som kommissionen har vidtagit för att ta itu med den ekonomiska effekten av koronaviruspandemin kan hittas här.

coronavirus

Kommissionen godkänner 1.8 miljoner euro för lettiskt stöd för boskapsodlare som drabbats av coronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett lettiskt system på 1.8 miljoner euro för att stödja bönder som är verksamma inom boskapsuppfödningssektorn som drabbats av coronavirusutbrottet. Systemet godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Enligt systemet kommer stödet att ske i form av direkta bidrag. Åtgärden syftar till att mildra den likviditetsbrist som stödmottagarna står inför och att ta itu med en del av de förluster som de drabbades av på grund av coronavirusutbrottet och de restriktiva åtgärder som den lettiska regeringen var tvungen att vidta för att begränsa spridningen av viruset. Kommissionen fann att systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen.

I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 225,000 31 euro per stödmottagare. och (ii) beviljas senast den 2021 december 107. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 3 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen systemet enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som kommissionen vidtar för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.64541 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Annons

Fortsätt läsa

coronavirus

Kommissionen godkänner 500,000 XNUMX euro i portugisiskt system för att ytterligare stödja persontransportsektorn på Azorerna i samband med coronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett portugisiskt system på 500,000 XNUMX euro för att ytterligare stödja persontransportsektorn i Azorerna i samband med coronavirusutbrottet. Åtgärden godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Det följer ett annat portugisiskt system för att stödja persontransportsektorn på Azorerna som kommissionen godkände 4 juni 2021 (SA.63010). Enligt den nya ordningen kommer stödet att ske i form av direkta bidrag. Åtgärden kommer att vara öppen för kollektiva persontransportföretag i alla storlekar som är aktiva på Azorerna. Syftet med åtgärden är att mildra de plötsliga likviditetsbrister som dessa företag står inför och att hantera förluster som uppstår under 2021 på grund av coronavirusutbrottet och de restriktiva åtgärder som regeringen var tvungen att vidta för att begränsa spridningen av viruset.

Kommissionen fann att det portugisiska systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 1.8 miljoner euro per företag. och (ii) beviljas senast den 31 december 2021. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som vidtas av kommissionen för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.64599 i EU statligt stöd registrera sig på kommissionens tävlingens webbplats när någon sekretessfrågor har lösts.

Annons

Fortsätt läsa

coronavirus

Kommissionen godkänner franskt biståndsprogram på 3 miljarder euro för att genom lån och aktieinvesteringar stödja företag som drabbats av coronaviruspandemin

publicerade

on

Europeiska kommissionen har, enligt EU: s regler för statligt stöd, godkänt Frankrikes planer på att inrätta en fond på 3 miljarder euro som ska investera genom skuldinstrument och eget kapital och hybridinstrument i företag som drabbats av pandemin. Åtgärden godkändes enligt den tillfälliga ramen för statligt stöd. Systemet kommer att genomföras genom en fond med titeln 'Övergångsfond för företag som påverkas av COVID-19-pandemin', med en budget på 3 miljarder euro.

Enligt detta system kommer stödet att ha formen av (i) förlagslån eller deltagande lån; och (ii) rekapitaliseringsåtgärder, särskilt hybridkapitalinstrument och icke-röstande preferensaktier. Åtgärden är öppen för företag etablerade i Frankrike och finns i alla sektorer (utom finanssektorn), som var livskraftiga före coronaviruspandemin och som har visat att deras ekonomiska modell är långsiktigt livskraftig. Mellan 50 och 100 företag förväntas dra nytta av detta system. Kommissionen ansåg att åtgärderna uppfyllde villkoren i den tillfälliga ramen.

Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden var nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i Frankrikes ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga tillsynen. På grundval av detta godkände kommissionen dessa system enligt EU: s regler för statligt stöd.

Annons

Verkställande direktör Margrethe Vestager (avbildad), konkurrenspolitik, sade: ”Detta rekapitaliseringssystem på 3 miljarder euro gör det möjligt för Frankrike att stödja företag som drabbats av coronaviruspandemin genom att underlätta tillgången till finansiering i dessa svåra tider. Vi fortsätter att arbeta nära med medlemsstaterna för att hitta praktiska lösningar för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin medan vi respekterar EU: s regelverk. ”

Annons
Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend