Anslut dig till vårt nätverk!

Teknologi

Lag om artificiell intelligens (AI): Rådet ger slutgiltigt grönt ljus till de första världsomspännande reglerna om AI 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska rådet har godkänt en banbrytande lag som syftar till att harmonisera reglerna om artificiell intelligens, den så kallade artificiella intelligenslagen. Flaggskeppslagstiftningen följer ett "riskbaserat" tillvägagångssätt, vilket innebär att ju högre risk det är att orsaka skada på samhället, desto strängare regler. Det är det första i sitt slag i världen och kan sätta en global standard för AI-reglering. 

Den nya lagen syftar till att främja utvecklingen och spridningen av säkra och pålitliga AI-system över hela EU:s inre marknad av både privata och offentliga aktörer. Samtidigt syftar det till att säkerställa respekten för EU-medborgarnas grundläggande rättigheter och stimulera investeringar och innovation inom artificiell intelligens i Europa. AI-lagen gäller endast områden inom EU-lagstiftningen och ger undantag såsom för system som uteslutande används för militär och försvar samt för forskningsändamål. 

Antagandet av AI-lagen är en viktig milstolpe för Europeiska unionen. Denna landmärkeslag, den första i sitt slag i världen, tar upp en global teknisk utmaning som också skapar möjligheter för våra samhällen och ekonomier. Med AI-lagen betonar Europa vikten av förtroende, transparens och ansvarsskyldighet när man hanterar ny teknik samtidigt som man säkerställer att denna snabbt föränderliga teknologi kan blomstra och stärka europeisk innovation. 
Mathieu Michel, Belgiens statssekreterare för digitalisering, administrativ förenkling, integritetsskydd och byggförordningen

Klassificering av AI-system som högrisk och förbjudna AI-metoder

Den nya lagen kategoriserar olika typer av artificiell intelligens efter risk. AI-system som endast utgör en begränsad risk skulle vara föremål för mycket lätta transparenskrav, medan högrisk-AI-system skulle godkännas, men omfattas av en uppsättning krav och skyldigheter för att få tillträde till EU-marknaden. AI-system som till exempel kognitiv beteendemanipulation och social poängsättning kommer att förbjudas från EU eftersom deras risk bedöms som oacceptabel. Lagen förbjuder också användningen av AI för förutsägande polisarbete baserat på profilering och system som använder biometriska data för att kategorisera människor enligt specifika kategorier som ras, religion eller sexuell läggning. 

AI-modeller för allmänna ändamål

AI-lagen tar även upp användningen av GPAI-modeller för allmänna ändamål. GPAI-modeller som inte utgör systemrisker kommer att omfattas av vissa begränsade krav, till exempel när det gäller transparens, men de med systemrisker kommer att behöva följa striktare regler.

Annons

En ny styrningsarkitektur

För att säkerställa korrekt efterlevnad har flera styrande organ inrättats:

An AI Office inom kommissionen för att upprätthålla de gemensamma reglerna i hela EU.

vetenskaplig panel av oberoende experter för att stödja verkställighetsverksamheten.

 An AI styrelse med medlemsländernas representanter för att ge råd och bistå kommissionen och medlemsstaterna om konsekvent och effektiv tillämpning av AI-lagen.

An rådgivande forum för intressenter att tillhandahålla teknisk expertis till AI-styrelsen och kommissionen. 

påföljder

Böterna för överträdelser av AI-lagen sätts som en procentandel av det felande företagets globala årliga omsättning under föregående räkenskapsår eller ett förutbestämt belopp, beroende på vilket som är högre. Små och medelstora företag och nystartade företag är föremål för proportionella administrativa böter. 

Öppenhet och skydd av grundläggande rättigheter

Innan ett högrisk-AI-system distribueras av vissa enheter som tillhandahåller offentliga tjänster, måste konsekvenserna av de grundläggande rättigheterna utvärderas. Förordningen ger också ökad transparens när det gäller utveckling och användning av högrisk AI-system. Högrisk AI-system, såväl som vissa användare av ett högrisk AI-system som är offentliga enheter kommer att behöva registreras i EU-databasen för högrisk AI-system, och användare av ett känsloigenkänningssystem måste informera naturliga personer när de utsätts för ett sådant system.

Åtgärder till stöd för innovation

AI-lagen tillhandahåller en innovationsvänlig rättslig ram och syftar till att främja evidensbaserat regulatoriskt lärande. Den nya lagen förutser att AI-reglerande sandlådor, som möjliggör en kontrollerad miljö för utveckling, testning och validering av innovativa AI-system, också bör möjliggöra testning av innovativa AI-system i verkliga förhållanden. 

Nästa steg

Efter att ha undertecknats av Europaparlamentets och rådets ordförande kommer rättsakten att offentliggöras i EU:s officiella tidning under de kommande dagarna och träda i kraft tjugo dagar efter denna publicering. Den nya förordningen kommer att gälla två år efter att den trätt i kraft, med vissa undantag för särskilda bestämmelser. 

Bakgrund

AI-lagen är ett nyckelelement i EU:s policy för att främja utvecklingen och spridningen på den inre marknaden av säker och laglig AI som respekterar de grundläggande rättigheterna. Kommissionen (Thierry Breton, kommissionsledamot för den inre marknaden) lade fram förslaget till AI-lagen i april 2021. Brando Benifei (S&D / IT) och Dragoş Tudorache (Renew Europe / RO) var Europaparlamentets föredragande för detta ärende och ett provisoriskt avtal mellan medlagstiftarna nåddes den 8 december 2023.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend