Anslut dig till vårt nätverk!

Tyskland

Kommissionen godkänner 2.98 miljarder euro tyskt system för att främja grön fjärrvärme

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU-kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, ett tyskt system på 2.98 miljarder euro för att främja grön fjärrvärme baserad på förnybar energi och spillvärme. Åtgärden kommer att bidra till genomförandet av Tysklands nationella energi- och klimatplan och till EU:s strategiska mål relaterade till EU:s gröna avtal, särskilt EU:s klimatneutralitetsmål 2050.

Executive Vice President Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sa: "Detta system på 2.98 miljarder euro kommer att bidra till att göra fjärrvärmesektorn grönare i Tyskland genom att stödja konstruktionen av effektivare fjärrvärmesystem och koldioxidutsläppen av befintliga. Med denna åtgärd kommer Tyskland att kunna öka andelen förnybar energi och spillvärme i värmesektorn och därigenom minska sina utsläpp avsevärt. Den tyska biståndsåtgärd som vi har godkänt i dag kommer att bidra till att uppnå EU:s gröna avtals mål och hjälpa Tyskland att nå sina miljömål, samtidigt som möjlig snedvridning av konkurrensen begränsas.”

Det tyska systemet

I juni 2022 underrättade Tyskland kommissionen om sin avsikt att införa ett system för att främja grön fjärrvärme baserad på förnybar värme och spillvärme.

Systemet, som löper till 30 augusti 2028, kommer att vara öppet för fjärrvärmenätsoperatörer och operatörer som för närvarande inte tillhandahåller denna tjänst på marknaden. Stödet kommer att ha formen av direkta bidrag. Åtgärden kommer att stödja förstudier och omvandlingsplaner för byggande respektive avkarbonisering av fjärrvärmenät. Enligt systemet kommer operatörer av fjärrvärmenät också att kunna få investeringsstöd för:

  • byggande av nya fjärrvärmesystem med en andel förnybar och spillvärme på minst 75 %;
  • avkarbonisering och uppgradering av befintliga fjärrvärmesystem så att de fungerar på grundval av förnybar energi och spillvärme; och
  • installation av förnybar värme- och solvärmeproduktionsanläggningar, värmepumpar och värmereservoarer, samt integrering av spillvärme i fjärrvärmesystem.

Dessutom kommer fjärrvärmenätsoperatörer att kunna få driftstöd för alstring av förnybar värme genom solvärmeanläggningar och värmepumpar.

Stöd till förstudier och omvandlingsplaner kommer att täcka upp till 50 % av deras kostnader. När det gäller investeringsstöd kommer stödbeloppet per stödmottagare att täcka upp till 40 % av de stödberättigande investeringskostnaderna. När det gäller driftsstöd kommer stödet att beräknas utifrån mängden producerad förnybar värme. Den beviljande myndigheten kommer att se till att stödet inte överstiger finansieringsgapet (dvs. det stödbelopp som krävs för att locka till sig de investeringar som annars inte skulle äga rum).

Annons

Detta rikstäckande system förväntas stödja installationen av cirka 681 MW förnybar värmeproduktionskapacitet per år, vilket minskar utsläppen av växthusgaser med cirka 4 miljoner ton koldioxid2 per år.

Kommissionens bedömning

Kommissionen bedömde ordningen särskilt enligt EU:s regler om statligt stöd Artikel 107 (3) (c) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (”EUF-fördraget”), som gör det möjligt för EU-länder att stödja utvecklingen av viss ekonomisk verksamhet på vissa villkor, enligt 2022 Riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi.

Kommissionen fann att

  • Hjälpmedlet är nödvändigt och lämpligt för avkarboniseringen av fjärrvärmesektorn i Tyskland och att det har en "incitamentseffekt". Eftersom fossila bränslen har en kostnadsfördel jämfört med förnybar och spillvärme, i avsaknad av stöd, skulle investeringar i fjärrvärmeproduktionsanläggningar baseras på fossila bränslen och därmed återspegla den nuvarande energimixen i Tyskland, som kännetecknas av hög andel gaspannor och kraftvärme. installationer. Dessutom, i avsaknad av stöd, är det osannolikt att investeringar i nya fjärrvärmenät och i avkolning av befintliga nät kommer att ske på grund av de höga kostnaderna och låga intäkterna från sådana investeringar. Slutligen, utan stödet skulle stödmottagarna inte ha tillräckliga incitament för att planera byggandet av nya fjärrvärmenät och avkarboniseringen av befintliga på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Hjälpmedlet är proportionell och begränsad till det minimum som krävs. Även om stödnivån inte baseras på kvantifieringen av det individuella finansieringsgapet för var och en av stödmottagarna, måste den beviljande myndigheten se till att stödet inte överstiger finansieringsgapet. Dessutom kommer stödet till värmeproduktion att bli föremål för årlig övervakning av den beviljande myndigheten för att säkerställa att finansieringsgapet inte överskrids.
  • Du har nu möjlighet positiva effekter av stödet om koldioxidutsläpp av fjärrvärmesystem i Tyskland uppväga eventuella negativa effekter konkurrens och handel mellan medlemsstaterna. Systemet kommer att stödja avkarboniseringen av fjärrvärmesektorn i Tyskland, vilket minskar utsläppen av växthusgaser, i linje med European Green Dealutan att onödigt snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

På grundval av detta godkände kommissionen den tyska ordningen enligt EU:s regler för statligt stöd.

Bakgrund

Kommissionens 2022 Riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi ge vägledning om hur kommissionen kommer att bedöma förenligheten mellan miljöskydd, inklusive klimatskydd, och energistödsåtgärder som omfattas av anmälningskravet enligt artikel 107 c i EUF-fördraget.

De nya riktlinjerna, som gäller från och med januari 2022, skapar ett flexibelt, ändamålsenligt möjliggörande ramverk för att hjälpa medlemsländerna att tillhandahålla det stöd som krävs för att nå Green Deal-målen på ett riktat och kostnadseffektivt sätt. Reglerna innebär en anpassning till de viktiga EU:s mål och mål som anges i den europeiska gröna avtalet och med andra senaste regeländringar inom energi- och miljöområdet och kommer att tillgodose den ökade betydelsen av klimatskydd. De omfattar avsnitt om energieffektivitetsåtgärder, stöd till ren rörlighet, infrastruktur, cirkulär ekonomi, minskning av föroreningar, skydd och återställande av biologisk mångfald, samt åtgärder för att säkerställa en trygg energiförsörjning, under vissa villkor.

Riktlinjerna tillåter medlemsstaterna att under vissa villkor stödja produktion av värme från kraftvärmeverk kopplade till fjärrvärmesektorn. Dessa regler syftar till att hjälpa medlemsstaterna att uppfylla EU:s ambitiösa energi- och klimatmål till minsta möjliga kostnad för skattebetalarna och utan onödig snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.

Du har nu möjlighet  Direktiv om energieffektivitet 2018 fastställde ett EU-omfattande bindande energieffektivitetsmål på minst 32.5 % till 2030. Med Europeisk Green Deal-kommunikation 2019 stärkte kommissionen sina klimatambitioner och satte upp ett mål om inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Europeiska klimatlagstiftningen antogs i juni 2019, som stadgar klimatneutralitetsmålet 2050 och inför det delmål att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030, lägger grunden för "Lämplig för 55" lagförslag som antogs av kommissionen den 14 juli 2021. Bland dessa förslag har kommissionen lagt fram en ändring av Direktiv om energieffektivitet att utveckla ett mer ambitiöst bindande årligt mål för att minska energianvändningen på EU-nivå.

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.63177 i statligt stöd register på kommissionens Konkurrensen webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska gemenskapernas officiella tidning finns upptagna i Konkurrensvecka e-nyheter.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend