Anslut dig till vårt nätverk!

Framsidan

Framställning av ekonomi- och finansministrar rådet, Luxemburg 20 juni

DELA MED SIG:

publicerade

on

photo_1371871351603-2-HDEU:s ministerråd för ekonomi och finans (ECOFIN) äger rum i Luxemburg den 20 juni kl. 10. Europeiska kommissionen kommer att företrädas av Vice ordförande för ekonomiska och monetära frågor Olli Rehn, Den inre marknaden kommissionsledamot Michel Barnier, Skatte- och tullunion, revision och bedrägeribekämpning Kommissionär Algirdas Šemeta och  Ekonomisk planering och budget Kommissionär Janusz Lewandowski. En presskonferens väntas äga rum efter mötet.

Förslag till allmän budget för 2015 (PF)

Kommissionsledamot Lewandowski kommer att lägga fram förslaget till budget för 2015 för EU (IP / 14 / 665), antagen av kommissionen den 12 juni 2014. Budgetförslaget fokuserar på projekt som gör Europa ekonomiskt starkare och tar hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna av medlemsländernas senaste politiska beslut inom områden som energi eller Ukraina. Betalningarna inom områden som stöder Europas ekonomiska tillväxt och sysselsättning, såsom vetenskap och forskning, energi eller ungdomssysselsättning, ökar med +29.5 %.

Andelen av EU:s driftskostnader förblir stabil på omkring 4.8 % av den totala budgeten. Dess ökning ligger runt den förväntade inflationstakten; den ökar därför inte i reala termer. I budgetförslaget ingår också den tredje personalminskningen med 1 % på tre år.

Mer information

Täppa kryphål i företagsbeskattningen (ET)

Rådet förväntas nå politisk överenskommelse om att täppa till ett viktigt kryphål i moder- och dotterbolagsdirektivet som har använts av vissa företag för att undgå beskattning.

Annons

I november 2013 föreslog kommissionen ändringar av moder- och dotterbolagsdirektivet, som inkluderade att förhindra särskilda skatteplaneringsarrangemang (hybridlånearrangemang) från att dra nytta av skattebefrielser (IP / 13 / 1149). Med denna ändring kommer företag inte längre att kunna utnyttja skillnader i hur medlemsländerna beskattar koncerninterna vinstutdelningar, för att undvika att betala någon skatt alls. Resultatet blir att moder- och dotterbolagsdirektivet kan fortsätta att säkerställa lika villkor för företag på den inre marknaden, utan att öppna möjligheter för aggressiv skatteplanering. Detta förslag var en av de åtgärder som kommissionen tillkännagav i sin handlingsplan för att bekämpa skattebedrägerier och skatteflykt (IP / 12 / 1325).

Bankbidrag enligt Bank Recovery and Resolution Directive/Single Resolution Mechanism (SRM) Regulation – State of Play (CH)

Europeiska unionen har kommit överens om nya resolutionsregler för alla EU-banker (MEMO / 14 / 294). Det är nu viktigt att göra de nationella resolutionsfonderna som upprättats genom direktivet om återhämtning och avveckling av banker (BRRD) (MEMO / 14 / 297) och den gemensamma resolutionsfonden (SRF) inrättad genom förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen (MEMO / 14 / 295) en verklighet.

Europeiska kommissionen har befogenhet att anta en delegerad akt om bankers bidrag till de nationella resolutionsfonderna enligt BRRD och ett förslag till rådets genomförandeakt om bankers bidrag till den gemensamma avvecklingsfonden enligt förordningen om den gemensamma avvecklingsmekanismen (SRM). Båda lagarna kommer att klargöra hur och hur mycket enskilda banker kommer att betala till fonderna för att uppfylla de målnivåer som anges i lagstiftningen.

Kommissionens avdelningar arbetar nu med dessa texter och diskuterar med experter som utsetts av medlemsstaterna och Europaparlamentet vid regelbundna möten i expertgruppen för bankverksamhet, betalningar och försäkringar. Detta arbete kommer att kompletteras med ett offentligt samråd med alla berörda intressenter. Kommissionen avser att anta båda rättsakterna senast i september 2014 för att säkerställa konsekvens och en effektiv antagandeprocess.

Kommissionär Barnier kommer att informera rådet om läget för dessa diskussioner. Han ser fram emot det konstruktiva samarbetet mellan medlemsländerna. I synnerhet är kommissionens arbete beroende av högkvalitativa uppgifter som medlemsstaterna har uppmanats att tillhandahålla om sina respektive banksektorer.

Uppförandekod för företagsbeskattning (ET)

Rådet förväntas anta slutsatser om rapporten från gruppen för uppförandekod för företagsbeskattning. Uppförandekodgruppen rapporterar till rådet om framsteg som uppnåtts vid slutet av varje ordförandeskap. Huvudfrågorna i den aktuella rapporten är:

Patentboxar: (Patentboxar är en form av skatteincitament för att uppmuntra forskning och utveckling). I december 2013 uppmanade rådet gruppen att analysera kriterierna för att fastställa ekonomiska substans i slutet av juni 2014 och utvärdera alla patentboxar i EU senast i slutet av 2014. Patentboxar är de medlemsländer som omfattas av bedömningsprocessen är Belgien, Cypern, Spanien, Frankrike, Ungern, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal och Storbritannien.

Gruppen skulle rapportera tillbaka till rådet med sin analys av ämneskriteriet, men har ännu inte kunnat nå konsensus på denna punkt. Icke desto mindre har gruppen, för att hålla deadline i december, bett kommissionen att utarbeta utkast till bedömningar av alla patentboxar, bortsett från delar som är relaterade till ämneskriteriet. Dessa utkast till bedömningar kommer sedan att slutföras när konsensus har uppnåtts i ämnesfrågan.

Dialog med Schweiz: Under 2011 identifierade koncernen fem schweiziska bolagsskatteåtgärder som den ansåg vara skadliga. Genom en dialog mellan kommissionen och Schweiz stod det klart att Schweiz var redo att avskaffa de fem skadliga åtgärderna, som en del av en reform av sina bolagsskatteregler. I juni 2014 avslutades dialogen. Alla medlemsländer har gått med på ett gemensamt uttalande med Schweiz.

Bidrag till Europeiska rådet den 26–27 juni – Europeiska terminen 2014 (SOC)

Rådet förväntas godkänna de landsspecifika rekommendationerna (CSR), som kommissionen föreslog den 2 juni för varje medlemsstat (utom programländerna) under den europeiska terminen (IP / 14 / 623) (MEMO / 14 / 388). Dessa rekommendationer täcker ett brett spektrum av frågor om offentliga finanser och strukturreformer, inklusive områden som skatter, pensioner, offentlig förvaltning, tjänster och arbetsmarknader. De landsspecifika rekommendationerna är skräddarsydda för att möta de specifika utmaningarna i varje land och är avsedda att stödja återgången till hållbar tillväxt och sysselsättning. De omfattar särskilt åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet.

Som vicepresident Rehn sa: "Kommissionens uppgift är att presentera trovärdiga, realistiska och genomförbara politiska initiativ, och det är vad [våra] rekommendationer handlar om. De ger politiska rekommendationer till medlemsländerna och även till euroområdet i dess helhet om vad som behövs för att öka hållbar tillväxt, för att öka investeringar, skapa hållbara jobb och säkerställa sunda offentliga finanser."

Grekland och Cypern har inte fått några landsspecifika rekommendationer eftersom båda länderna är föremål för mer regelbunden och separat övervakning under sina respektive makroekonomiska anpassningsprogram, som syftar till att återställa finansiell stabilitet, öka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och skapande av arbetstillfällen.

EU:s stats- och regeringschefer förväntas godkänna dessa rekommendationer vid Europeiska rådet den 26-27 juni. Rekommendationerna kommer sedan formellt att antas av rådet den 8 juli. Det kommer att vara upp till medlemsstaterna att genomföra rekommendationerna när de utarbetar sina nationella budgetar och annan relevant politik. Kommissionen kommer att noggrant övervaka detta genomförande.

Mer information

Rådet förväntas också godkänna Europeiska kommissionens rekommendation om genomförandet av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i de medlemsstater som har euron som valuta.

Den ekonomiska och finansiella krisen har tydligt avslöjat det nära inbördes förhållandet i euroområdet. De allmänna riktlinjerna för euroområdet belyser de politiska åtgärder på både medlemsstats- och euroområdesnivå som är nödvändiga för att förbättra euroområdets funktion som helhet. Detta gäller specifikt områdena strukturreformpolitik, finanspolitik, finansmarknadspolitik och fördjupningen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU).

EU:s stats- och regeringschefer förväntas godkänna rekommendationen vid Europeiska rådet den 26–27 juni. Rekommendationen kommer formellt att antas av rådet den 8 juli. Det kommer sedan att vara upp till euroområdets medlemsstater, särskilt inom ramen för politisk samordning på eurogruppsnivå, att genomföra dessa riktlinjer.

Mer information

Implementering av stabilitets- och tillväxtpakten (SOC)

Efter diskussion förväntas rådet besluta om Europeiska kommissionens rekommendationer (MEMO / 14 / 382) om upphävandet av förfarandet vid alltför stora underskott (EDP) för vissa medlemsstater. Som Rehn sa den 2 juni: "Vi rekommenderar rådet att avsluta förfarandet vid alltför stora underskott för sex medlemsländer: Belgien, Tjeckien, Danmark, Nederländerna, Österrike och Slovakien. Dessa länder har alla fört sina underskott hållbart under 3 % av BNP och jag vill gratulera dem till denna prestation."

För närvarande är det 17 EU-medlemsstater (dvs. alla medlemsländer utom Bulgarien, Tyskland, Estland, Italien, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Rumänien, Finland och Sverige) som omfattas av en EDP, medan det var 24 medlemsländer i denna situation 2011. Om rådet följer kommissionens rekommendationer och antar de berörda ländernas beslut om att avsluta de berörda länderna, du sjunker till 11.

"Detta visar att stabilitets- och tillväxtpakten fungerar och att Europas offentliga finanser repareras.Vicepresident Rehn tillade.

Mer information

Konvergensrapporter och utvidgningen av euroområdet (SOC)

Den 4 juni släppte Europeiska kommissionen sin konvergensrapport för 2014, som bedömer åtta medlemsstaters beredskap att ansluta sig till den gemensamma valutan på grundval av de konvergenskriterier som definieras i fördraget. (IP / 14 / 627)(MEMO / 14 / 391)

Som vicepresident Rehn sa: "Länderna vi har tittat på – Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Ungern, Litauen, Polen, Rumänien och Sverige – har gjort ojämna framsteg mot detta mål."

Litauen sticker ut från denna grupp eftersom landet nu uppfyller alla konvergenskriterier. Som vicepresident Rehn sa "Litauen uppfyller på ett trovärdigt sätt de fem Maastrichtkriterierna för införandet av euron: inflationen ligger långt under referensvärdet; både det finanspolitiska underskottet och den offentliga skulden är på en hållbar väg; växelkursen har förblivit stabil gentemot euron utan några tecken på spänning. och långa räntor har konvergerat till låga nivåer. Dessutom har den rättsliga ramen bringats helt i linje med fördragets krav."

EU-kommissionen har därför föreslagit att EU:s ministerråd beslutar att Litauen får införa euron den 1 januari 2015.

Rådet kommer att utbyta åsikter om de konvergensrapporter som publiceras av Europeiska kommissionen respektive Europeiska centralbanken (ECB). Vidare förväntas rådets medlemmar som representerar euroområdets medlemsländer anta en rekommendation om införandet av euron i Litauen.

Rådet (allmänna frågor) förväntas anta det formella beslutet i frågan den 23 juli, efter att EU:s stats- och regeringschefer diskuterat frågan den 26-27 juni, och efter att Europaparlamentet yttrat sig.

Mer information

2014 års konvergensrapport
ECB:s konvergensrapport

Energibeskattning (ET)

Rådet ska utan diskussion anta en lägesrapport om energibeskattningsdirektivet, som Europeiska kommissionen föreslog den 13 april 2011.

Detta förslag syftar till att se över beskattningen av energiprodukter i Europeiska unionen och omstrukturera hur energiprodukter beskattas för att avlägsna nuvarande obalanser. Den föreslagna energiskatten skulle delas upp i två skatter – på CO2 utsläpp och allmän energiförbrukning, (se IP / 11 / 468).

Under det grekiska ordförandeskapet i rådet lades och diskuterades många ändringar av kommissionens förslag. Trots de intensiva förhandlingarna fick man inget enhälligt stöd för dessa ändringsförslag och ännu finns det inga tecken på en politisk kompromiss i denna fråga. Det kommande italienska ordförandeskapet har signalerat sin avsikt att fortsätta arbetet med ärendet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend