Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Statligt stöd: Kommissionen godkänner tysk åtgärd på 55 miljoner euro för att stödja ArcelorMittals demonstrationsanläggning för grönt stål

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, en tysk åtgärd på 55 miljoner euro för att stödja ArcelorMittal Hamburg GmbH (”ArcelorMittal”) i att bygga en demonstrationsanläggning för produktion av grönt stål med förnybart väte. Åtgärden kommer att bidra till att uppnå EU: s vätestrategi och European Green Deal mål, samtidigt som det hjälper till att minska beroendet av ryska fossila bränslen och snabba fram den gröna omställningen i linje med REPowerEU-plan.

Den tyska åtgärden

Tyskland anmälde till kommissionen sin plan att stödja ArcelorMittals projekt att delvis minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion i Hamburg.

Stödet, som kommer att ha formen av ett direkt bidrag på 55 miljoner euro, kommer att stödja byggandet och installationen av en demonstrationsanläggning som använder 100 % förnybart väte. Huvudsyftet med projektet är att tillämpa teknik som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser i ArcelorMittals gröna stålproduktionsprocesser. Anläggningen kommer att ha en årlig kapacitet på 100,000 XNUMX ton direktreducerat järn, en viktig insatsvara för stålproduktion.

Denna nya demonstrationsanläggning i industriell skala kommer att ge ArcelorMittal värdefulla insikter i produktionen av högkvalitativt utsläppsfritt stål. ArcelorMittal kommer att använda erfarenheterna från demonstrationsanläggningen för att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion i EU i större skala. Dessutom har ArcelorMittal åtagit sig att dela med sig av sitt tekniska kunnande med andra europeiska stålproducenter.

Demonstrationsanläggningen är tänkt att börja fungera 2026. När projektet är klart förväntas det undvika utsläpp av över 700,000 XNUMX ton koldioxid totalt.

Kommissionens bedömning

Annons

Kommissionen bedömde åtgärden enligt EU:s regler om statligt stöd, särskilt artikel 107 ci fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som gör det möjligt för medlemsstaterna att stödja utvecklingen av viss ekonomisk verksamhet som omfattas av till vissa villkor, och Riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi 2022 ('CEEAG').

Kommissionen fann att

  • Projektet är bland de tidiga användare av en innovativ teknik inom sin sektor, nämligen teknik som använder 100 % förnybart väte vid produktion av direkt reducerat järn för stål.
  • Åtgärden underlättar utvecklingen av en ekonomisk verksamhet, särskilt produktionen av grönt stål. Samtidigt stöder den målen för viktiga EU-politiska initiativ som t.ex European Green Deal, den EU: s vätestrategi och REPowerEU-plan.
  • Stödet har en "stimulanseffekt", eftersom stödmottagaren inte skulle genomföra investeringarna i produktion av grönt stål utan det offentliga stödet.
  • Åtgärden har en begränsad påverkan på konkurrens och handel inom EU. Det är särskilt nödvändigt och lämpligt att främja produktionen av grönt stål. Dessutom är det proportionerligt, eftersom stödnivån motsvarar det faktiska finansieringsbehovet. Dessutom, om projektet visar sig vara mycket framgångsrikt och genererar extra nettointäkter, kommer stödmottagaren att återlämna en del av det mottagna stödet till Tyskland (claw-back-mekanism).
  • Stödet medför positiva effekter som uppväger eventuell snedvridning av konkurrensen och handeln i EU.

På grundval av detta godkände kommissionen den tyska åtgärden enligt EU:s regler om statligt stöd.

Bakgrund

Den 2022 Riktlinjer om statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi (”CEEAG”) ger vägledning om hur kommissionen kommer att bedöma förenligheten av stödåtgärder för miljöskydd, inklusive klimatskydd, och energi som omfattas av anmälningskravet enligt artikel 107 c i EUF-fördraget.

De nya riktlinjerna, som gäller från och med januari 2022, skapar en flexibel, ändamålsenlig möjliggörande ram för att hjälpa medlemsstaterna att tillhandahålla det stöd som krävs för att nå Green Deal-målen på ett riktat och kostnadseffektivt sätt. Reglerna innebär en anpassning till de viktiga EU:s mål och mål som anges i den europeiska gröna avtalet och med andra senaste regelförändringar inom energi- och miljöområdet och tillgodoser den ökade betydelsen av klimatskydd. De inkluderar avsnitt om stöd för att minska utsläppen av växthusgaser, inklusive genom stöd till förnybar energi, energieffektivitetsåtgärder, stöd till ren rörlighet, infrastruktur, cirkulär ekonomi, minskning av föroreningar, skydd och återställande av biologisk mångfald, samt åtgärder för att säkerställa energisäkerhet. leverans, under vissa förutsättningar.

CEEAG 2022 syftar till att hjälpa medlemsstaterna att uppfylla EU:s ambitiösa energi- och klimatmål till minsta möjliga kostnad för skattebetalarna och utan onödig snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.

Med Europeisk Green Deal-kommunikation 2019 stärkte kommissionen sina klimatambitioner och satte upp ett mål om nettonollutsläpp av växthusgaser 2050. Europeiska klimatlagstiftningen i kraft sedan juli 2021, som stadgar klimatneutralitetsmålet 2050 och inför det delmål att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030, lägger grunden för 'Passar för 55' lagförslag som lades fram av kommissionen den 14 juli 2021. Bland dessa förslag har kommissionen lagt fram ändringar av Direktivet om förnybar energi och Direktiv om energieffektivitet med mer ambitiösa bindande årliga mål för att öka produktionen av energi från förnybara källor och minska energianvändningen på EU-nivå.

I juli 2020 offentliggjorde kommissionen sin EU: s vätestrategi, satte ambitiösa mål för produktion och användning av rent väte, och lanserade European Clean Hydrogen Alliance, som sammanförde Europeiska vätegemenskapen (industri, civilsamhälle, offentliga myndigheter).

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.63733 i statligt stöd register på kommissionens tävlingens webbplats när eventuella sekretessproblem har lösts. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska gemenskapernas officiella tidning listas i Konkurrensvecka e-nyheter.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend